Αποφάσεις
Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. N 3463/2006). (247/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΤΖΩΕΘ-Ψ8Ε 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 247/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδοτήσεις Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.(246/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68Κ2ΩΕΘ-ΖΛ3 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 246/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΔΕΗ Α.Ε. για λύση μίσθωσης κατασκήνωσης «ΥΔΡΙΛΙ».(191/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν4ΧΩΕΘ-ΗΩΦ 05/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 191/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα.(231/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Τ7ΒΩΕΘ-Μ2Ω 28/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 231/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 65/2018 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης τροποποίησης Πινάκων Στοχοθεσίας, μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Π/Υ 2018.(232/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ4ΠΩΕΘ-9Θ7 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 232/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση δημοπράτησης ακινήτου για τη στέγαση Κοινοτικού γραφείου και Αγροτικού ιατρείου Καλάνδρας.(193/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΛ2ΩΕΘ-Ξ64 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 193/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ).(241/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Χ7ΩΕΘ-5ΟΦ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 241/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ. (245/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 732ΘΩΕΘ-ΘΛΩ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 245/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή & συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (αρ. μελ. 181/2016).(238/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΣΚΩΕΘ-ΝΚ0 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 238/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Λυκειακών τάξεων του Λυκείου Κασσάνδρειας και έγκριση δημοπράτησης.(235/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΩΔΩΕΘ-ΒΙ8 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 235/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δημοπράτησης για μίσθωση κτιρίου για στέγαση της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.(234/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨ8ΙΩΕΘ-ΓΗΙ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 234/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πιστώσεων του ΚΑ 00.6492-003 Π/Υ 2018 για αποζημιώσεις πολιτών από φθαρμένα οδοστρώματα.(233/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΩΤΩΕΘ-73Π 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 233/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμών ζώνης για χρέωση Τ.Α.Π. στα αδόμητα οικόπεδα.(237/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΜΤΩΕΘ-Ζ70 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 237/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρων βάσει των υπ’ αριθμ. 297, 299, 300 και 301/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.(236/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΓΟΩΕΘ-Δ33 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 236/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής-ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας σε ιδιώτη (άρθρο 61, παρ.1 του Ν 3979/2011).(207/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΦΣΩΕΘ-Θ2Κ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 207/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής – μερικής παραλαβής υπηρεσιών - εργασιών.(244/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΖΨΩΕΘ-Γ2Π 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 244/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων της 23ης Ιουλίου 2018 στην Αττική.(206/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΛΦΩΕΘ-Ο3Θ 07/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 206/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμών ζώνης για χρέωση Τ.Α.Π. στα αδόμητα οικόπεδα.(197/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΤΚΩΕΘ-7ΦΧ 07/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 197/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήσεις δημοτών – φορέων.(228/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 73ΩΧΩΕΘ-ΔΦΠ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 228/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων Πέγιου Κλεάνθη για διαγραφή οφειλών.(192/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΧΑΩΕΘ-Χ4Μ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 192/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 128

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101