Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός υπόλογου για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απαιτήσεις της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΣΣΩΕΘ-Ζ42 19/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 169/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικαιροποίηση της 342/18 απόφαση Ο.Ε περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με ΜΠΡΕΣΚΑ ΕΛΕΝΗ και ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για υπογραφή του πρακτικού συμβιβασμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΖΞΝΩΕΘ-Κ49 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 151-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΓΙΩΕΘ-ΘΟΨ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 156/19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πευκοχωρίου στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΦΦΩΕΘ-4Γ6 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 154/19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο και εξειδίκευση πιστώσεων Π/Υ 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΖ8ΩΕΘ-ΑΞ1 29/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 150-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης για εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για κατάθεση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά Διαταγής Πληρωμής της ΕΝΑΚΤ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΩ0ΩΕΘ-ΘΟ6 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 149-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού με τον μελετητή κο Τουπλικιώτη Απόστολo
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΔΘΩΕΘ-ΝΔΡ 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 148-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΨ6ΩΕΘ-ΣΕΞ 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 147-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΜΔΩΕΘ-5Ι6 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 144-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση υπαγωγής οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΚ0ΩΕΘ-ΒΒΧ 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 146-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ)”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΙΝΤΩΕΘ-Ρ7Ν 24/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 142-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών του οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Α.Ο.Δ.Κ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΤ6ΩΕΘ-ΚΙ6 16/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 141-19 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση ανάθεσης σε Δικαστικό Επιμελητή της επίδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Ο2ΩΕΘ-Κ91 16/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 143-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης με την Κ/Ξ ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Τ.Ε. της υπηρεσίας: «Λειτουργία και Συντήρηση Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω14ΓΩΕΘ-Ν6Ι 16/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 145-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ4ΥΩΕΘ-3Γ5 02/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 133-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αίτηση Ακύρωσης Δ. Μαμουνή κατά Δήμου Κασσάνδρας) και εξειδίκευση πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔ9ΡΩΕΘ-ΧΝ7 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 137-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΟ0ΩΕΘ-ΑΧΖ 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 136-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 για την επισκευή ακινητοποιημένων μηχανημάτων έργου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΣΒ9ΩΕΘ-Ω02 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 135-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019 για την δημιουργία νέων Κ.Α. για παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων σε υπαλλήλους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ596ΩΕΘ-Κ7Δ 25/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 134-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98Μ0ΩΕΘ-ΕΧΥ 23/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 140/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 248

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101