Αποφάσεις
Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης της αξίας ζώων ή πτηνών εν ζωή που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.(185/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7Τ4ΩΕΘ-11Κ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 185/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη “Δημοτική Επιτροπή Παιδείας” (παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’ όπως ισχύει).(183/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΙ8ΩΕΘ-1ΜΞ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 183/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί απαιτήσεων της Δ.Ε.Η.(178/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑ5ΗΩΕΘ-Β0Δ 15/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 178/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενημέρωση Δ.Σ. για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε σχολικά συγκροτήματα λόγω θεομηνίας.(177/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΛΞΩΕΘ-3ΒΩ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 177/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με φιλοζωϊκά σωματεία.(172/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Π5ΩΕΘ-ΓΞΘ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 172/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»(Αρ. Μελ. 63/2017).(170/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Ω7ΩΕΘ-Α0Μ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 170/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Λυκείου – Γυμνασίου Κασσάνδρειας» (αρ. μελ. 52/2015).(169/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΝ4ΩΕΘ-ΝΘ2 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 169/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Δ.Κ. Κασσάνδρειας & Πευκοχωρίου.(164/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΣ2ΩΕΘ-6ΤΘ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 164/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης της πολεοδομικής μελέτης στη Σίβηρη για τα τμήματα των οδών 98 & 100.(163/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΦ1ΩΕΘ-4Κ7 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 163/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.(162/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΑΝΩΕΘ-Ρ79 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 162/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το αρθρ. 281 § 3 του Ν 3463/2006.(161/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΟΕΩΕΘ-4ΑΥ 14/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 161/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου μας.(199/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω159ΩΕΘ-7ΓΞ 09/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 199/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(157/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1Σ6ΩΕΘ-ΤΑΚ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 157/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π.∆.∆. “Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (άρθρο 103 Ν. 3852/10 και άρθρα 240 & 243 Ν. 3463/06 όπως ισχύουν).(182/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΑΗΩΕΘ-ΡΓΚ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 182/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π.∆.∆ “Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (άρθρο 103 Ν. 3852/10 και άρθρο 240 Ν. 3463/06 όπως ισχύουν).(181/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Π5ΩΕΘ-ΔΥΠ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 181/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για α) την παροχή εξουσιοδότησης σε νομίμους εκπροσώπους του Δήμου για καταθέσεις – αναλήψεις χρημάτων από τους τηρούμενους στις Τράπεζες Λογαριασμούς του Δήμου και β) τον ορισμό υπόλογου λογαριασμών έργων του Π.Δ.Ε. (166/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠ70ΩΕΘ-ΕΕΥ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 166/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017, ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017. (182/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΨ9ΩΕΘ-9Μ1 02/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 182/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ” και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.Κ.(154/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΛ8ΩΕΘ-ΗΔΞ 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 154/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κασσάνδρας”.(153/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΝΟΩΕΘ-Λ26 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 153/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας” (άρθρο 103 Ν. 3852/10 και άρθρο 240 Ν. 3463/06).(152/2019)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΗΩΩΕΘ-6ΜΥ 20/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 152/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 138

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101