Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΑΒ2ΩΕΘ-ΚΨ2 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 0 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ & έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΔΗΚΩΕΘ-Κ0Ψ 11/12/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 49/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση Προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΧΚ4ΩΕΘ-ΩΧΒ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 48/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Ν79ΩΕΘ-27Ψ 10/12/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 47/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση για απαλλαγή από την υποχρέωση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην κτηματική περιοχή Κασσάνδρειας Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΧΕΖΩΕΘ-ΓΜΩ 23/11/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦ ΕΠΖ 46/2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 79Ι8ΩΕΘ-0ΓΣ 04/11/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 45/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων και αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΩΚΛΩΕΘ-Α3Ν 30/09/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 44/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση για την τροποποίηση της απόφασης 158/2015 του Δ.Σ. για τον καθορισμό κοιν/των χώρων & χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου .
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΜΤΩΕΘ-Χ16 30/09/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 41/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση για οριοθέτηση κοιν/των χώρων στην παραλία Τ.Κ. Πολυχρόνου και στους κάθετους σε αυτή δρόμους, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΓΕΙΩΕΘ-43Β 30/09/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 40/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση Προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΤΞ8ΩΕΘ-Ι7Λ 30/09/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 42/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 76Α2ΩΕΘ-ΧΟΚ 30/09/2015 Αρ. Πρωτ.: ΕΠΖ 43/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανακλήσεις άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας καταστήματος.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΙΗΒΩΕΘ-ΜΗΚ 20/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 39-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ9Η5ΩΕΘ-04Α 13/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 38-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΘΥΖΩΕΘ-Μ3Υ 13/08/2015 Αρ. Πρωτ.: 37-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 632ΟΩΕΘ-ΒΕΝ 24/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 1/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην ακτή.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΡΓ9ΩΕΘ-6ΚΑ 13/07/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΕΠΖ 33/2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω1ΩΝΩΕΘ-0Μ4 13/07/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΕΠΖ 35/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΝΦΜΩΕΘ-Υ3Σ 13/07/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΕΠΖ 34/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για πεζοδρόμηση δρόμου στην παραλία Τα.Κ. ΦΟΥΡΚΑΣ για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΑΜΤΩΕΘ-1ΒΕ 25/06/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΕΠΖ 32/2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για τη μονοδρόμηση παραλιακού δρόμου οικισμού Ποσειδίου Τ.Κ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ και πεζοδρόμησή του για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΤΥΩΕΘ-6Ι7 25/06/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΕΠΖ 31/2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 14

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101