Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(263/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΕΘΩΕΘ-ΡΩΕ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 263/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(261/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΧΩΩΕΘ-1ΑΛ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 261/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(268/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΨΜΩΕΘ-191 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «Εκπαίδευση στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δήμου Κασσάνδρας».(266/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΦΤΩΕΘ-8Τ7 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 266/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση αδειών συμμετοχής στην Κασσανδρούπολη για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.(264/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΦΨΩΕΘ-ΠΣΟ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 264/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(260/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙ3ΞΩΕΘ-ΡΝΩ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 260/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Καθαρισμός ακτών Δήμου Κασσάνδρας έτους 2017» (αρ. μελ. 24/2017).(247/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞ1ΖΩΕΘ-8ΞΦ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 247/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας».(253/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π25ΩΕΘ-ΒΞΖ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 253/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Κασσάνδρας.(259/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε4ΖΩΕΘ-ΛΦΞ 07/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 259/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τον ορισμό αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με το αρθρ. 281 § 3 του Ν 3463/2006.(245/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ4ΖΩΕΘ-ΠΕΜ 06/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 245/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(254/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΨΖΩΕΘ-Φ5Ρ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 254/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.(249/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥΠΒΩΕΘ-3ΑΩ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 249/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας οικ. έτους 2018. (252/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Ε8ΩΕΘ-ΞΞ6 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 252/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την μετατόπιση υφιστάμενου δρόμου στην περιοχή Μετόχι Καρακόλου θέση «Παπαστάθη» της Δ.Κ. Κασσανδρείας. (239/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν98ΩΕΘ-ΗΘ4 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 239/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 24 Ν 4479/2017). (251/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π1ΥΩΕΘ-Λ1Ψ 05/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 251/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμήματος παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις ανάγκες της Κασσανδρούπολης.(244/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6Χ1ΩΕΘ-1Σ0 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 244/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη μείωση συντελεστών τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.(243/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠ0ΜΩΕΘ-ΘΨΝ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 243/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(242/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΖΣΩΕΘ-8ΒΙ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 242/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.(241/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΩΦΩΕΘ-ΥΦΛ 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 241/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(240/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΚ3ΩΕΘ-6Ω0 01/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 240/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 119

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101