Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας συμμετοχής στο πανηγύρι της Παναγίας στις 14 & 15 Αυγούστου 2022 στην Κοινότητα Πευκοχωρίου. (75/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε72ΩΕΘ-ΞΟΧ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 75/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(74/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69Α8ΩΕΘ-ΓΗΡ 11/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 74/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το σχολικό έτος 2022-2023, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας.(73/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΨ1ΚΩΕΘ-ΘΛ2 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 73/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(72/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΕΧΩΕΘ-ΕΜΩ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 72/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Χανιώτης για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Κασσάνδρειας για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.(71/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΡΣΩΕΘ-80Θ 27/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 71/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφος για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης (70/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΜ1ΩΕΘ-ΖΜΝ 27/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 70/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022 (69/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Ν0ΩΕΘ-84Σ 19/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 69/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2022.(68/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8Κ3ΩΕΘ-ΤΨΣ 19/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 68/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022 μετά από το υπ’ αρ. 185926/12.7.2022 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. (67/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6518ΩΕΘ-04Φ 19/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 67/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(66/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ06ΒΩΕΘ-8ΔΘ 19/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 66/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2023.(65/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΤΑΩΕΘ-Α31 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 65/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20 (ΦΕΚ 1929/Β/2018) για το έτος 2023.(64/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙ8ΛΩΕΘ-ΜΒ0 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 64/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης.(63/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΒΧΩΕΘ-9Χ7 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 63/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(62/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ7ΝΩΕΘ-ΓΓΚ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 62/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/05-11-2021.(61/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΤΣΩΕΘ-ΨΕΞ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 61/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.(58/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 99ΔΩΩΕΘ-Ρ3Ρ 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 58/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.(57/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΡΘΩΕΘ-ΝΗΗ 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 57/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση.(60/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΑΦΩΕΘ-0Χ7 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 60/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.(55/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ57ΖΩΕΘ-3Μ0 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 55/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων σε Κοινότητες του Δήμου Κασσάνδρας.(59/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΤ6ΩΕΘ-ΔΣΩ 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 59/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 159

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101