Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα μετά το υπ’ αριθμ. 8654/3.6.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.(56/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΠΝΩΕΘ-ΖΧΨ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 56/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση χρηματικού βoηθήματος σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.(60/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ9ΞΩΕΘ-3ΘΓ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 60/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο με την επωνυμία «Πανελλήνιο δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Πολιτισμού Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ».(63/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΩΞΩΕΘ-6ΨΗ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 63/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Αγ. Παρασκευής για τη στέγαση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου (για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο).(62/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ6ΤΩΕΘ-ΓΕΨ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 62/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποχώρηση του Δήμου Κασσάνδρας από τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής.(66/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΥΜΩΕΘ-8ΜΚ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 66/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν 3852/2010).(65/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ6ΒΩΕΘ-80Ζ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 65/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.(64/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΥΖΩΕΘ-89Σ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 64/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ελεγκτών τακτικού οικονομικού ελέγχου χρήσεως 2019.(59/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΠΕΩΕΘ-Ι3Θ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 59/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου στην Άθυτο Χαλκιδικής. (57/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ28ΩΕΘ-ΚΝΛ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 57/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συνδρομής του Δήμου Κασσάνδρας για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2020.(51/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΤ7ΩΕΘ-ΠΑΘ 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 51/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί απαιτήσεων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.(55/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΦΙΩΕΘ-ΦΝΚ 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 55/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή προθεσμίας δημοσίων συμβάσεων έργων.(54/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω20ΝΩΕΘ-Υ1Ζ 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 54/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.(53/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω33ΩΩΕΘ-ΗΕΕ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 53/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς λόγω συνταξιοδότησης.(52/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΜ4ΩΕΘ-Χ68 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 52/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεως κινητής τηλεφωνίας δικαιούχων αιρετών.(49/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Ξ7ΩΕΘ-ΩΘΨ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 49/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.(48/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΒΚΩΕΘ-ΠΕΕ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 48/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρου δανειακής σύμβασης με Τ.Π.&Δ. για τη χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας» (Φιλόδημος Ι).(47/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΠΙΩΕΘ-ΞΞΥ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 47/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(45/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΒΣΩΕΘ-ΥΗΨ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 45/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(46/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΖΜΩΕΘ-Μ0Φ 06/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 46/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής.(58/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΙΜΩΕΘ-6ΦΡ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 58/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 145

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101