Αποφάσεις
Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018.(54/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω43ΨΩΕΘ-ΚΑΒ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 54/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη δημιουργία και την παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία Δημοτικής Ιματιοθήκης στο Δήμο Κασσάνδρας.(52/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΜ5ΩΕΘ-9ΚΘ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 52/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ελεγκτών τακτικού οικονομικού ελέγχου για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) χρήσεως 2017.(50/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΤΘΩΕΘ-Ρ6Δ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 50/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(49/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΙΝ8ΩΕΘ-2ΨΡ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 49/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση τροποποίησης Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας.(48/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΦ2ΩΕΘ-8Ω6 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 48/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταγραφής επικειμένων Τ.Κ. Πολυχρόνου.(39/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΑΓΩΕΘ-ΠΧΡ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 39/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου και τοποθέτηση πλαστικών πασσάλων στην Τ.Κ. Καλλιθέας.(26/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΜΡΩΕΘ-93Χ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 26/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στην Τ.Κ.Καλλιθέας.(25/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡ27ΩΕΘ-ΒΚ8 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 25/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στην Τ.Κ.Πολυχρόνου.(24/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 780ΖΩΕΘ-ΛΗΚ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 24/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή κυκλοφορικής σύνδεσης για την ιδιοκτησία των Λουτρών Αγίας Παρασκευής.(23/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΒΕΩΕΘ-11Ν 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με το αρθρ. 281 § 3 του Ν 3463/2006.(22/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΤΕΩΕΘ-ΩΥ3 06/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 22/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό νέων χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους, με δημοπρασία.(27/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΝΝΩΕΘ-ΨΟΥ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 27/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κασσάνδρας.(46/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΨΓΩΕΘ-ΑΟΩ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 46/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφαση για την έγκριση καταβολής διαφοράς ΦΠΑ στην ανάδοχο εταιρεία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για την παροχή της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας» ποσού 19.861,20 €.(17/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ0ΩΩΕΘ-Η97 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση απαιτήσεων της ΔΕΔΔΗΕ. (42/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ2ΞΩΕΘ-ΦΧ8 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 42/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου "Κατασκευή Γυμνασίου - Λυκείου Κασσανδρείας".(37/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΕΝΩΕΘ-ΛΚΕ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 37/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου μετά γεώτρησης στην Τ.Κ. Κρυοπηγής. (35/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΙΖΩΕΘ-Α47 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Πολυχρόνου.(34/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΛ6ΩΕΘ-89Θ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Καλάνδρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΘ6ΩΕΘ-ΚΛΘ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 33/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης κτιρίου για στέγαση κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας.(32/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ν2ΤΩΕΘ-Ξ7Ο 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 32/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 122

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101