Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ¨Ιόλαος¨, ¨Δάρδανος¨και ¨Εγκέλαδος¨.(27/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΠΛΩΕΘ-5ΑΝ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 27/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ. Πινάκων Στοχοθεσίας) του Δήμου Κασσάνδρας, οικονομικού έτους 2022.(33/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ92ΩΕΘ-ΦΔ1 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 33/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2022.(32/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΑΣΩΕΘ-Ρ37 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 32/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 49/2022 απόφασης Ο.Ε. περί διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής του Δήμου με ιδιώτη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΥ7ΩΕΘ-ΞΛΥ 03/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 31/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2022.(30/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΠΖΩΕΘ-ΒΨ6 29/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 30/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κασσάνδρας 2020-2023 (Β΄ φάση).(29/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΩ7ΩΕΘ-ΕΦΓ 29/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 29/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κασσάνδρας 2020-2023 (Α΄ φάση).(28/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΛΩΩΕΘ-9ΛΑ 29/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 28/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συνδρομής του Δήμου Κασσάνδρας για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2022.(26/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΙΦΩΕΘ-ΖΒΔ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 26/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.(25/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ6ΚΩΕΘ-8ΜΒ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 25/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Κασσάνδρας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΨΘΩΕΘ-3ΔΗ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 24/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραχώρηση χρήσης υπόγειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Χανιώτης.(14/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΑΡΩΕΘ-Σ3Α 20/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 14/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της υπ’ αρ. 7/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης μετά από το υπ’ αρ. 84970/22.3.2022 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. (22/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΦΑΩΕΘ-9ΙΗ 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 22/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 190/2.10.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.(21/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο96ΩΕΘ-ΜΦ4 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 21/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικής άσκησης σπουδάστριας στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Σάπες. (20/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΦΤΩΕΘ-7ΥΞ 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 20/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου τραπεζικού Λογαριασμού για την ένταξη του Δήμου στην «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων».(19/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΜΤΩΕΘ-ΤΧ3 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 19/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Κασσάνδρας.(18/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΝ9ΩΕΘ-7ΑΛ 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 18/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων αιγιαλών προς δημοπράτηση.(17/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΗΤΩΕΘ-ΝΣΑ 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 17/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις Δημοτών –Φορέων.(13/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ1ΙΩΕΘ-ΙΙΦ 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 13/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας και ορισμός νέων μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κασσάνδρας». (7/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Ν6ΩΕΘ-Β2Η 15/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 7/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου- εξόδου).(12/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΚΦΩΕΘ-2Ε3 11/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 12/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 157

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101