Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου.(55/223)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΑΧΩΕΘ-Σ77 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 55/223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συνδρομής του Δήμου Κασσάνδρας για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2023.(54/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣ4ΓΩΕΘ-ΘΑΒ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 54/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(24/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΛΒΩΕΘ-ΝΚΔ 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 24/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. 1/2023 γνωμοδότηση Ν. Φώκαιας για την θεσμοθέτηση της 12ης Ιουνίου ως ιδιαίτερη ημέρα μνήμης των απανταχού Φωκιανών.(44/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖ7ΨΩΕΘ-ΔΘΝ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 44/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).(42/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β2ΚΩΕΘ-Φ8Ω 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 42/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση Κοινοτικού οικοπέδου Καλλιθέας για Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου.(26/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 623ΘΩΕΘ-ΓΤ3 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 26/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών βάσει του άρθ. 174 παρ. 1,2,3 του Ν 3463/2006.(43/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΔΤ2ΩΕΘ-Γ54 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 43/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες συλλογής μεταφόρτωσης και απόρριψης στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα σύμμεικτων αποβλήτων» σε ιδιώτη (άρθρο 61, παρ. 1 του Ν 3979/2011) (29/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Υ71ΩΕΘ-4ΒΓ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 29/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κασσάνδρειας (αρ. μελ. 104/2013). (36/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ1ΝΩΕΘ-ΡΑΤ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 36/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ευστάθειας υφιστάμενου τοιχείου αντιστήριξης στην Εκκλησία Αρχαγγέλων στην Άφυτο» (αρ. μελ. 40/2021).(35/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 683ΟΩΕΘ-ΒΔΓ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 35/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το αίτημα αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Αποκομιδής – Ανακύκλωσης απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας» λόγω αύξησης των καυσίμων» (αρ. μελ. 89/2018).(34/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΡΓΩΕΘ-Χ1Ξ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 34/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αίτημα αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας» λόγω αύξησης των καυσίμων (αρ. μελ. 177/2016).(33/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑ7ΜΩΕΘ-ΞΣΧ 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 33/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης» (αρ. μελ. 134/2020).(41/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΦΙΩΕΘ-0Σ0 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 41/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «Συντήρηση μεταφορικών μέσων-οχημάτων Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. μελ. 224/2020). (40/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΡΣΩΕΘ-ΩΑΑ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 40/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του προϋπολογισμού έτους 2023, του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34574/2018 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών.(39/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΒΟΩΕΘ-1ΡΖ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 39/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2023.(38/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν31ΩΕΘ-ΔΓΦ 06/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 38/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της 231/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΟΤΩΕΘ-54Φ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 20/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων. (19/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 98Ω0ΩΕΘ-5ΤΤ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Δ΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Κασσάνδρας.(16/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΑΓΩΕΘ-ΧΥΕ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 16/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021 (παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010).(15/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ω1ΓΩΕΘ-5ΗΒ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 15/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 164

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101