Αποφάσεις
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000 € σε βάρος του ΚΑ 8113.059 πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για την εξόφληση της εργασίας «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κασσάνδρας» (μελέτη 15/2010).ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 254/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΘ-3 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη Τ.Κ. Καλάνδρας.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 251/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΘ-Χ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης στη Τ.Κ. Πευκοχωρίου.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 248/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΘ-Γ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στη Τ.Κ. Πολυχρόνου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 250/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΕΘ-8 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΕΘ-Χ 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναπροσαρμογή τιμών ζωνών για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Κασσάνδρας. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 191/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-7 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης» (αριθ. μελέτης 19/2011).ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 233/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Ψ 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παροχών ύδρευσης» (αριθ. μελέτης 22/2011).ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 232/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Ε 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, Kαθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 33.750,00 € για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και Επισκευής Φ.Ο.Π Δήμου Κασσάνδρας». ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 226/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Τ 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, Kαθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 33.750,00 € για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας».ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 225/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Ζ 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, Kαθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 22.502,60 € για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (αντλιοστασίων) Δήμου Κασσάνδρας».ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 195/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Υ 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δήμου Παλλήνης. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 190/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-5 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προέγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Δήμου Κασσάνδρας ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 189/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α31ΩΕΘ-Ι 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κασσάνδρας 2011» (αριθ. 23/2011 μελέτη).ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 231/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΕΘ-Φ 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
α) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμοί ρεμάτων, δασών, πρανών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κασσάνδρας» β) έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 7/2011 μελέτης και γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΕΘ-Υ 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας 2011»ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 224/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΕΘ-Ε 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών (Υδροστόμια Πυρκαϊάς) στις Λοιπές Υπηρεσίες –Πολιτικής Προστασίας. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 194/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΕΘ-Γ 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 201.860,24 €, πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για Προώθηση και Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ (Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Κασσάνδρας-Δήμου Παλλήνης –ΔΕΔΑΚΑΠ από 16-03-2010 έως 15-03-2011). ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.183/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α39ΩΕΘ-2 10/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 263.376,40 € για επιστροφή υπολοίπου δανείου στο Τ.Π.Δ. βάσει της υπ’ αριθ. 159/2011 Α.Δ.Σ. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 236/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΕΘ-8 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 5.355,00 € για την πληρωμή τελών αποστολής λογαριασμών στο ΕΛ.ΤΑ. Κασσανδρείας. ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 223/11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΕΘ-Μ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 223 224 225 226 227 238

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101