Αποφάσεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ8ΛΩΕΘ-ΗΡΒ 18/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11721/18-6-2021 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΘΤΩΕΘ-ΩΩΧ 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 637 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ81ΩΕΘ-2ΦΗ 16/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 626 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργασίες Συντήρησης ΦΟΠ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ1ΟΩΕΘ-1Ο3 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAI ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΝ6ΩΕΘ-ΟΞΧ 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 634 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΧΦΩΕΘ-01Φ 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 633 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΙ1ΩΕΘ-ΑΟΕ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Π65ΩΕΘ-ΤΛΤ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλος χρήσης μηχανημάτων έργου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ19ΛΩΕΘ-ΙΝΚ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 11112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 632/2021 για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ93ΩΕΘ-89Γ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 632 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΠΘΩΕΘ-ΤΗΧ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 629 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΕΤΩΕΘ-ΛΧ3 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 623 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 665ΜΩΕΘ-0Σ3 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 622 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAI ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΦ9ΩΕΘ-Λ91 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 621 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΞΗΩΕΘ-92Τ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 620 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4/2020 ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ58ΩΕΘ-ΨΧΖ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 606 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΦΠΩΕΘ-1ΕΟ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10831 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΗΧΩΕΘ-0Κ6 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10828 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAI ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΙΟΩΕΘ-ΤΒΧ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAI ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ06ΩΕΘ-ΔΡΧ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 10833 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 197

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101