Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018.(132/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 733ΠΩΕΘ-ΜΩΛ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 132/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018.(131/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ2Ν6ΩΕΘ-ΑΡΕ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 131/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων μερικής-οριστικής παραλαβής υπηρεσιών - εργασιών.(159/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΣΣΩΕΘ-ΞΗΜ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 159/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του προγράμματος «Φιλόδημος» για την επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας του Δήμου Κασσάνδρας.(140/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΓΑΩΕΘ-4Ξ6 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 140/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(126/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒ5ΑΩΕΘ-Κ1Ζ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 126/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(107/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΦ1ΩΕΘ-62Ψ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 107/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξαγορά από το Δήμο Κασσάνδρας τμήματος ακινήτου της Αμαλίας Μπλιούμη κατοίκου Ν. Φώκαιας Δήμου Κασσάνδρας.(103/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΗΥΩΕΘ-ΝΚΦ 11/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 103/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα.(125/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΓΧΩΕΘ-ΩΩΗ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 125/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμου Κασσάνδρας για την υλοποίηση της δράσης «Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας».(83/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΝ6ΩΕΘ-Η2Χ 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 83/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμου Κασσάνδρας για την υλοποίηση της δράσης «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας».(82/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΨΔΩΕΘ-ΔΜΘ 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 82/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας.(121/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Κ9ΘΩΕΘ-5Υ3 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 121/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποζημίωση των δημοτών Παπανικολάου Δάφνης & Δημητρίου λόγω απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής στον οικισμό Καλλιθέας.(76/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΙΧΩΕΘ-Ι1Ξ 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 76/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποζημίωση του δημότη Ευσταθίου Ιωάννη του Ευσταθίου λόγω απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής στον οικισμό Σίβηρης Δ.Κ. Κασσανδρείας.(75/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΚΠΩΕΘ-ΧΡΦ 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 75/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Κασσάνδρας», για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.(117/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7361ΩΕΘ-41Θ 07/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 117/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών.(69/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΦΔΩΕΘ-ΣΕΟ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 69/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 55/2018 απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του Δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Κρυοπηγής στην ΚΕΔΗΚ.(123/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΓ2ΩΕΘ-Π7Π 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 123/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.(70/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΓΟΩΕΘ-ΠΨΗ 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 70/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπέδου στην Τ.Κ. Πολυχρόνου.(118/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓ60ΩΕΘ-ΦΚ7 26/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 118/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τις αιτήσεις θεραπείας της εταιρείας ¨Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.¨ για το έργο ¨Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας¨.(115/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΜΛΩΕΘ-2Ρ9 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 115/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου ¨Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας¨.(114/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΚΡΩΕΘ-ΙΑ8 25/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 114/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 126

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101