Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς («ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»). (239/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΣΑΩΕΘ-0ΥΔ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 239/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση της επικινδυνότητας που έχει εντοπιστεί στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ.(214/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΓ8ΩΕΘ-ΝΩΖ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 214/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον ή μη του θέματος το οποίο τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης.(238/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Μ5ΑΩΕΘ-ΣΩΚ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 238/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής.(250/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΓΣΩΕΘ-Ξ1Σ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 250/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Κασσάνδρας της 3ης κατανομής 2019 από τους ΚΑΠ 2019 για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.(246/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΤΡΩΕΘ-8ΥΞ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 246/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών υλοτομίας σε δημοτικό δάσος του οικισμού Σίβηρης Κοινότητας Κασσάνδρειας.(244/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ2ΥΩΕΘ-61Ε 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 244/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκδοση αδειών στάθμευσης και εισόδου – εξόδου.(240/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΚΝΩΕΘ-ΙΟΦ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 240/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Προσθήκη κατά επέκταση αιθουσών στο Δημοτικο Σχολείο Χανιώτης» (αρ. μελ. 126/2018).(243/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΣ8ΩΕΘ-3ΞΛ 04/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 243/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές κτιριακών υποδομών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας» (αρ.μελ. 175/2017).(242/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΙΗΩΕΘ-ΑΞΩ 04/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 242/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και Συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων, πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (αρ.μελ. 160/2017).(241/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΙΟΩΕΘ-65Χ 04/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 241/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.(249/2011)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ4ΛΩΕΘ-126 04/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 249/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής – μερικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(248/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Ρ2ΩΕΘ-Χ7Β 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 248/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ’ αρ. 229/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2020-2021.(247/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΤΔΩΕΘ-0Δ4 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 247/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη θέση ¨Βράχος¨ στην Κοινότητα Αφύτου.(156/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ93ΩΕΘ-ΠΒΦ 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 156/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κασσάνδρας στον Σύνδεσμο Φίλων λαογραφίας & Παράδοσης Αφύτου. (236/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ38ΩΕΘ-4ΜΙ 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 236/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κασσάνδρας στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».(235/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΣΨΩΕΘ-ΥΑΔ 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 235/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής της παρ.2 του άρθρ.3 του Ν 2734/99.(234/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΩΟΩΕΘ-ΟΦ3 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 234/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων αναψυχής. (233/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΧΕΩΕΘ-1ΤΝ 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 233/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.(231/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΛΟΩΕΘ-87Υ 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 231/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2020-2021.(229/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ2ΥΩΕΘ-2Υ4 12/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 229/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 142

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101