Αποφάσεις
Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6Ι0ΩΕΘ-Υ39 18/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18801/17-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 990/2021 για την απ' ευθείας ανάθεση της «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά κτίρια»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ43ΩΕΘ-ΗΜΥ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 990/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση μεταφορικών μέσων,οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΓΟΩΕΘ-ΔΜΕ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18710/16-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΡΟΩΕΘ-ΟΑ7 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18708/16-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση μεταφορικών μέσων,οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΡΜ7ΩΕΘ-Σ3Β 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18699/16-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΝΤΩΕΘ-ΓΘ1 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15070 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ5ΧΩΕΘ-ΓΛΒ 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14878 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΟΟΩΕΘ-ΟΤ3 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14875 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΓΨΩΕΘ-ΓΟ5 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 15072 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Ν1ΩΕΘ-ΤΜΗ 13/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 14877 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Kατασκευή Τμήματος Δικτύου΄Υδρευσης στην Κοινότητα Χανιώτης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 937ΙΩΕΘ-3ΔΨ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18312/10-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.160/2020 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΘΞΩΕΘ-ΠΔΔ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18328 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΚΕΩΕΘ-ΩΡΛ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘ0ΠΩΕΘ-4ΧΡ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 971 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση επιμήκυνσης απασχόλησης σε ωφελούμενο που προσλήφθηκε μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Δημόσια Πρόσκληση 4/2020
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΤΦΩΕΘ-ΦΛΦ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναστολή καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθρο 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23-07-2021)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΣ5ΩΕΘ-ΓΝ7 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 964/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 970/2021 περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών «Εργασίες Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ, Ο.Ε, Π.Ζ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96Ψ2ΩΕΘ-ΞΙ6 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 970 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 969/2021 για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τον εμβολιασμό, και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην ιδιωτική και δημόσια ζωή»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΕΘ-Λ41 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 969 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τον εμβολιασμό, και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην ιδιωτική και δημόσια ζωή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΩ2ΩΕΘ-ΨΗΝ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18064 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες Απομαγνητοφώνησης και αναπαραγωγής πρακτικών ΔΣ ΟΕ ΠΖ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α3ΟΩΕΘ-ΙΘΘ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18063 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 205

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101