Αποφάσεις
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ24ΩΕΘ-ΒΓΦ 04/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 12/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΠ Δ΄ΔΟΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΚΕΓΩΕΘ-ΩΜΙ 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Άρση αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε υπαλλήλους, μετά τη λήξη ισχύος άρθρου 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23-07-2021), όπως αυτό τροποποιήθηκε
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Χ6ΩΕΘ-ΚΧΝ 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 01/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υπηρεσίες οργάνωσης διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιες σημαίες και Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας(αριθμ.216/2022 απόφαση Ο.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ4ΥΩΕΘ-ΡΑΘ 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Συμβολαιογράφων.( Σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την χρηματοδότηση του έργου "Μελέτες ωρίμανσης για την αναβάθμιση - επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΞΨΩΕΘ-ΠΡΩ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση- επισκευή - αναγόμωση πυροσβεστήρων)» υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΚΝΩΕΘ-6ΨΑ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1476 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της υπ’ αρ. 181/2022 μελέτης κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, περισυλλογής κι εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων της ΔΕ Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΗ8ΩΕΘ-Υ91 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1464 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της υπ’ αρ.181/2022 μελέτης κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, περισυλλογής κι εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων της ΔΕ Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ4Κ7ΩΕΘ-ΜΦΤ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1464 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ΔΕ Κασσάνδρας-προμήθεια (και τοποθέτηση) φωτιστικής κολώνας στην Παραλία Φούρκας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 667ΝΩΕΘ-Ξ2Κ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1461.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης 137/22 κι απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας επιλεγμένων δραστηριοτήτων κατά την υλοποίηση του “BEYOND CRISIS".
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6692ΩΕΘ-75Ψ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1463 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1455/2022 για Απευθείας ανάθεση προμήθειας “Προμήθεια tablets Αξιολόγησης για ΚΕΠ” .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 689ΗΩΕΘ-ΡΚΦ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1455 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1454/2022 για Απευθείας ανάθεση προμήθειας “Προμήθεια εκτυπωτών για ΚΕΠ” .
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6Β2ΩΕΘ-Τ9Ι 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1454 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 1453/2022 για Απευθείας ανάθεση προμήθειας “Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ για ΚΕΠ” .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΥΥΩΕΘ-Ο7Ω 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1453 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1452/2022 για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας “Προμήθεια Συστήματος Προτεραιότητας για ΚΕΠ” .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΟΒ7ΩΕΘ-ΝΣΖ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1452 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ0ΥΩΕΘ-ΥΝ7 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25787 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΤ4ΩΕΘ-ΞΩ2 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 25786 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ81ΑΩΕΘ-ΙΦΛ 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1460 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑ8ΟΩΕΘ-ΜΚ0 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1459 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2Τ0ΩΕΘ-2Μ1 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1458 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης του έργου με Κωδικό 2021ΕΠ00800005 του ΠΔΕ 2022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ » της ΣΑΕΠ 008. (1451/2022)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΜΠΞΩΕΘ-7ΟΖ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 1451/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 275

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101