Αποφάσεις
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπαριθμ.64/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΣΟΩΕΘ-545 01/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 14-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΔΦΩΕΘ-Α5Φ 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 07-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τροποποίησης όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 173/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 991ΠΩΕΘ-4ΟΤ 23/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 13-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Π/Υ και Ο.Π.Δ 2023 του Δήμου Κασσάνδρας μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου επί του Σχεδίου Π/Υ 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΦΨΩΕΘ-ΕΣΘ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 6-23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ετησίου Προγράμματος δράσης έτους 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΑ0ΩΕΘ-ΡΤΛ 10/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 5-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΟ4ΩΕΘ-5ΛΡ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1605 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΖΑΩΕΘ-1ΗΚ 06/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1604 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης , καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Αριθμ. μελ. 198/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 959ΟΩΕΘ-Σ24 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 388-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (Αριθμ. μελ. 189/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΕΘ-6ΗΖ 03/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 282-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατάρτιση Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ5ΒΩΕΘ-80Ο 27/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 04-23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩΗΔΩΕΘ-ΥΔ4 25/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 03-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναβάθμιση – Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩ41ΩΕΘ-1ΝΦ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 986 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΙΞΩΕΘ-ΡΑ0 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 984 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 173/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΑΡΩΕΘ-ΡΝ0 20/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 375-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΣΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 177/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΖΜΩΕΘ-ΚΣΚ 20/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 374-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Σ8ΩΕΘ-ΖΞ2 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 492 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΩΕΘ-ΑΚΤ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 487 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών-οργάνων για τη παιδική χαρά Κασσάνδεριας, σύμφωνα με το εδάφιο ιστ), της παρ.1 του αρθρου 72,του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΟΜΩΕΘ-ΥΥ2 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 368-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 169/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΞΣΩΕΘ-4ΡΩ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 372-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (Αριθμ. μελ. 174/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΛΟΩΕΘ-55Κ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 380-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 2 3 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101