Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ