Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας»
29/03/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κασσανδρεία  27/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.       4752
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
630 77 Κασσανδρεία
Τηλ. 2374350117                                           
Φαξ. 2374350109                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ.78/2017 απόφαση της Ο.Ε., παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών «Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας», λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης του Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης . 

Κατόπιν τούτου, οι ημερομηνίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαμορφώνονται, ως ακολούθως :  

  • Έναρξη ημερομηνίας υποβολής προσφορών η 24/04/2017 και ώρα 12.00 μ.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 28/04/2017 και ώρα 12.00 μ.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων από ενδιαφερόμενους για παροχή διευκρινίσεων η 18/04/2017.
  • Καταληκτική ημερομηνία παροχής διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους η 21/04/2017.
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 05/5/2017 και ώρα 11.00π.μ.

 

                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                   ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101