Αποφάσεις
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.(135/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΑΗΩΕΘ-ΒΦΓ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 135/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας» (αριθμ. μελ. 40/2017).(140/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9452ΩΕΘ-Β97 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 140/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης.(139/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω835ΩΕΘ-Μ3Κ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 139/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006. (134/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΡΤΩΕΘ-Α02 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 134/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.(133/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ8ΞΩΕΘ-Μ6Ζ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 133/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νέας Φώκαιας», με κωδικό ΟΠΣ 5001019 (αριθμ. μελ. 40/2017).(137/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2ΑΓΩΕΘ-Β6Δ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 137/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατά επέκταση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας και στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας» (αρ. μελ. 63/2017).(136/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΡΑΩΕΘ-6ΕΥ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 136/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ4ΔΩΕΘ-94Ι 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 132/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.(131/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ48ΩΩΕΘ-9ΘΔ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 131/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής για το δημοτικό αναψυκτήριο ¨Babewatch¨στη θέση ¨Σκάλα Φούρκας¨.(115/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ2ΧΩΕΘ-Β4Τ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 115/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη λύση σύμβασης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Χανιώτης».(117/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8Κ3ΩΕΘ-6Ψ4 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 117/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα σχετικά με τα νέα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν από 21.8.2020 για το Δήμο Κασσάνδρας, λόγω COVID 19.(113/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΑΛΩΕΘ-ΤΞΔ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 113/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(116/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Α3ΜΩΕΘ-5Γ6 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 116/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί της πρότασης οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος του ρέματος Σωλήνα (κατάντη του τεχνικού επί του επαρχιακού οδοστρώματος).(120/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΕΕΩΕΘ-ΞΕΛ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 120/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 παρ. 3 του Ν 3463/2006.(118/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9999ΩΕΘ-ΚΞ3 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 118/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης ΙΔΟΧ για το σχολικό έτος 2020-21, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας.(128/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΖ4ΩΕΘ-2Δ8 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 128/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου έναντι της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη συμμετοχή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨.(125/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚ70ΩΕΘ-ΒΕ6 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 125/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου με άτομο ειδικότητας Παιδιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας. (127/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΒΝΩΕΘ-1Α0 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 127/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς λόγω συνταξιοδότησης.(130/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΧΔΩΕΘ-ΓΨΒ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 130/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποκατάσταση εδαφόπλακας και τοιχοποιιών ισογείου Επαγγελμα¬τικού Λυκείου Κασσανδρείας».(121/2020)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΕΘΩΕΘ-5ΞΟ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 121/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 148

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101