Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Κασσάνδρας για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ¨Γαλάζιες Σημαίες¨ έτους 2018.(88/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ5ΣΩΕΘ-ΕΕ6 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 88/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 100/2017 απόφασης Δ.Σ περί έγκρισης μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Τ.Κ. Παλιουρίου.(73/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ0ΗΩΕΘ-548 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 73/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Τ.Κ. Αφύτου.(72/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1ΔΙΩΕΘ-5ΙΑ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 72/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση δημοπράτησης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Κασσάνδρειας & Ν. Φωκαίας.(71/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΙ1ΩΕΘ-Ι1Σ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 71/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(94/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΜΗΩΕΘ-Υ5Ν 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 94/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις σχολικές επιτροπές του υπολοίπου της επιχορήγησης από τους ΚΑΠ 2016, για συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων.(61/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ3ΩΩΕΘ-Ρ2Φ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 61/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση επιχορήγησης του Δήμου προς τις Σχολικές Επιτροπές.(60/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ3ΣΩΕΘ-ΤΕΥ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 60/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ¨Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καλάνδρας¨ (αρ. μελ. 127/2017).(87/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω45ΞΩΕΘ-ΗΟ9 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 87/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Σίβηρης¨ (αρ. μελ. 129/2017).(85/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε7ΝΩΕΘ-Ν2Ε 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 85/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ¨Διασύνδεση πηγών υδροληψίας Δ.Κ. Κασσάνδρειας με δεξαμενή τροφοδοσίας πόσιμου νερού¨ (αρ. μελ. 130/2017).(84/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΩΞΩΕΘ-ΜΗ8 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 84/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών - εργασιών.(102/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΟΔΩΕΘ-5ΣΕ 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 102/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις μαθητών.(97/2017)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο73ΩΕΘ-ΚΕΩ 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 97/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού Πολυχρόνου και αλλαγή χρήσης του ΟΤ 2104 από χώρο πρασίνου σε χώρο αθλοπαιδιών (γήπεδο 5Χ5, γήπεδο τένις). (40/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΤΕΩΕΘ-ΤΛΨ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 40/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(57/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ5ΥΩΕΘ-Δ1Ο 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 57/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών.(29/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΖΙΩΕΘ-6Ψ8 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 29/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β').(62/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΞΘΩΕΘ-00Υ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 62/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού αναψυκτηρίου του Τ.Κ. Κρυοπηγής στην ΚΕΔΗΚ. (55/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΕΕΩΕΘ-ΗΗΖ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 55/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(51/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠΝΨΩΕΘ-ΟΣΣ 15/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 51/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 277/2017 απόφασης Δ.Σ. για τις επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.(30/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΗΜΩΕΘ-ΖΟΣ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 30/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.(63/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΣΙΩΕΘ-ΝΝ7 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 63/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 122

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101