Αποφάσεις
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (Δημαρχείο).(264/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΘΡΩΕΘ-ΤΦΟ 20/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 264/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της 1010/2019 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση κατασκήνωσης ΥΔΡΙΛΙ).(255/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΔ3ΩΕΘ-Ο57 20/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 255/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη ρύπανση του περιβάλλοντος με ογκώδη και αστικά απορρίμματα, με την επιβολή προστίμων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη.(251/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΤΓΩΕΘ-426 20/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 251/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδοτήσεις Κοινοτήτων.(269/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65Σ0ΩΕΘ-4ΔΔ 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 269/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ. Πινάκων Στοχοθεσίας) του Δήμου Κασσάνδρας, οικονομικού έτους 2020 (2/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 97ΧΔΩΕΘ-Φ4Ρ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020.(1/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΖΑΩΕΘ-ΖΩ7 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων.(262/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΠΙΩΕΘ-ΥΝ9 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 262/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση όρου δανειακής σύμβασης με το Τ.Π.Δ. για το έργο «Βελτίωση – Αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κασσάνδρας» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι).(259/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ8ΡΩΕΘ-8ΧΑ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 259/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός υπαλλήλων για την Επιτροπή ηλεκτρονικής κλήρωσης των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (άρθρ.221 Ν 4412/2016).(267/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9Η6ΩΕΘ-Α66 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 267/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Ν 4412/2016.(266/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Φ9ΛΩΕΘ-5Ι2 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 266/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση Επιτροπών του Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2020.(265/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΞΩΩΕΘ-2ΑΟ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 265/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας και στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (αρ. μελ. 63/2017).(258/18-12-2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΛ4ΩΕΘ-0ΗΠ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 258/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικών Επιτροπών (σύμφωνα με το Ν 4623/2019 και την Υπ. Απόφαση 63967/13-9-2019).(180/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ11ΩΕΘ-Τ72 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 180/2-10-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής – μερικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(268/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΔΑΩΕΘ-8ΦΒ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 268/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2020.(254/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΘΦΩΕΘ-Ξ7Ω 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 254/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.(260/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΠΕΩΕΘ-Δ41 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 260/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.(261/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΚΔΩΕΘ-Σ69 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 261/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 93/2019 διαταγής πληρωμής της EN.ACT Περιβαλλοντική-Ενεργειακή Α.Ε.(256/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 623ΕΩΕΘ-7ΩΘ 13/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 256/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας και ορισμός αντικαταστάτη του.(257/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΑΑΩΕΘ-4ΟΤ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 257/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Αποδοχή όρων δανείου από το Τ.Π.Δ για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (¨Βελτίωση των υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας¨)».(253/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Μ3ΩΕΘ-2ΛΡ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 253/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 143

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101