Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μετακίνηση Δημάρχου.(138/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΩΝΩΕΘ-Ε8Ρ 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 138/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας.(64/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΖΓΩΕΘ-ΓΘΧ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 64/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμου Κασσάνδρας (ΦΟΔΣΑ) για την υλοποίηση της δράσης «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων».(135/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΜ6ΩΕΘ-ΠΨΝ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 135/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.(133/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΤ7ΩΕΘ-ΜΧΤ 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 133/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας δικτύου πεζοδρόμων του οικισμού Αφύτου.(134/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ0ΕΩΕΘ-ΠΓΨ 19/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 134/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 § 3 του Ν 3463/2006.(137/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΝ7ΩΕΘ-Σ90 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 137/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και θεσμικό πλαίσιο δημιουργίας / λειτουργίας Πράσινων Σημείων Δήμου Κασσάνδρας.(136/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΤΣΩΕΘ-ΞΤΩ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 136/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 176/2017).(140/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΒΠΩΕΘ-ΔΩΗ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 140/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Αριθμ. μελ. 171/2016).(141/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΤΗΩΕΘ-5Κ0 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 141/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 175/2017).(142/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΒΟΩΕΘ-ΠΛΗ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 142/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.(144/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ24ΩΕΘ-Γ1Β 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 144/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας και ορισμός αντικαταστάτη του.(145/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΖΓΩΕΘ-ΧΟΚ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 145/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής – μερικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(146/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗ5ΙΩΕΘ-ΡΟ1 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 146/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση της 1ης, 2ης & 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κασσάνδρας έτους 2019 μετά από τα υπ’ αρ. 8677+7937+7171/ 22-5-2019 & 7943+7625/24-5-2019 έγγραφα της Α.Δ.Μ.Θ.(139/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΨΠΩΕΘ-4Σ1 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 139/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(131/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩΕΘ-ΚΨ9 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 131/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και προμήθεια POS.(5/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΨ9ΩΕΘ-9ΡΥ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.(105/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ2ΗΩΕΘ-8Ε5 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 105/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών από τακτικά ή ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ΚΑΠ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΘ9ΩΕΘ-ΡΙΔ 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 93/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.(117/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟΡΡΩΕΘ-ΗΦΑ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 117/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός θέσεων στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα. (100/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΓ0ΩΕΘ-ΒΛ9 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 100/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 137

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101