Αποφάσεις
Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ με τίτλο «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» (αρ. μελ. 25/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΛ6ΩΕΘ-Ν32 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 103 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.472,80 € με τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» (αρ. μελ. 19/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΘ7ΩΕΘ-ΡΔΖ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 102 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.998,40 € με τίτλο «Εργασίες Διαμόρφωσης Ακτών» (αρ. μελ. 23/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΦ3ΩΕΘ-ΥΝΕ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.860,80 € με τίτλο «Μεταφορά υπολείμματος ανακύκλωσης από ΚΔΑΥ Θέρμης προς ΧΥΤΑ» (αρ. μελ. 17/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ8ΣΩΕΘ-ΙΝΗ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με τίτλο «Μηχανουργικές εργασίες επισκευής φρεατίων ύδρευσης και κιγκλιδωμάτων αντλιοστασίων και δεξαμενών Δ.Ε. Παλλήνης» (αρ. μελ. 24/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ2ΞΩΕΘ-Σ60 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Εισήγηση για ανάκληση της αριθ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. και λήψης νέας απόφασης με θέμα «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ0ΞΩΕΘ-ΤΚ0 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Κασσάνδρας, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σε συντριβάνια του Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 758ΖΩΕΘ-ΔΛΙ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 107 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Κασσάνδρας, για την κατασκευή έργων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Α49ΩΕΘ-64Θ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 177/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΩΡΩΕΘ-Α6Ψ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 98 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ.μελ. 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΕ7ΩΕΘ-87Χ 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 97 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντήρηση βλαβών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελ. 172/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΖΡΩΕΘ-1ΙΣ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. Μελ. 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΖ2ΩΕΘ-ΩΒ1 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 93 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018, Των τμημάτων αιγιαλού για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος-Επανάληψη της δημοπρασίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΗΙΩΕΘ-ΧΨΤ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Τ.Κ. Ν.Σκιώνης).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω56ΝΩΕΘ-4ΟΒ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Τ.Κ. Κρυοπηγής).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΣΔΩΕΘ-905 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 90 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Δ.Κ. Πευκοχωρίου).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΓΑΩΕΘ-ΟΡΦ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Τ.Κ. Παλιουρίου).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙ2ΞΩΕΘ-ΦΥΒ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Τ.Κ. Χανιώτης).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ2ΠΩΕΘ-3ΕΤ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Τ.Κ. Αφύτου).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΛΦΩΕΘ-ΓΔ3 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 85 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2018 (Δ.Κ. Ν.Φωκαίας).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΙΘΩΕΘ-2ΑΤ 21/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 84 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 231

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101