Αποφάσεις
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΒ9ΩΕΘ-Λ7Ω 17/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14574 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΑΠΩΕΘ-Μ47 16/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 651/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΖ9ΩΕΘ-Χ35 16/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 645/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ4Ξ9ΩΕΘ-2Α9 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14420 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Β178/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ6ΗΩΕΘ-Χ9Χ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Β177/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε1ΕΩΕΘ-ΓΜΣ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14367 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Β176/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΥΨΩΕΘ-117 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
αμοιβή νομικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΕΡΩΕΘ-Ρ7Σ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14410 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Νομικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΚ5ΩΕΘ-ΙΟΣ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14405 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ8ΩΩΕΘ-2Β1 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ940ΩΕΘ-ΡΑΘ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14388 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ56ΩΕΘ-Π7Ρ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14382 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΦΖΩΩΕΘ-Ψ51 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝ6ΥΩΕΘ-ΠΒΕ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14349 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 626ΔΩΕΘ-ΒΝΡ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14319 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας και απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδών σημαιοστολισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96ΖΙΩΕΘ-7Ε1 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 636 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση προμήθειας Δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ8ΙΩΕΘ-Ρ1Σ 15/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 635 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπευθύνου Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΞΟΩΕΘ-ΝΛΥ 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 632/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβή Νομικού μετά από την αριθμ.339/2024 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Τριμ.Εφετ.Θεσσαλονίκης,Τμήμα Δ΄(υπόθεση Δεληγιάννη,Παντζίκη,Κουκή κλπ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΙ7ΩΕΘ-Υ7Κ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14098 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΒΠΩΕΘ-ΜΗΗ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 14065 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101