Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την ολοκλήρωση ανέγερσης Ιερού Ναού στην Κασσάνδρεια. (21/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΨΗΩΕΘ-Κ67 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 21/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(22/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞ8ΩΩΕΘ-Π2Η 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 22/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ελεγκτών τακτικού οικονομικού ελέγχου χρήσεως 2020 για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ). (44/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΕΣΩΕΘ-Λ9Ω 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 44/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 175/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου. (43/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΓΝ9ΩΕΘ-Ω3Ι 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 43/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αδελφοποίηση του Δήμου Κασσάνδρας με το Δήμο Σερρών.(39/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΣΝΩΕΘ-Φ35 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 39/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών στάθμευσης, στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδειες εισόδου-εξόδου και άδειες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. (31/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ24ΩΕΘ-Β31 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 31/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.(25/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΨΞΩΕΘ-ΕΛΜ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 25/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους, με δημοπράτηση.(42/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΦΩΩΕΘ-8Ν8 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 42/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίων μετά γεωτρήσεων στις Κοινότητες Καλάνδρας και Αφύτου.(27/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5ΤΧΩΕΘ-ΥΞΒ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 27/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Πολυχρόνου. (36/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΡΤΩΕΘ-0ΤΙ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 36/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Καλλιθέας. (35/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΛ5ΩΕΘ-ΗΨΩ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 35/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Αθύτου. (34/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦ7ΚΩΕΘ-ΓΥΞ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 34/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. (30/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΘΜΩΕΘ-ΕΩΧ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 30/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία Παιδικής Χαράς Κασσάνδρειας. (29/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΜΨΩΕΘ-ΟΥΜ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 29/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λυκειακών τάξεων του Λυκείου Πευκοχωρίου.(28/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩΕΘ-Ε18 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 28/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τη θερινή περίοδο 2021.(40/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΤΤΩΕΘ-Ο5Γ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 40/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021.(24/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΣΖΩΕΘ-ΖΞΖ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 24/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής και έργα εξωραϊσμού κεντρικών οδών Πευκοχωρίου» (αριθμ. μελ. 186/2020).(23/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓ5ΙΩΕΘ-ΞΩ2 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 23/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση Επιτροπών Δήμου Κασσάνδρας.(20/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΠΟΩΕΘ-ΓΥΝ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 20/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς κ. Καραμπατζά Χριστίνας.(19/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΖΖΩΕΘ-ΦΧΑ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 19/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 152

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101