Πίνακες Θεμάτων/Απόφαση 1/2017 της Επιτροπής Διαβούλευσης