Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αρ. 98/2022 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό μελών στο Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας (Α.Ο.Δ.Κ.)(110/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω356ΩΕΘ-7Χ8 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 110/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Κασσάνδρας» μετά την υπ’ αρ. 14457/12.7.2022 δήλωση ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ανανίδου Ειρηνούλας.(109/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ02ΩΕΘ-ΨΔ3 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 109/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 8η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.(112/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΩ8ΩΕΘ-ΖΣΗ 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 112/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.(111/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΚ7ΩΕΘ-ΔΞ4 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 111/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.(102/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ4ΘΩΕΘ-ΖΗΩ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 102/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης.(103/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑΘΩΩΕΘ-Χ1Ψ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 103/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικαιροποίηση της 82/2022 απόφασης Δ.Σ. και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 της ΚΕΔΗΚ.(104/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣ38ΩΕΘ-ΥΘΟ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 104/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρ. 281 παρ. 3 του ν 3463/2006.(105/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΛΘΩΕΘ-8Μ7 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 105/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Δήμου Κασσάνδρας.(106/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΕΧΩΕΘ-ΧΣ7 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 106/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εισήγηση για κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, της 3ης δόσης ποσού 68.586,96€ και της συμπληρωματικής δόσης ποσού 34.293,48€, από τους ΚΑΠ έτους 2022, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.(107/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΨΠΘΩΕΘ-ΒΛΡ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 107/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την γνωστοποίηση εκπροσώπου Γνωμοδοτικής Επιτροπής για Ναυάγια έτους 2023.(108/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6410ΩΕΘ-ΩΚ5 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 108/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 7η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.(101/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΔΘΩΕΘ-ΖΟΡ 04/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 101/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΤΖΩΕΘ-ΙΡΖ 04/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 100/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.(99/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΥΖΩΕΘ-Η5Δ 04/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 99/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για προσφυγή κατά της δέσμευσης του δημοτικού ακινήτου που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 426769/27.9.2022 απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Εφορείας.(87/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΦΕΩΕΘ-ΤΦΔ 18/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 87/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της σιωπηρής παράτασης μίσθωσης σχολικών μονάδων και καταβολή μισθωμάτων.(91/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 967ΗΩΕΘ-Ε3Ω 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 91/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Κ. και ορισμός αντικαταστάτη.(98/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΡΑΩΕΘ-ΖΒΞ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 98/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ΚΑΕ Προϋπολογισμού 2022, δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής.(92/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ8ΠΩΕΘ-ΓΡ8 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 92/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης περιβάλλοντος χώρου ιδιοκτησίας του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών στην Κοινότητα Φούρκας και έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου.(93/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 696ΖΩΕΘ-Γ0Ο 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 93/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας Δήμου Κασσάνδρας με Φιλοζωικό Σωματείο με δ.τ. “Chalkidiki Animal Rescue”».(97/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΜΧΩΕΘ-389 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 97/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 161

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101