Αποφάσεις
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙI του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.182/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΦΗΩΕΘ-Γ4Ε 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 95-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρακτικού ΙΙI του διαγωνισμού της προμήθειας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.223/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΑΨΩΕΘ-ΙΛΟ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 96-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ – τροποποίηση σύμβασης έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΦΘΩΕΘ-ΥΘΛ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 98-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – τροποποίηση σύμβασης έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Πολυχρόνου Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΔΓΩΕΘ-Ψ13 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 97-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ- του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» (αρ.μελ.52/2015).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΙΒΩΕΘ-ΞΩΑ 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 89-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξαίρεση τμημάτων αιγιαλού από δημοπρασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ8ΜΖΩΕΘ-Σ7Ε 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 99-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη εξώδικης απάντησης στην από 16-3-2021 εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης (υπόθεση του Δημητρίου Μαμουνή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΔΤΩΕΘ-ΜΓΔ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 85-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας για αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ (υπόθεση του Δημητρίου Μαμουνή).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙ10ΩΕΘ-Ε5Α 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 84-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης για κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου της ένορκης βεβαίωσης που θα συνταχθεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κασσάνδρας κ.Βασιλείου Μανώλα κι αφορά την με αριθμό 1460/387/30-12-2020 αγωγή του Ευστρατίου Βλαχάκη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΝ7ΩΕΘ-ΥΣ1 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 82-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης : Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων παραλιακής ζώνης οικισμών Νέας Φωκαίας και Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ7ΕΩΕΘ-ΞΧΕ 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 6073 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (αρ.μελ.222/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ86ΩΕΘ-ΗΨΑ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 80-21 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση τριών ακινήτων μετά γεωτρήσεως στην Κοινότητα Καλάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας βάσει της υπ’ αρίθμ. 27/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΓΖΩΕΘ-ΞΨ8 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 62-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.233/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΒΣΩΕΘ-3Ξ9 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 76-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΞΤΩΕΘ-9Ν0 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 64-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 66/2020 απόφασης της Οικ.επιτροπής και επανάληψη της δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση ιατρείου και κοινοτικού γραφείου στην Κοινότητα Καλάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Κ7ΩΕΘ-1Μ4 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 65-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου τεχνικών Έργων στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΨ6ΩΕΘ-ΛΥ4 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 75-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Π/Υ 2020, 1ης μερικής ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας , με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Κ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΙΠ4ΩΕΘ-0Ρ0 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 78-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη δύο (2) δανειστικών συμβολαίων με το Τ.Π. & Δ. και τη χορήγηση των αντιγράφων αυτών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΗΩΩΕΘ-ΜΞ3 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 74-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΘΖΩΕΘ-Σ4Ω 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2Δ2ΩΕΘ-ΦΔΗ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 79-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 267

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101