Αποφάσεις
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΦΚΩΕΘ-ΥΛ6 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 20110 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΒΜΩΕΘ-ΗΙ9 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1039/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπαλλήλους που εργάζονται στο Δήμο μας, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΚ0ΩΕΘ-1ΩΝ 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 803 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΟΘΩΕΘ-ΘΩ7 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 924 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 94ΖΝΩΕΘ-ΔΓΗ 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 20068 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΣΒΩΕΘ-ΦΛ5 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 925 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τοποθέτηση ΙΔΑΧ υπαλλήλων σε οργανική μονάδα του Δήμου Κασσάνδρας, μετά από μετάταξη.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΝΓΩΕΘ-7ΒΔ 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1037/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ)”, στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1, του Ν. 4257/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤ8ΘΩΕΘ-ΚΞΓ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 867/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΩΕΘ-ΧΧ3 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 1033/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Διαχειριστών, Πρωτοκολλητών και Χρηστών, του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΗΑΩΕΘ-ΘΘ1 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 965/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΞΒΡΩΕΘ-Λ9Ρ 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 19616 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ANAΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΑΡΦΩΕΘ-Λ4Φ 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 19614 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση θερομοϋδραυλικών κτιριακών εγκαταστάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΕΧΩΕΘ-ΟΤ8 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 19556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 980/2022 για την απ' ευθείας ανάθεση της Ετήσιας συνδρομής και επιπλέον χρήσης του προγράμματος στη Νομική Βάση Πληροφοειών ΕΠΕ "Νομοτέλεια"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΓΧΩΕΘ-Σ9Ζ 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 980 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 971/2022 για την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ειδών σημαιοστολισμού» με απευθείας ανάθεση
Δήμαρχος ΑΔΑ: 619ΞΩΕΘ-Ο1Υ 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 972 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΘΩΩΕΘ-Ε8Β 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 19134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α1061/2022
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩ0ΣΩΕΘ-ΠΧΤ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 19206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 971/2022 για την απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΚ3ΩΕΘ-ΔΒ0 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 971 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΣ4ΩΕΘ-569 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18885 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων της μελέτης πράξης εφαρμογής οικισμού Νέας Φώκαιας Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΝΥΩΕΘ-ΒΒΔ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 264

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101