Αποφάσεις
Αιτήσεις Πολιτών.(103/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΕΘ-Ε55 04/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 103/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.(84/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΚΩΩΕΘ-819 25/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 84/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαμαρτυρία – ψήφισμα για την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων Δήμου Κασσάνδρας. (106/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΚ4ΩΕΘ-0ΒΖ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 106/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(105/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΡΞΩΕΘ-6ΣΑ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 105/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. N 3463/2006). (78/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΓΒΩΕΘ-5ΣΞ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 78/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θυρίδων Ταχυδρομείου στην Άφυτο και αξιοποίηση του χώρου που απελευθερώνεται.(79/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΚΙΩΕΘ-ΖΕΖ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 79/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας.(89/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦ3ΨΩΕΘ-8ΔΗ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 89/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης α) για τη συνέχιση της διαδικασίας εκκαθάρισης της επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης» και β) αποδοχή παραίτησης του λογιστή εκκαθάρισης και ορισμό νέου.(86/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5ΔΩΩΕΘ-ΦΤΖ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 86/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.(85/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε3ΙΩΕΘ-Ζ7Ξ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 85/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενη έκταση σε οικόπεδο της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης (αίτηση του κ.Τοκμακίδη Νικολάου).(92/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΙ2ΩΕΘ-Δ2Χ 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 92/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενη έκταση σε οικόπεδο της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης (αίτηση του κ. Μουστάκα Άγγελου).(91/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΓΖΩΕΘ-ΥΤ3 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 91/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενη έκταση σε οικόπεδο της επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου της Δ.Ε. Παλλήνης (αίτηση της κ. Παπαχαραλάμπους Νίκης).(90/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΩ9ΩΕΘ-363 19/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 90/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής για τις Παιδικές Χαρές και ορισμός αντικαταστάτη του.(104/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω333ΩΕΘ-ΙΙΛ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 104/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων πολυσύχναστων παραλιών.(99/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΒΜΩΕΘ-ΒΚ3 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 99/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας.(97/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ59ΩΕΘ-Τ3Ψ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 97/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια.(96/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΩΨΩΕΘ-ΘΣΕ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 96/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου εξόδου και άδειας εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο.(94/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΚΘΩΕΘ-54Ξ 18/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 94/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και τον εορτασμό αυτής ταυτοχρόνως σε όλη τη Μακεδονία.(102/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΠΠΩΕΘ-ΚΨΚ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 102/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης Gaitanski-Young Roumenh για αποδοχή μελέτης συγκράτησης πρανούς στη θέση «Σταυρονικήτα» στην Κοινότητα Ν. Φωκαίας του Δήμου Κασσάνδρας.(95/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΣΛΩΕΘ-ΩΒΑ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 95/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(83/2021)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΤΕΩΕΘ-Χ26 13/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 83/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 154

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101