Αποφάσεις
Δαπάνες Κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ζ1ΨΩΕΘ-ΨΗ9 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6368 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΩΦΩΕΘ-8ΡΔ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6323 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 693ΧΩΕΘ-Ζ2Λ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 314/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ25ΡΩΕΘ-Ι06 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
΄Εξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΣΓΩΕΘ-8ΗΒ 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6177 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
΄Εξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ46ΩΕΘ-ΙΔΝ 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ του αριθμ. ΚΗΙ 9460 Φ.Ι.Χ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΕΡΩΕΘ-5ΤΤ 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6164 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών,κατεδαφίσεων,ογκωδών και πράσινων υπολλειμμάτων ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΟΦΩΕΘ-7ΔΤ 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6146 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες διαχείρισης λυμματολάσπης ΕΕΛ Δήμου Κασσάνδρας ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ω1ΝΩΕΘ-Ν6Η 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6122 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΚΑΩΕΘ-Μ6Λ 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6071 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Επιδόματα Ληξιάρχου) Α΄Τριμήνου 2024 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ4ΗΩΕΘ-6Ξ1 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 6065 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΦΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ4ΛΩΕΘ-9ΘΟ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5897 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ σύνταξης αιρετών (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ κ.λ.π )
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΖΩΩΕΘ-ΤΑ3 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5896 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Λ9ΣΩΕΘ-ΠΩΚ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5895 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ3ΞΩΕΘ-ΨΧΜ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚ67ΩΕΘ-Α6Δ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5890 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΠΦΩΕΘ-Ρ3Κ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΔΛΩΕΘ-ΣΞΠ 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5886 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Φ42ΩΕΘ-ΖΚ0 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5878 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αντιμισθία Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΛΗΩΕΘ-41Α 09/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 5876 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 343

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101