Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης και διακανονισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής του Δήμου με ιδιώτες για πολεοδομικές αποζημιώσεις Ν. Φωκαίας. (31/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ442ΩΕΘ-Ν9Λ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 31/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (ΦΕΚ 1929/Β/2018) για το έτος 2024.(26/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91ΤΓΩΕΘ-4Ι6 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 26/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων έτους 2024.(25/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 698ΚΩΕΘ-ΣΓ0 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 25/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων.(24/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΜΚΩΕΘ-06Ρ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 24/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την πενταετία 1.1.2024 έως 31.12.2029, σύμφωνα με το άρθρο 246 Ν 3463/2006. (29/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΥΨΩΕΘ-57Ο 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 29/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή αντιπροσώπων – μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.(28/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΘΥΩΕΘ-Φ89 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 28/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης».(6/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 680ΕΩΕΘ-ΩΕΥ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 6/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με τίτλο «Σχολική Επιτροπή A΄θμιας Εκπαίδευσης».(5/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΜΠΩΕΘ-Π5Γ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 5/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους στην ΑΝΕΤΧΑ.(15/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΓ8ΩΕΘ-ΧΕ2 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 15/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Κασσάνδρας (Δ.Λ.Τ.Κ.). (4/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΥΩΩΕΘ-ΞΝΞ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).(3/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΙΦΩΕΘ-ΖΩΝ 26/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 3/2024 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας για το διάστημα 2.1.2024 έως την 30.6.2026. (2/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜ57ΩΕΘ-ΙΔ2 04/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 2/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας για το διάστημα 2.1.2024 έως την 30.6.2026. (1/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΕΤΩΕΘ-3ΛΞ 04/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2023.(214/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΦΠΩΕΘ-ΨΜ4 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 214/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(213/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν19ΩΕΘ-ΒΨΒ 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 213/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 59.111,20€ από ΚΑΠ 2023 για συντηρήσεις –επισκευές σχολικών κτιρίων.(160/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Ο6ΩΕΘ-5ΜΛ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 160/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου.(146/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ4ΚΩΕΘ-ΟΣΒ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 146/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών βάσει του άρθ. 174 παρ. 1,2,3 του Ν 3463/2006.(145/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΠΞΩΕΘ-9Ω0 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 145/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2023.(144/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΜΚΘΩΕΘ-28Ε 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 144/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Κασσάνδρας.(143/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜ6ΤΩΕΘ-Ρ4Γ 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 143/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 165

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101