Αποφάσεις
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου Κασσάνδρας. (175/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΠΓΩΕΘ-Λ8Ρ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 175/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων για την Επιτροπή ηλεκτρονικής κλήρωσης των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (άρθρ.221 Ν 4412/2016). (174/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΠΖΩΕΘ-ΡΦ4 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 174/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση συμφωνητικού υλοτομίας δημοτικού δάσους Σίβηρης Κοινότητας Κασσάνδρειας (169/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΙΨΩΕΘ-ΜΨΖ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 169/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του νέου Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας.(167/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΣΠΩΕΘ-ΞΘΦ 24/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 167/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(162/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ8ΠΩΕΘ-ΛΩΤ 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 162/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(166/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ30ΩΕΘ-ΧΔ1 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 166/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.(164/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΜ6ΩΕΘ-ΤΗ7 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 164/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.(161/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΥ4ΩΕΘ-96Ζ 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 161/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 117/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (168/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΡΓΩΕΘ-ΟΦΒ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 168/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δωρεά στο Ν.Π.Δ.Δ. Νοσοκομείο Πολυγύρου ιατρικού εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω COVID-19.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΘΔΩΕΘ-ΥΕΚ 03/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 160/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης. (159/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι5ΝΩΕΘ-Ψ77 03/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 159/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κασσάνδρας.(158/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ78ΩΕΘ-ΩΩΩ 01/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 158/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. N 3463/2006). (150/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΜ8ΩΕΘ-3ΘΩ 18/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 150/2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.(154/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΓ8ΩΕΘ-ΔΓ7 18/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 154/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(153/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΣ2ΩΕΘ-Μ46 16/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 153/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.(157/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91Ι8ΩΕΘ-Ψ7Υ 12/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 157/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμμετοχή του Δήμου Κασσάνδρας στο «Δίκτυο Πόλεων» SDG 17 GREECE – Ενεργοποίηση πέντε στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο Κασσάνδρας, στο πλαίσιο της εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020.( 156/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ8ΖΩΕΘ-ΖΕ2 12/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 156/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(155/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω004ΩΕΘ-41Ψ 11/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 155/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κασσάνδρας.(151/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖ27ΩΕΘ-Δ19 11/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 151/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 3ης δόσης 2020 από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ποσού 66.170,59 €.(144/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΙΨΩΕΘ-09Θ 03/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 144/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 152

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101