Αποφάσεις
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00 € για προμήθεια παροχών ένδυσης (είδη ατομικής προστασίας-γάντια, μπότες PV, αδιάβροχα κ.α) στο προσωπικό Υπηρεσίας Πρασίνου. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 163/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-Ψ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € για προμήθεια παροχών ένδυσης (είδη ατομικής προστασίας-γάντια, μπότες PV, αδιάβροχα κ.α) στο προσωπικό Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 162/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-Γ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 € για προμήθεια παροχών ένδυσης (είδη ατομικής προστασίας-γάντια, μπότες PV, αδιάβροχα κ.α) στο προσωπικό Υπηρεσίας Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 161/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-Λ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για προμήθεια παροχών ένδυσης (είδη ατομικής προστασίας-γάντια, μπότες PV, αδιάβροχα κ.α) στο προσωπικό Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 160/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-6 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € για προμήθεια Λοιπών παροχών σε είδος (γάλακτος) στο προσωπικό Υπηρεσίας Πρασίνου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 159/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-0 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € για προμήθεια Λοιπών παροχών σε είδος (γάλακτος) στο προσωπικό Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 158/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-Θ 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για προμήθεια Λοιπών παροχών σε είδος (γάλακτος) στο προσωπικό Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 157/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-5 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.900,00 € για προμήθεια Λοιπών παροχών σε είδος (γάλακτος) στο προσωπικό Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 156/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΕΘ-9 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 154/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΕΘ-Μ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. έναντι 1ου λογαριασμού του έργου «Έργα Ύδρευσης Τ.Δ. Ν. Φωκαίας και Καλλιθέας»(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 112/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩΕΘ-1 12/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 95.091,84 € πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για εξόφληση 4ου λογαριασμού της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμμάτων των Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής – Νέας Σκιώνης και Παλιουρίου του Δήμου Παλλήν
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Λ 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στη Τ.Κ. Ν. Σκιώνης για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 50/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Ι 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 18.450,00 € για την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εργασία Απογραφής Έναρξης Καλλικράτειου Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 111/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Ο 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 538,00 € πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. Συμβολαιογραφική αμοιβή, για τον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών για όλα τα ακίνητα όλων των Δ.Δ. του Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 110/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Ι 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 17.039,10 € για την εργασία «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κασσάνδρας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 108/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-1 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 56.914,40 € πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε, έναντι 2ου λογαριασμού και έναντι του αριθ. 284/1-11-10 τιμολογίου του έργου «Διάνοιξη οδών περιοχής επέκτασης και κρασπέδωση οδών Οικισμού Δ.Δ. Κασσανδρινού». (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.107/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Η 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 11.070,00 € πληρωμή οφειλής Π.Ο.Ε. για αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου για «Έρευνα, μελέτη, σύνταξη και κατάθεση δέκα πέντε δικογράφων-προσφυγών ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά Λιμενάρχη». (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Ζ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 290,89 € για την ηλεκτροδότηση 1ου πεζοδρόμου Αγίας Παρασκευής, με αριθμό παροχής 25107007.01.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 115/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Β 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 290,89 € για την ηλεκτροδότηση 2ου πεζοδρόμου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό παροχής 25107008.01.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 114/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Κ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 2.968,32 € για την αύξηση ισχύος αντλιοστασίου λυμάτων στη Τ.Κ. Χανιώτης με αριθμό παροχής 25352521.01.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 113/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Ψ 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 229 230 231 232 233 236

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101