Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους για την Επιτροπή αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Κασσάνδρας.(314/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΞΤΩΕΘ-ΟΕΥ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 314/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του εκπροσώπου στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής (ΚΥΑ 336927/10-3-99).(313/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 600ΞΩΕΘ-Ν6Ψ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 313/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους για την Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν 1590/1986 (ΦΕΚ 49Α).(312/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ4ΤΩΕΘ-ΑΩ8 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 312/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.(311/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΕΠΩΕΘ-ΞΚ1 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 311/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών».(310/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΞΞΩΕΘ-ΛΗΟ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 310/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».(309/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΒΨΩΕΘ-9ΝΘ 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 309/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.(308/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ9ΕΩΕΘ-Β5Ε 17/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 308/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(304/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΑΩΩΕΘ-ΕΥ0 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 304/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την διόρθωση σφάλματος στο ΣΧΟΑΠ πρώην Δήμου Παλλήνης στην Τ.Κ.Παλιουρίου.(301/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Α0ΩΕΘ-Ψ5Ω 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 301/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή της Δ.Κ.Πευκοχωρίου.(300/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ91ΤΩΕΘ-ΥΚ9 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 300/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή της Τ.Κ.Χανιώτης.(299/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΡΔΝΩΕΘ-ΚΑΜ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 299/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κοπή και απομάκρυνση δένδρων στην περιοχή του νεκροταφείου στην Τ.Κ.Φούρκας.(298/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 692ΩΩΕΘ-6ΡΘ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 298/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παραλαβή της υπ’ αριθμ. 165/2016 μελέτης με τίλτο «Μελέτη Βελτίωσης Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Αγροτικής Οδού στην περιοχή ¨Άγιος Γεώργιος¨ Αγίας Παρασκευής Δ.Ε. Παλλήνης Δήμου Κασσάνδρας» (μελέτη οδοποιίας).(297/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜ88ΩΕΘ-4ΓΓ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 297/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμήματος παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τις ανάγκες της Κασσανδρούπολης.(305/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73ΜΖΩΕΘ-ΝΒ5 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 305/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην Κασσανδρεία & έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.(303/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ζ5ΧΩΕΘ-ΘΗΕ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 303/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτων μετά γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Καλάνδρας.(289/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΡΓΩΕΘ-Χ6Λ 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 289/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών. (288/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΞΚΩΕΘ-192 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 288/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας».(307/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ99ΩΕΘ-99Ρ 10/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 307/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για διακοπή της συνεδρίασης και συνέχισή της στις 20.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. (280/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΑΗΩΕΘ-6ΡΥ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 280/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρ. 89/2018 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & ΠΕ που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής – ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.(281/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΤ1ΩΕΘ-ΚΨΥ 07/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 281/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 131

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101