Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης : Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Κασσάνδρας
03/04/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κασσάνδρεια 29-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.        4961/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Αρ.Μελέτης :      24/2017

 

 

 

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 79.985,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κασσάνδρας-Διεύθυνση: Δημαρχείο Κασσάνδρας -Κασσάνδρεια Χαλκιδικής 630 77.

Τηλέφωνο: 2374350110, 117, 2374351311 Φαξ: 2374350109.

 1. Τίτλος: Καθαρισμός ακτών Δήμου Κασσάνδρας.
 1. Είδος Σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών.
 2. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: Εργασίες καθαρισμού των ακτών (CPV: 90680000-7) στο Δήμου Κασσάνδρας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σχετική μελέτη και Διακήρυξη.
 1. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των εργασιών.
 1. Συνολικός Προϋπολογισμός: 64.504,30€ πλέον ΦΠΑ (24%).
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τέλος Οκτωβρίου.
 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 1.290,09  €. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.).
 1. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι.
 2. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται .
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση kassandra.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

12. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 24/04/2017 και ώρα 08:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 28/04/2017 και ώρα 12:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 05/05/2017 και ώρα 11:30π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ειδικό επάγγελμα (δηλαδή σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
 3. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101