Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης : Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Κασσάνδρας
03/04/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κασσάνδρεια 29-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                Αρ.Πρωτ.        4962/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                                                               Αρ.Μελέτης :      25/2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Κασσάνδρας» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης αξίας 204.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για το σύνολο των εργασιών.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κασσάνδρας-Διεύθυνση: Δημαρχείο Κασσάνδρας –  Κασσάνδρεια Χαλκιδικής 630 77.

Τηλέφωνο: 2374350110, 51311 Φαξ: 2374350109.

 1. Τίτλος: Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Κασσάνδρας.
 1. Είδος Σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών.
 2. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμβασης: Με την παρούσα παροχή υπηρεσιών προβλέπεται η ναυαγοσωστική κάλυψη των κάτωθι πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κασσάνδρας, για το έτος 2017:
 • Παραλία Καλλιθέας, από Μερσίνα έως μπαρ ΤΡΥΠΑ,
 • Παραλία Φούρκας, μπροστά στο μπαρ BABYWATCH.
 • Παραλία Σάνη, α) από μαρίνα Σάνη έως Πύργο β) από Πύργο έως μπαρ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ,
 • Παραλία Σίβηρης
 • Παραλία Ποσειδίου Αιγαιοπελαγίτικα έμπροσθεν του οικισμού ΚΑΣΕΤΑ.
 • Παραλία Πευκοχωρίου, από Βίλες Ζούρα έως Οικισμό Ακρωτήρι, 
 • Παραλία Χανιώτη, από ξενοδοχείο ΠΕΛΛΑ έως ξενοδοχείο ΝΑΙΑΣ,
 • Παραλία Πολυχρόνου, από οικισμό Γερακινής έως ξενοδοχείο ΣΑΝ ΣΑΙΝΤ,
 • Παραλία Πευκοχωρίου, ανάμεσα ξενοδοχείο ΡΙΓΑΚΗ και κατάστημα ΦΥΚΙ.
 • Παραλία Ποσειδίου εντός οικισμού.

    Σχετικό CPV: 92332000-7.

 1. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των εργασιών.
 1. Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου είναι 165.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%).
 1. Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις μήνες .
 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 3.300,00 . Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού χωρίς Φ.Π.Α.).
 1. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι.
 2. Ημερομηνία Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται.
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση kassandra.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

12. Χρόνος τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 24/04/2017 και ώρα 08:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 28/04/2017 και ώρα 12:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 05/05/2017 και ώρα 12:00π.μ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών η Ελληνική.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες τουλάχιστον.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής: δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101