Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018.(20/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΥΚΩΕΘ-ΠΓΨ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 20/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018.(19/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΤΥΩΕΘ-ΒΝΤ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 19/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(18/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ8ΑΩΕΘ-ΤΡΒ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 18/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα για την ονομασία των Σκοπίων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΝΒΩΕΘ-ΔΡΔ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ζώων ή πτηνών εν ζωή που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων. (14/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΜΙΩΕΘ-ΩΥΙ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής (ΚΥΑ 5067/117292/27- 10-2015 ΦΕΚ Β΄2323/2015).(12/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΨ8ΩΕΘ-Π9Ξ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων για την Επιτροπή ηλεκτρονικής κλήρωσης των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (άρθρ.221 Ν 4412/2016).(4/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΝΙΩΕΘ-Ω1Κ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Ν 4412/2016.(13/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ36ΩΕΘ-ΒΚΦ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων. (11/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6599ΩΕΘ-632 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 11/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους Επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών. (10/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73ΓΚΩΕΘ-ΖΝΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Eπίλυσης Φορολογικών Διαφορών.(9/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΧ4ΩΕΘ-1ΗΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας.(7/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω59ΒΩΕΘ-40Ε 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων.(6/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΦΕΩΕΘ-ΔΣ5 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 6/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Κασσάνδρας.(5/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΔ1ΩΕΘ-2ΑΓ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 219 Ν. 4412/2016).(3/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΔΣΩΕΘ-ΙΚ7 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών-συντήρησης επισκευής οχημάτων του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 219 και 221 Ν. 4412/2016). (2/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΠΜΩΕΘ-53Κ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Θ4ΩΕΘ-Υ1Ν 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 28471 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 638ΤΩΕΘ-39Π 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 28469 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δένδρων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΛΘΩΕΘ-Α2Ψ 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 28466 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης (άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).(291/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΚΦΩΕΘ-ΖΗΙ 30/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 291/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 119

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101