Αποφάσεις
Παραλλαγή δικτύου ΦΟΠ Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΒΝΩΕΘ-514 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α574/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 675ΦΩΕΘ-Κ6Ζ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΗ5ΩΕΘ-ΚΞΓ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22680 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 612ΘΩΕΘ-ΒΕΨ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22675 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΗΔΕΩΕΘ-4ΑΠ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22671 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝ6ΒΩΕΘ-4ΩΤ 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22641 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 952ΡΩΕΘ-ΧΘΥ 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22640 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΑΞΩΕΘ-7Γ1 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22599 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΙΔΟΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΦΤΩΕΘ-Α0Σ 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22598 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΚΗΩΕΘ-ΚΗ2 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1393/24-11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπ’ αρ. 177/2023 μελέτης κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απεντόμωση – Μυοκτονία δημοτικών κτιρίων – σχολικών κτιρίων – απολύμανση μυοκτονία εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΛΒ2ΩΕΘ-1ΘΥ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1392 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΦΒΩΕΘ-Ψ7Ι 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1367/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΙΔΟΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 976ΥΩΕΘ-2ΣΑ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22501 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΓΙΑ ΙΔΟΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΒΠ0ΩΕΘ-Ν45 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22498 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69Λ7ΩΕΘ-ΧΡΙ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22477 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΓΙΑ ΙΔΟΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Ν4ΩΕΘ-1ΜΖ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1390/2023 Απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Χριστουγεννιάτικων Δέντρων».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΔ7ΩΕΘ-ΨΣΠ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1390 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α570/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΒΔΩΕΘ-Χ84 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 611ΖΩΕΘ-ΛΗΧ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 22428 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΝΩΩΕΘ-8ΛΘ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1389/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 322

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101