Αποφάσεις
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Καλάνδρας».(209/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΩΤΩΕΘ-ΒΛΩ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 209/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την ''Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2β του Ν 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α)''.(225/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΔΚΩΕΘ-ΤΞΧ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 225/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών oικονομικού έτους 2017.(224/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΠ8ΩΕΘ-ΧΧΘ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 224/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση για το έργο «Ανάπλαση παραλίας SANI CLUB» από την εταιρεία ΣΑΝΗ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν 2971/2001 του αιγιαλού.(214/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝ5ΖΩΕΘ-7ΧΡ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 214/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την επιλογή τράπεζας για προμήθεια και εγκατάσταση P.O.S. (204/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 669ΜΩΕΘ-Γ6Α 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 204/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2018.(196/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΝΓΩΕΘ-ΒΩ9 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 196/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου καλής λειτουργίας (ήμισυ χρόνου) της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας».(215/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 697ΟΩΕΘ-92Ω 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 215/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδειας παράστασης στην Τ.Κ. Χανιώτης. (223/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΦΕΩΕΘ-6ΝΧ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 223/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Κασσάνδρας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραι¬ότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».(217/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΥΒΩΕΘ-ΑΜ5 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 217/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Υπουργείο Τουρισμού για χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Σίβηρη. (213/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΔ4ΩΕΘ-ΚΞΚ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 213/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση κατάθεσης αιτήματος στο Υπουργείο Τουρισμού για χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Ν. Φώκαια.(212/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΕΒΩΕΘ-2ΛΟ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 212/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Κασσάνδρας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης Έργων των Ο.Τ.Α».(211/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΓ5ΩΕΘ-ΗΜΨ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 211/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ» (Αριθμ. μελ. 40/2017)(208/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΩΖΩΕΘ-Τ4Γ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 208/2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Δ.Λ.Τ.Κ.) οικ. έτους 2018. (218/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘ3ΘΩΕΘ-ΜΦΒ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 218/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2018.(195/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΒΛΩΕΘ-1Α9 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 195/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής – μερικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.(226/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω35ΘΩΕΘ-3ΚΜ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 226/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου και στάθμευσης.(198/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΔΗΩΕΘ-ΕΛΩ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 198/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.(194/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΓΟΩΕΘ-5ΡΗ 14/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 194/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 262/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.(186/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Ν2ΩΕΘ-Α0Χ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 186/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων – προβλήτα στη ζώνη του αιγιαλού και του παρακειμένου θαλάσσιου χώρου στη θέση «παραλία Χρούσου» της Τ.Κ. Παλιουρίου του Δήμου Κασσάνδρας της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.(171/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Φ3ΩΕΘ-ΧΒΕ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 171/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 127

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101