Αποφάσεις
Περί εξώδικου συμβιβασμού με τον κ. Αστερίου Νεκτάριο για τον καθορισμό τιμής μονάδας για τα τετραγωνικά μέτρα της προσκύρωσης προς την ιδιοκτησία του, στην περιοχή επέκτασης της Τ.Κ. Πολυχρόνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΘ4ΩΕΘ-ΚΜ4 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 144 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΜΑΩΕΘ-ΡΦ9 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 149 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΘΥΩΕΘ-Ω96 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 138 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Τ.Κ. Φούρκας για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ (108/2018 Α.Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ1ΨΩΕΘ-ΥΑΛ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 131 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή ΑΜΠΑΡΙΤΣΑ στην Τ.Κ. Χανιώτης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΟΙΩΕΘ-ΠΙ7 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Καλλιθέας (αριθ. 77/2018 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΒΕΩΕΘ-Μ1Υ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 136 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στις Δημοτικές Κοινότητες Κασσάνδρειας και Ν. Φωκαίας (71/2018 Α.Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ17ΩΕΘ-733 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 130 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Παλιουρίου (73/2018 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΡΙΩΕΘ-7Ν5 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 133 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Αφύτου (72/2018 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5Υ6ΩΕΘ-Υ61 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 132 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανάθεση στον Ν.Σ. του Δήμου κ. Καραμανλή Νίκο, της άσκησης έφεσης κατά Χρήστου Μήλιου και κατά της αριθ. 260/2017 απόφασης του Μ.Π.Χ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΒ2ΩΕΘ-Β9Ι 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση βλαβών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» –Κατακύρωση του διαγωνισμού. (αρ.μελ.172/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΖΒΩΕΘ-ΖΓ1 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 126 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00 € με τίτλο «Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού πόλεων» (αριθ. μελ. 26/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ92ΩΕΘ-ΞΒΟ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 134 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας» (αριθ. μελ. 174/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΩΑΩΕΘ-ΩΣ9 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 129 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (91/2018 απόφαση Ο.Ε.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΦΩΩΕΘ-Δ66 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 125 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.996,65 € με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δεδρυλλίων» (αριθ. μελ. 35/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΛ0ΩΕΘ-Φ7Τ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 121 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Κασσάνδρειας για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων και παιδικής χαράς (213/2017 απόφαση Δ.Σ.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΡΙΩΕΘ-ΛΑ9 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.984,80 € με τίτλο «Επισκευή μηχανήματος έργου Δήμου Κασσάνδρας ΜΕ 101031» (αριθ. μελ. 32/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΣΗΩΕΘ-Ε2Ω 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 123 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΑΨΩΕΘ-ΡΕΛ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 116 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € με τίτλο «Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (αριθ. 2209/2012 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση Ιωσήφ Κτενίδης Α.Ε. –Ιωάννης Κουφίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΠΨΩΕΘ-Ε0Ρ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 122 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.969,10 € με τίτλο «Συντήρηση σταθμών τηλεελέγχου-τηλεειδοποίησης δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» (αριθ. μελ. 34/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΜΚΩΕΘ-ΩΘΨ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 120 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 231

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101