Αποφάσεις
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.203,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 142/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-5 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.100,00 € για ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 141/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΕΘ-Κ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € για μισθώματα κτιρίου στέγασης γραφείου Τ.K. Καλάνδρας για το διάστημα από 15/08/2010 έως 15/04/2011. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 140/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΨΔ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.457,00 € για συντήρηση και επισκευή Η/Υ.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 139/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΛΣ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 113,16 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 103/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 138/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΚΘ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 59,04 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της Γνωστοποίησης Δημάρχου για πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 137/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-0Κ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 34,44 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 131/2011 απόφασης Δημάρχου Κασσάνδρας. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 136/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΡΤ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 110,70 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 108/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 135/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Χ6 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 66,42 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 105/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.((ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 134/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-0Τ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΥΣ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 88,56 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 109/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 133/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Δ4 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Β0 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 9001 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 103,32 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 106/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 132/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΜΦ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 236,16 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 104/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 131/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-ΨΡ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 51,66 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 100/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 130/2011)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Γ9 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 73,80 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης προϋπολογισμού έτους 2011.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 129/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Ξ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 199,26 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της αριθ. 110/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 128/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Ο 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 307,50 € για έξοδα δημοσίευσης στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» του Ισολογισμού έναρξης του Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 127/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Μ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 457,61 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (έναντι σύμβασης).(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 126/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-Ε 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 394,84 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων στην υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας (έναντι σύμβασης).(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.125/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΕΘ-3 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 226 227 228 229 230 235

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101