Αποφάσεις
Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΔΑ (Ακτής και Κάμπινγκ Ποσειδίου).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6686ΩΕΘ-Γ30 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 139 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδοτήσεις Δημοτικών Κοινοτήτων.(158/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9150ΩΕΘ-Η2Ψ 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 158/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Κασσάνδρας και έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2024 μετά την αναπομπή του από την ΑΔΜΘ. (155/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΩΜΩΕΘ-ΟΦ5 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 155/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 1ης δόσης 2024 από τους ΚΑΠ, για συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων.(157/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΒΒΩΕΘ-ΧΩΜ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 157/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2024.(148/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε3ΡΩΕΘ-836 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 148/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2024.(147/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦ3ΚΩΕΘ-Υ6Γ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 147/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κασσάνδρας έτους 2024.(144/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ1ΡΩΕΘ-8ΩΩ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 144/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή Πευκοχωρίου. (140/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν2ΚΩΕΘ-ΖΙΕ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 140/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικής άσκησης φοιτήτριας ΑΕΙ, σε υπηρεσία του Δήμου Κασσάνδρας.(119/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΓΓΦΩΕΘ-Ε3Π 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 119/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη νέας απόφασης επί αίτησης παράτασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου Καλλιθέας στον Ραδέλη Γεώργιο, η οποία συμβατικά έχει λήξει.(137/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΦΓΩΕΘ-7ΥΣ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 137/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη νέας απόφασης επί αίτησης παράτασης μισθωτικής σχέσης δημοτικών ακινήτων Καλλιθέας στην Παπαναγιωτάκη Γεωργία, η οποία συμβατικά έχει λήξει.(136/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΘΚΩΕΘ-ΨΡ5 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 136/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την λειτουργία ΣΜΑ Κασσάνδρας κατά τη θερινή περίοδο. (120/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΡΑΩΕΘ-ΩΚΕ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 120/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 61/2022. (113/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΛ2ΩΕΘ-1ΕΔ 27/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 113/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Κοινοτικού Γραφείου Καλάνδρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 919ΘΩΕΘ-0ΟΜ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 94/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Νηπιαγωγείου Καλλιθέας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΚΡΩΕΘ-ΝΩΙ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 93/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων σε Κοινότητες του Δήμου Κασσάνδρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ4ΤΩΕΘ-ΦΧ6 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 92/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδοτήσεις Δημοτικών Κοινοτήτων.(104/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ1ΣΩΕΘ-ΗΦ0 01/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 104/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση - άδεια κατασκευής αναβαθμών σε κοινοτικό δρόμο για ευκολότερη πρόσβαση Α.μ.ε.Α.(97/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣ9ΝΩΕΘ-ΝΝΣ 01/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 97/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας.(83-2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚ31ΩΕΘ-ΖΧΕ 29/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 83/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Προϋπολογισμού και Πινάκων Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Κασσάνδρας (Δ.Λ.Τ.Κ) έτους 2024. (77/2024)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΟΟΔΩΕΘ-ΒΙ7 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 77/2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 167

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101