Αποφάσεις
Υπέρ χαρτοσήμου επί της ΑΕΠΠ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΘΒΩΕΘ-1Ψ1 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1713 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ ΑΕΠΠ (0,06%)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4Ζ6ΩΕΘ-Ξ2Ε 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1712 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ25ΩΕΘ-Α32 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1711 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΤΕΩΕΘ-Τ08 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1710 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Yπέρ ΕΣΗΔΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΦΤΩΕΘ-Ι4Ε 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1709 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΛΠΩΕΘ-ΕΑΙ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1708 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα ΔΕΗ και λοιπές από την είσπραξη τελών και φόρων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΞΕΩΕΘ-ΛΙΟ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ ΤΑΝ κλπ...
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ψ0ΦΩΕΘ-ΦΙ5 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υγείας αιρετών (ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΦΑΩΕΘ-Δ57 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1702 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ σύνταξης αιρετών (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ κ.λ.π )
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΛΥΩΕΘ-ΟΗΕ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1700 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΕΑΕΧ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΓΒΩΕΘ-ΣΝΖ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΟΧΩΕΘ-8ΜΕ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1696 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΝΙΩΕΘ-ΗΛΒ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1694 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 17/2018 Διαταγής πληρωμής της ΚΑΠΑ ΜΥ ΑΤΕ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΡΜΩΕΘ-1ΝΕ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Δ0ΑΩΕΘ-Θ6Υ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1693 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμισθία Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΒ3ΩΕΘ-Ψ0Ζ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1691 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Κ.Υ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΜΘΩΕΘ-Σ5Φ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1689 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετησια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΕΘ-334 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1686 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΦΚΑ σύνταξης ( ΤΣΜΕΔΕ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΝΕΩΕΘ-Ν9Μ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1684 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( τέως ΤΕΑΔ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΚΤΩΕΘ-ΖΒ9 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1682 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 225

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101