Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση καταστήματος πώλησης ψιλικών στην Φούρκα.(105/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΝΨΩΕΘ-ΝΗ5 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 105/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 373/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των τροποποιήσεων αυτής.(100/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5ΥΖΩΕΘ-ΘΟΦ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 100/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Πολιτών.(112/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΔΣΩΕΘ-Φ07 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 112/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(102/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΣΗΩΕΘ-ΓΚΠ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 102/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4497/13.11.2017. (111/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68Μ6ΩΕΘ-ΑΧΘ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 111/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση δύο δημοτικών υπαλλήλων για την υπογραφή συμβολαίων με τη ΔΕΔΔΗΕ Ν. Μουδανιών.(110/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ42ΩΕΘ-57Π 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 110/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».(108/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΚΞΩΕΘ-8Δ5 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 108/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασίας επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Κασσάνδρας.(107/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΓΘΩΕΘ-Μ0Τ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 107/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανάληψη οφειλών της ΔΕΚΤΥΠ προς τη Δ.Ο.Υ. για τέλη κυκλοφορίας και τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου.(104/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Ψ8ΩΕΘ-20Ρ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 104/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Λυκειακών Τάξεων του Γενικού Λυκείου Κασσάνδρας.(103/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΒ9ΩΕΘ-6ΥΑ 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 103/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ακύρωση της υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(99/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΜΤΩΕΘ-ΛΧ3 31/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 99/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας», με κωδικό ΟΠΣ 5001019. (Αριθμ. μελ. 40/2017).(109/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ3ΨΩΕΘ-Π7Γ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 109/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους , με δημοπράτηση.(77/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω355ΩΕΘ-ΤΓΨ 09/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 77/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.(84/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69Α7ΩΕΘ-ΞΒΦ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 84/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Αγ. Παρασκευής για τη στέγαση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου.(95/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1ΝΒΩΕΘ-Δ4Θ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 95/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 2ης δόσης 2020 από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ποσού 66.170,59 €.(96/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΕΔΩΕΘ-ΤΘΔ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 96/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση και Ψήφιση Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1055/Β/2009.(97/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΡΜΩΕΘ-ΘΕΨ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 97/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»(αρ. μελ. 63/2017).(93/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο24ΩΕΘ-ΖΗΑ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 93/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας.(88/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΞ5ΩΕΘ-0ΓΙ 01/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 88/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4497/13.11.2017.(94/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΦΒΩΕΘ-ΝΒΗ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 94/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 147

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101