Αποφάσεις
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.996,65 € με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δεδρυλλίων» (αριθ. μελ. 35/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΛ0ΩΕΘ-Φ7Τ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 121 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Κασσάνδρειας για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων και παιδικής χαράς (213/2017 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΡΙΩΕΘ-ΛΑ9 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.984,80 € με τίτλο «Επισκευή μηχανήματος έργου Δήμου Κασσάνδρας ΜΕ 101031» (αριθ. μελ. 32/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΣΗΩΕΘ-Ε2Ω 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 123 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΑΨΩΕΘ-ΡΕΛ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 116 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (αριθ. 2209/2012 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση Ιωσήφ Κτενίδης Α.Ε. –Ιωάννης Κουφίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΠΨΩΕΘ-Ε0Ρ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 122 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.969,10 € με τίτλο «Συντήρηση σταθμών τηλεελέγχου-τηλεειδοποίησης δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» (αριθ. μελ. 34/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΜΚΩΕΘ-ΩΘΨ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 120 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού Δ.Ε. Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 30/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΚΙΩΕΘ-ΦΑ3 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 119 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.996,56 € με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοματοποιημένων συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού» (αριθ. μελ. 31/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ2ΡΩΕΘ-3ΜΤ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 118 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,97 € με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών βιομηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 29/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ88ΩΕΘ-ΒΕΞ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 117 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.993,36 € με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών θαμνοκοπτικών και χλοοκοπτικών μηχανημάτων» (αρ. μελέτης 37/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΠ4ΩΕΘ-ΟΨΒ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.500,00 € με τίτλο «Αμοιβή εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Κασσάνδρας (αρ. μελέτης 38/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΜΦΩΕΘ-ΝΟΜ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 114 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 176/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 735ΨΩΕΘ-ΑΡ0 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 112 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Επισκευές κτιριακών υποδομών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 175/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΚΩΕΘ-3Ψ1 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί εξώδικου συμβιβασμού με την κ. Δότσιου-Σταμάτη Σουζάνα για τον καθορισμό τιμής μονάδας για τα τετραγωνικά μέτρα της προσκύρωσης προς την ιδιοκτησία της, στην περιοχή επέκτασης της Τ.Κ. Πολυχρόνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΗΨΩΕΘ-3ΕΥ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τροποποίησης Πινάκων Στοχοθεσίας μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΨΟΩΕΘ-ΥΚ9 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση αιρετών στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κατά της με αριθμό 1576/20-12-2016 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Χαλκιδικής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΨΜΩΕΘ-ΣΑ6 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
Επί αιτήσεων των εταιρειών «ΔΑΦΝΗ Ε.Ε.» και Ι. ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για λύση μίσθωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΖ6ΩΕΘ-ΓΣΧ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά α) της αριθ. 5/2018 Διαταγής πληρωμής του Μ.Π.Χ. Γεωργίου Σκερλετίδη και β) της αριθ. 6/2018 Διαταγής πληρωμής του Μ.Π.Χ. Μιχαήλ Ζορμπά.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΑΞΩΕΘ-ΧΨΧ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 €-Ανάθεση στη συμβολαιογράφο κ. Τσακανίκα Αναστασία της σύνταξης δανειστικού συμβολαίου (211/2017 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ9ΜΩΕΘ-Χ7Β 23/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 105 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» (αρ. μελ. 28/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΔ2ΩΕΘ-ΟΦΦ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 104 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 231

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101