Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΗΠΩΕΘ-ΤΤΥ 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 72/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2021.(71/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥ2ΑΩΕΘ-2ΦΥ 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 71/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.(70/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β34ΩΕΘ-ΔΩΧ 12/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 70/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 4ης δόσης 2020 και της 1ης και 2ης δόσης 2021 από ΚΑΠ, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ποσού 66.170,59 € έκαστη.(76/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΒΙΩΕΘ-ΨΥΥ 09/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 76/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις των Διευθύνσεων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής περί ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 48132/Δ3/27.4.2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (75/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗ30ΩΕΘ-ΒΡΞ 09/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 75/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την θεώρηση/ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.(77/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΤΝΩΕΘ-ΥΞΝ 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 77/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου- εξόδου. (74/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΖΝΩΕΘ-ΡΧΠ 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 74/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006. (73/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 942ΧΩΕΘ-ΙΨ9 06/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 73/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων. (69/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΔΛΩΕΘ-4Φ5 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 69/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας αναφορικά με την προσπελασιμότητα του Συνοριακού Σταθμού των Ευζώνων από τους εισερχομένους επισκέπτες της χώρας μας. (54/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΣ8ΩΕΘ-ΞΟΣ 20/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 54/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση καταστήματος πώλησης ψιλικών στην Καλάνδρα. (63/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΨΣΩΕΘ-ΟΕ0 13/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 63/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/13-11-2017.(68/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΗ4ΩΕΘ-ΦΔ1 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 68/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση δημοπράτησης τμημάτων αιγιαλού.(64/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΜΗΩΕΘ-ΨΧΝ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 64/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για εγκατάσταση Λούνα Παρκ στην Τ.Κ. Φούρκας.(62/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΕΦΩΕΘ-ΣΜΧ 06/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 62/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού 2021, δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.(61/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΗ9ΩΕΘ-6ΗΝ 05/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 61/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενη έκταση σε οικόπεδο της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης (η υπ’ αρ. 8623/18.5.2021 αίτηση των κ. Μαρστάθη Δημητρίου και Τριανταφυλλιάς). (60/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68Ι4ΩΕΘ-2ΘΟ 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 60/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενες εκτάσεις σε οικόπεδα της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης (η υπ’ αρ. 2441/19.2.2021 αίτηση του κ. Μόμτσιλ Αντρέεφ & η υπ’ αρ. 3242/4.3.2021 αίτηση του κ. Σαραφιανού Αναστάσιου).(59/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΟΧΩΕΘ-Α43 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 59/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου- εξόδου και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση. (58/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΞΘΩΕΘ-5Α4 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 58/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων A’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.(57/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΜΛΩΕΘ-Α33 30/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 57/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021.(56/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΞΘΩΕΘ-Ι9Β 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 56/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 153

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101