Αποφάσεις
Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ4ΥΩΕΘ-3Γ5 02/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 133-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αίτηση Ακύρωσης Δ. Μαμουνή κατά Δήμου Κασσάνδρας) και εξειδίκευση πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔ9ΡΩΕΘ-ΧΝ7 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 137-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΟ0ΩΕΘ-ΑΧΖ 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 136-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 για την επισκευή ακινητοποιημένων μηχανημάτων έργου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΣΒ9ΩΕΘ-Ω02 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 135-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019 για την δημιουργία νέων Κ.Α. για παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων σε υπαλλήλους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ596ΩΕΘ-Κ7Δ 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 134-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98Μ0ΩΕΘ-ΕΧΥ 23/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 140/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 302/2017 απόφασης της Οικονομιής Επιτροπής περί εξώδικου συμβιβασμού με Ανδρονικίδου Ελένη και Δήμητρα για αποζημίωση οχήματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΣΘΩΕΘ-Θ68 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 132-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάλυση τελευταίας σύμβασης με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΖΛΩΕΘ-ΝΒΚ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 131-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή εκθέσεων εκτίμησης αγοραίου μισθωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΖΚΩΕΘ-0Ω1 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 129-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Κασσάνδρας στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4611/2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ9ΨΩΕΘ-ΩΨ5 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 130-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός ορκωτού εκτιμητή υπολογισμού αγοραίου μισθώματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Ο7ΩΕΘ-5ΤΝ 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 122-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
εξέταση αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΙΡΙΔΑ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή τουριστική Κατασκευαστική και Εμπορική Εταιρεία» για παράταση μίσθωσης ακινήτου (beach bar “ΛΙΟΣΙ”)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΛΜΩΕΘ-Ο67 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 121-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εξέταση αιτήσεως Κωνσταντίνου Κωνσταντίνο για παράταση μίσθωσης ακινήτου (beach bar “babewatch”)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΙΡΩΕΘ-Ε9Χ 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 120-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς από την με αριθμό καταθέσεως ΑΓ79/26-2-2019 αγωγή της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΛΔΩΕΘ-Λ6Σ 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 119-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΕΘ-7ΘΧ 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 127-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ.ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ,Δ.και.Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ.16
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΡΔΩΕΘ-ΜΛΜ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 125-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,Δ.Κ.ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (κατ.16).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΥΡΩΕΘ-ΡΜΟ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 124-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση στον Ν.Σ. του Δήμου κ. Καραμανλή Νίκο για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3/2013 απόφασης του ΜΠρΧαλκ όπως η συνέχιση της αποφασίσθηκε με την με αριθμό 865/2018 απόφαση του ΜΕφετείου Θεσσαλονίκης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ53ΩΕΘ-1ΔΦ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 116-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την κατασκευή μονάδας συλλογής και επεξεργασίας πράσινων υπολειμμάτων και ογκοδών αντικειμένων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΚΝΩΕΘ-669 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 111-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί εξώδικου συμβιβασμού επι της εκκρεμούσας αγωγής Τουπλικιώτη Απόστολου κατά του Δήμου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ78ΩΕΘ-5ΞΞ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 117-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 247

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101