Αποφάσεις
Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό της Χαλκιδικής από την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου.(172/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΦ7ΩΕΘ-ΘΦΣ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 172/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 60.209,55 € από ΚΑΠ για συντηρήσεις - επισκευές σχολικών κτιρίων.(170/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9082ΩΕΘ-ΜΥΖ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 170/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(165/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΠΘΩΕΘ-Ε3Κ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 165/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας Σμυρλή Ιωάννη.(163/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ14ΩΕΘ-ΝΤΛ 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 163/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Ν 4412/2016 για το έτος 2021.(171/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΠ3ΩΕΘ-9ΧΚ 29/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 171/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής ( ΚΥΑ 5067/117292/27-10-2015 ΦΕΚ Β’ 2323/2015 ). (177/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΧΜΩΕΘ-ΒΡΤ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 177/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης της αξίας ζώων ή πτηνών εν ζωή που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων. (176/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΥ1ΩΕΘ-9ΝΟ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 176/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου Κασσάνδρας. (175/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΠΓΩΕΘ-Λ8Ρ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 175/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων για την Επιτροπή ηλεκτρονικής κλήρωσης των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (άρθρ.221 Ν 4412/2016). (174/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΠΖΩΕΘ-ΡΦ4 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 174/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση συμφωνητικού υλοτομίας δημοτικού δάσους Σίβηρης Κοινότητας Κασσάνδρειας (169/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΙΨΩΕΘ-ΜΨΖ 28/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 169/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του νέου Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας.(167/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΣΠΩΕΘ-ΞΘΦ 24/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 167/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(162/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ8ΠΩΕΘ-ΛΩΤ 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 162/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(166/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ30ΩΕΘ-ΧΔ1 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 166/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.(164/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΜ6ΩΕΘ-ΤΗ7 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 164/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.(161/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΥ4ΩΕΘ-96Ζ 21/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 161/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 117/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (168/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΡΓΩΕΘ-ΟΦΒ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 168/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δωρεά στο Ν.Π.Δ.Δ. Νοσοκομείο Πολυγύρου ιατρικού εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω COVID-19.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΘΔΩΕΘ-ΥΕΚ 03/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 160/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης. (159/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ι5ΝΩΕΘ-Ψ77 03/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 159/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κασσάνδρας.(158/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ78ΩΕΘ-ΩΩΩ 01/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 158/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. N 3463/2006). (150/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΜ8ΩΕΘ-3ΘΩ 18/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 150/2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101