Αποφάσεις
Αμοιβή Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΣ1ΩΕΘ-4ΗΓ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 9544 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΔΓΩΕΘ-Ο0Γ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 9502 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚ2ΦΩΕΘ-0ΥΑ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 9031 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ6ΧΩΕΘ-ΚΑΘ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 9028 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΩΡΩΕΘ-ΗΛΥ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 9006 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ" ΤΟΥ Ν.4820/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΩ4ΩΕΘ-1ΝΣ 13/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3ΨΦΩΕΘ-Φ5Δ 13/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Θ3ΞΩΕΘ-ΟΒ4 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8827 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Μετακίνηση Πρασσά Μιχαήλ στη Ξάνθη 12-15 Μαίου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΦ3ΩΕΘ-0ΚΖ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8773 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Μιχαήλ Πρασσάς από 12 έως 15 Μαίου στη Ξάνθη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ64ΖΩΕΘ-3ΒΤ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8767 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργασίες εντοπισμού αφανών διαρροών ύδρευσης-αποχ/σης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης - αποχ/σης ιδιωτικών συνδέσεων και υδρομέτρων με ψηφιοποίηση αυτών σε σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΡΨΩΕΘ-7ΔΤ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8754 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιθεώρηση - έλεγχος καθαρισμός και απόφραξη δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων Δήμου Κασσάνδρας (7ος Λογαριασμός - πολυετής σύμβαση 21SYMV009005797 2021-07-30)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΣΓΩΕΘ-ΚΣΩ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8742 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντολή μετακίνησης για εργασία εκτός έδρας & έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65Α6ΩΕΘ-525 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 430/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟ0ΒΩΕΘ-Ω8Ε 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 4292022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενου υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΘ2ΩΕΘ-ΟΚΙ 06/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8437 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών , κατεδαφίσεων, ογκωδών και πράσινων υπολλειμάτων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ65ΩΕΘ-ΝΡ3 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8390 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ0ΓΩΕΘ-ΥΥ2 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 412/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υπηρεσίες διαχείρισης λυμματολάσπης ΕΕΛ Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α0ΜΩΕΘ-Ν79 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες λειτουργικού ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των συνοδών έργων (αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί, δίκτυα αποχέτευσης υπό κενό) Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘ4ΓΩΕΘ-53Α 04/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΝ1ΩΕΘ-ΖΑΧ 04/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 8233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 246

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101