Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 59.111,20€ από ΚΑΠ 2023 για συντηρήσεις –επισκευές σχολικών κτιρίων.(160/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66Ο6ΩΕΘ-5ΜΛ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 160/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου.(146/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ4ΚΩΕΘ-ΟΣΒ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 146/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών βάσει του άρθ. 174 παρ. 1,2,3 του Ν 3463/2006.(145/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΠΞΩΕΘ-9Ω0 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 145/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2023.(144/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΜΚΘΩΕΘ-28Ε 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 144/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Κασσάνδρας.(143/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜ6ΤΩΕΘ-Ρ4Γ 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 143/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.(142/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9452ΩΕΘ-ΧΧΤ 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 142/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133).(140/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΙΩΩΕΘ-8ΝΚ 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 140/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της 16ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24.8.2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ4ΤΩΕΘ-ΚΥΠ 24/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 141/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κασσάνδρας για το Β΄ εξάμηνο 2022.(139/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΦΦΞΩΕΘ-47Ξ 24/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 139/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Δ8ΧΩΕΘ-ΩΔ5 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 138/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων έτους 2023-24.(137/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΧΜΩΕΘ-ΘΕΑ 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 137/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης. (136/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΗΗΩΕΘ-4ΨΘ 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 136/223 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου.(55/223)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΑΧΩΕΘ-Σ77 21/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 55/223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συνδρομής του Δήμου Κασσάνδρας για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ έτους 2023.(54/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣ4ΓΩΕΘ-ΘΑΒ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 54/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αιτήσεις Δημοτών – Φορέων.(24/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΛΒΩΕΘ-ΝΚΔ 16/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 24/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. 1/2023 γνωμοδότηση Ν. Φώκαιας για την θεσμοθέτηση της 12ης Ιουνίου ως ιδιαίτερη ημέρα μνήμης των απανταχού Φωκιανών.(44/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖ7ΨΩΕΘ-ΔΘΝ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 44/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).(42/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β2ΚΩΕΘ-Φ8Ω 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 42/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση Κοινοτικού οικοπέδου Καλλιθέας για Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου.(26/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 623ΘΩΕΘ-ΓΤ3 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 26/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών βάσει του άρθ. 174 παρ. 1,2,3 του Ν 3463/2006.(43/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΔΤ2ΩΕΘ-Γ54 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 43/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες συλλογής μεταφόρτωσης και απόρριψης στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα σύμμεικτων αποβλήτων» σε ιδιώτη (άρθρο 61, παρ. 1 του Ν 3979/2011) (29/2023)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Υ71ΩΕΘ-4ΒΓ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 29/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 165

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101