Αποφάσεις
Γνωμοδοτήσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.(108/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΧ7ΩΕΘ-ΘΒΩ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 108/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Επιτροπής βάσει της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 (ΦΕΚ 474Β/14-2-2018) για την εξέταση αιτημάτων πολιτών, για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.(101/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΣΤΩΕΘ-Ρ49 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 101/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 1ης δόσης έτους 2018 από τους ΚΑΠ, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. (98/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΞΦΩΕΘ-Ω29 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 98/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της 62/2018 Απόφασης Δ.Σ., περί ορισμού μελών στις Σχολικές Επιτροπές βάσει της υπ’ αριθ. 5293/23-2-2018 (ΦΕΚ 816Β/8-3-2018) Υπ. Απόφασης.(99/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΕΘ-9ΝΥ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 99/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο Κασσάνδρας και ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2734/99.(81/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΞΙΩΕΘ-ΕΥΚ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στο Πευκοχώρι.(80/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΡ7ΩΕΘ-ΤΝΖ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 80/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση απόφασης επί της αιτήσεως της εταιρείας «ΔΑΦΝΗ ΕΕ» για λύση μίσθωσης και έγκριση επαναδημοπράτησης.(78/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 688ΓΩΕΘ-149 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 78/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της εταιρείας «Ι. ΤΟΝΟΥΣΙΔΗΣ και Σια ΕΕ» για λύση μίσθωσης και έγκριση επαναδημοπράτησης.(77/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠΙΑΩΕΘ-1ΗΕ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 77/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Πινάκων Στοχοθεσίας, μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ 2018.(65/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ9ΗΩΕΘ-ΗΦΖ 16/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 65/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας. (104/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ7ΘΩΕΘ-ΜΣΑ 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 104/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
: Έγκριση Συμμετοχής της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στην Πρόταση Έργου με ακρωνύμιο «Blue-Black Routes», στην 1η Πρόσκληση του ENI CBC «Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020».(96/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΓ4ΩΕΘ-98Ε 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 96/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την α) ανάκληση της 21/2018 απόφασης Δ.Σ. και β) έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018.(68/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω99ΕΩΕΘ-Ξ6Ζ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 68/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018.(67/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΡΘΩΕΘ-ΝΒΣ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 67/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(66/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΟ3ΩΕΘ-ΣΙ7 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 66/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπέδου στην Τ.Κ. Πολυχρόνου.(64/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΚΥΩΕΘ-ΔΘΒ 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 64/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για δουλεία διόδου στην Τ.Κ. Καλάνδρας.(79/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΓΓΩΕΘ-ΒΕΦ 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την επιλογή εταιρίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Κασσάνδρας και έγκριση σύμβασης συνεργασίας.(92/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω41ΣΩΕΘ-Φ4Λ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 92/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αναβάθμιση πινάκων ισχύος υδρευτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ. μελ. 43/2016).(91/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔ4ΘΩΕΘ-5Ω4 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 91/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Αναβάθμιση πινάκων ισχύος υδρευτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» (αρ. μελ. 42/2016).(90/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΧ9ΩΕΘ-7Υ2 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 90/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Κατεπείγουσα κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Χανιώτης για την άρση επικινδυνότητας της λειτουργίας βασικών υποδομών του Δήμου Κασσάνδρας¨ (αρ. μελ. 1/2018).(89/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Φ9ΩΕΘ-5ΨΝ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 89/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 122

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101