Αποφάσεις
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΕΘ-Σ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 54/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Συγχώνευση σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΕΘ-9 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 52/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγχώνευση κοινωφελών Δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου (παρ.1 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΕΘ-Φ 13/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 44/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-ΝΣ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 121/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-Μ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 121/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών ¨Καθαρισμός – Αποφράξεις φρεατίων και δικτύων ομβρίων υδάτων και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας¨ (αρ. μελ. 17/2010 Δήμου Κασσάνδρας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-Ξ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 130/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για διακανονισμό των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΕΘ-Φ 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 116/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στη Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας για διακανονισμό οφειλής – προστίμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΕΘ-Σ 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 117/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για μετακίνηση Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΕΘ-Γ 04/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 112/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΕΘ-Υ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 114/2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδοτήσεις Τοπικών Συμβουλίων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Ψ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 153/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αιτήσεις Δημοτών -Φορέων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-6 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 152/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας παιδότοπου στην Κασσάνδρεια.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Λ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 150/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κασσάνδρας στην οργάνωση διημερίδας με θέμα ¨Βία και εκφοβισμός στα Σχολεία¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Χ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 149/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για α) τoν ορισμό αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και β) την αποδοχή ή μη της παραίτησης του Γραμματέα της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Ζ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 147/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των : Μουστάκα Τρυγώνας, Τιτζιλίδου Μαρίας και Καρατζά Μαρίας, με τις οποίες ζητούν την κατάταξη σε θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου μας, μετά από τελεσίδικες αποφάσεις.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Τ 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 146/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση ΑΤΜ της ΑΤΕBank στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Φώκαιας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Ω 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 143/2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-0 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 121/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Τοπικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-2 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 120/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβαση μίσθωσης και αναπροσαρμογή μισθώματος υπαίθριου χώρου στο Τ.Δ. Χανιώτης (ΑΤΜ Εμπορικής Τράπεζας).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ4ΩΕΘ-Π 02/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 118/2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 118 119 120 121 122 125

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101