Αποφάσεις
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.013,20 € για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 60-7135 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 97ΡΩΩΕΘ-05Ρ 29/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23867 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την προεργασία και τα προγράμματα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δ.Ε. Παλλήνης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΛΠΩΕΘ-ΠΘ9 29/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23849 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την προεργασία και τα προγράμματα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δ.Ε. Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΒΤΩΕΘ-ΘΓ7 29/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23843 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών ΔΠΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΔΗΩΕΘ-ΓΝΗ 29/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1277 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεργασία υπαλλήλου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της COVID-19
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΖ0ΩΕΘ-Ρ21 29/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1288 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.162/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΝΦΩΕΘ-ΗΚΑ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1267/21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (πετρελαίου κίνησης ,πετρελαίου θέρμανσης, ,βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών)ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΔΚΩΕΘ-Ω4Ι 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 22886 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ Δ.Π. 4/2020
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΕ2ΩΕΘ-3ΤΓ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τόκοι υπερημερίας χρήσης μετά από την Α252/2021 Τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Τριμ. Διοικ. Εφετ. Θεσ/νίκης, ( υπόθεση ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΕΘΩΕΘ-8ΓΘ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23638 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη-κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Κασσάνδρας μετά από την αριθμ.Α252/2021 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Τριμ.Διοικ.Εφετ.Θεσ/νίκης,Τμήμα Α΄(υπόθεση ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΑΤΕΕ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΨΖΩΕΘ-Η57 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23632 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπλαση οικισμού Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΓΝΩΕΘ-70Ι 24/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23528 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών και χαλιών».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΙΓΩΕΘ-ΞΟ5 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1263 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας παροχών ένδυσης ένδυση (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΧ0ΩΕΘ-Α9Ο 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1261 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΖΦΩΕΘ-ΦΕΕ 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΞΩΩΕΘ-ΟΞΨ 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
TΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3ΗΜΩΕΘ-ΡΜΓ 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23404 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΧΚΩΕΘ-ΠΘΚ 23/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρεωλύσια δανείων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8ΘΔΩΕΘ-ΥΒΩ 22/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23360 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δόσεις Δανείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΜΞΩΕΘ-2ΥΣ 22/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 23358 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεργασία υπαλλήλου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της COVID-19
Δήμαρχος ΑΔΑ: 688ΥΩΕΘ-Α2Χ 22/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1256 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 213

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101