Αποφάσεις
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ και Δ’ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΛΖΩΕΘ-86Τ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 24-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού 1 ης επαναληπτικής Δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου στέγασης των Λυκειακών τάξεων Πευκοχωρίου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΕΘ-Υ6Β 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης εξηγήσεων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Υποέργο 1 “Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών”»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΒ8ΩΕΘ-8Ξ4 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 21-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΒΗΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 132/2023)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΣΨΩΕΘ-Α2Ω 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 22-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Εισήγηση ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Δημοτικών Κοινοτήτων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΡΑΚΩΕΘ-3Τ4 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού με τίτλο« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΣΗΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αρ.Μελ. 178/2023)»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Μ4ΕΩΕΘ-Ψ6Γ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 16-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ε7ΔΩΕΘ-9ΨΛ 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 18-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους για εκπροσώπηση του Δήμου Κασσάνδρας στο Β1 Πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου (υπόθεση Σαχινίδη Κυριάκου)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΨΨΩΕΘ-ΖΔ7 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 26-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΑΟΔΚ και μεταφορά υπολοίπων στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κασσάνδρας»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΝΓΩΕΘ-ΡΚΘ 25/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 6-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΗΚΩΕΘ-ΖΩ5 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωστοποίηση και έγκριση εγγραφής Μελετών-Υπηρεσιών-Έργων για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στο Τ.Π., Ε.Π.Δ. και Προϋπολογισμό 2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ν9ΥΩΕΘ-Ε0Τ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 7-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Καθορισμός προστίμων υπηρεσίας Αποχέτευσης
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΠΞΩΕΘ-3ΕΗ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 5-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός προστίμων υπηρεσίας Ύδρευσης
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΘΙΩΕΘ-Ν5Υ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός μέλους της Δημοτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Καθαριότητας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΑΕΩΕΘ-Φ8Ρ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Μέλους Δημοτικής Επιτροπής στην επιτροπή Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 96ΠΣΩΕΘ-ΓΤΖ 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101