Αποφάσεις
Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων - ακινήτων του Δήμου Κασσάνδρας. (286/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΦΨΩΕΘ-Κ4Υ 30/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 286/2017 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (277/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΦΔΩΕΘ-ΖΩΨ 24/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 277/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την απόδοση επιχορήγησης του Δήμου προς τις Σχολικές Επιτροπές.(265/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΥ0ΩΕΘ-Μ69 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 265/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας οικονομικού έτους 2018.(282/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4Ι0ΩΕΘ-ΨΨΓ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 282/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για τη λήψη χρηματοδότησης από το Δήμο Κασσάνδρας (259 Ν 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 14 άρθρου 10 Ν 4071/2012).(281/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΤ0ΩΕΘ-ΙΧΠ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 281/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) (άρθρο 260 Ν 3463/2006).(280/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ72ΩΕΘ-ΚΚ5 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 280/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 194/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (279/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΟ0ΩΕΘ-ΡΡ6 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 279/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για α) την Παροχή εξουσιοδότησης σε νομίμους εκπροσώπους του Δήμου για καταθέσεις – αναλήψεις χρημάτων από τους τηρούμενους στις Τράπεζες Λογαριασμούς του Δήμου και β) τον Ορισμό Υπόλογου Λογαριασμών έργων του Π.Δ.Ε.(278/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω32ΑΩΕΘ-47Ω 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 278/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) (Πινάκων Στοχοθεσίας) για την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κασσάνδρας.(289/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΘΒΝΩΕΘ-ΡΤΘ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 289/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2018 (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010).(288/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΝΧΩΕΘ-ΦΞ2 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 288/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2018.(269/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΓ5ΩΕΘ-Π2Ξ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 269/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και 11η αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.(290/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 71ΩΦΩΕΘ-Φ9Ψ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 290/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας-εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» σε τρίτο με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού και αποδοχή της υπ’ αριθμ 174/2017 μελέτης της προαναφερόμενης υπηρεσίας-εργασίας.(275/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΧ4ΩΕΘ-ΓΛΚ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 275/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 177/2017 μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.(273/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΡΘΩΕΘ-ΞΨΝ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 273/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 176/2017 μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.(272/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65Ψ0ΩΕΘ-ΥΗ3 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 272/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 175/2017 μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.(271/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΑ8ΩΕΘ-ΣΨΥ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 271/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 160/2017 μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.(270/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΘ4ΩΕΘ-ΦΗΩ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 270/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(285/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΠΖΩΕΘ-4ΞΖ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 285/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, της 4ης δόσης από τους ΚΑΠ, έτους 2017 για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων.(284/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΩΘΩΕΘ-41Π 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 284/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 154/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση προς χρήση του Ο.Τ. Γ55 της Τ.Κ. Καλλιθέας στον Αθλητικό Σύλλογο "ΕΥΡΩΠΗ 87" Πευκοχωρίου.(262/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ5ΒΩΕΘ-ΦΞΡ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 262/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 119

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101