Αποφάσεις
Ανάθεση στον Ν.Σ. του Δήμου κ. Καραμανλή Νίκο για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3/2013 απόφασης του ΜΠρΧαλκ όπως η συνέχιση της αποφασίσθηκε με την με αριθμό 865/2018 απόφαση του ΜΕφετείου Θεσσαλονίκης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ53ΩΕΘ-1ΔΦ 07/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 116-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την κατασκευή μονάδας συλλογής και επεξεργασίας πράσινων υπολειμμάτων και ογκοδών αντικειμένων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΚΝΩΕΘ-669 06/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 111-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί εξώδικου συμβιβασμού επι της εκκρεμούσας αγωγής Τουπλικιώτη Απόστολου κατά του Δήμου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ78ΩΕΘ-5ΞΞ 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 117-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ (Α’ΦΑΣΗ)» (αριθ. μελ. 48/2019).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΧΥΩΕΘ-ΑΙΕ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 109-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας», για χρονικό διάστημα από 01/8/2019 έως 30/9/2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΕ6ΩΕΘ-ΓΩ3 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας για αποκατάσταση βλαβών σε γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης Δήμου Κασσάνδρας που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.100/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ1ΝΩΕΘ-ΝΑ0 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 102-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για αποκατάσταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.99/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΙΗΩΕΘ-Γ9Ι 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 99-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης-αποχέτευσης που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.98/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΤΒΩΕΘ-0ΥΘ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 98-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης κλαδιών και πρασίνων υπολειμμάτων από Δημοτικούς χώρους, οδούς, πλατείες κ.λ.π. που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.110/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΣΧΩΕΘ-ΧΛΦ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 105-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών κοπής και απομάκρυνσης δένδρων από δημοτικά δάση και λοιπών κοινόχρηστων χώρων που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.111/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΧΜΩΕΘ-Ρ95 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 104-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης που προέκυψαν από τη Θεομηνία (αρ.μελ.109/2019), (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚ16ΩΕΘ-02Γ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 103-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση στον Ν.Σ. του Δήμου κ. Καραμανλή Νίκο για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 86/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΘ5ΩΕΘ-41Ε 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 93-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση στον Ν.Σ. του Δήμου κ. Καραμανλή Νίκο για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 87/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΧ6ΩΕΘ-ΘΡΙ 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 92-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.Φούρκας για την εγκατάσταση Λούνα πάρκ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΣ1ΩΕΘ-Κ54 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 90-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ Α.Μ. 107-2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο9ΟΩΕΘ-ΑΓ2 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 101-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ Α.Μ. 106-2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 635ΠΩΕΘ-ΝΣ6 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 100-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου απο το Τ.Π.Δ. για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΕΓΩΕΘ-Ο7Θ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 97-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Α.Μ. 125-2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΔΟΩΕΘ-ΒΒΘ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 106-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Κασσάνδρας στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4611/2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΥΞΩΕΘ-Ι56 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 95-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Κασσάνδρας στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4611/2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68Ν9ΩΕΘ-Χ0Σ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 94-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 246

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101