Αποφάσεις
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 114/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ17ΩΕΘ-ΓΑΒ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 85-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64ΜΝΩΕΘ-ΞΒ8 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 84-22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΔ7ΩΕΘ-ΔΒ9 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 83-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων έτους 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΟΤΩΕΘ-ΥΑ3 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 82-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης ετησίου προγράμματος Δράσης έτους 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΗ5ΩΕΘ-Τ9Π 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 81-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.180/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0Γ4ΩΕΘ-ΝΝ5 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 78-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση τροποποίησης μελέτης ανάπλασης πλατείας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΣ1ΩΕΘ-20Ν 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 77-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΞΒΩΕΘ-3Ι7 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 75-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νομική υποστήριξη αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ29ΩΕΘ-Β06 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 74-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης διαμόρφωσης διόδου προς τη θάλασσα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΚΩΩΕΘ-ΓΙ1 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 76-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΤ1ΩΕΘ-ΒΒΧ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 72-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΗΔΩΕΘ-Χ6Π 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 71-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Α6ΩΕΘ-402 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 70-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Κασσάνδρας» με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ94ΩΕΘ-Θ03 03/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 64-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου ΠΟΛΥΧΡΌΝΟΥ Δήμου Κασσάνδρας» με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 693ΠΩΕΘ-Ψ66 03/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 63-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2022 του Δήμου Κασσάνδρας μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου επι του σχεδίου Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΕΗ8ΑΩΕΘ-ΕΔΛ 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 68-22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση προσχεδίου Ετησίου προγράμματος Δράσης έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΥΛΩΕΘ-ΡΝ9 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 67-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Π/Υ και Πινάκων Στοχοθεσίας 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Λ.Τ.Κασσάνδρας μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου επι του σχεδίου Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ9ΦΩΕΘ-ΦΨΓ 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 66-22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.174/2016)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΜΑΩΕΘ-81Φ 27/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 65-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 2 ης παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», (Αριθμ. μελ. 53/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9338ΩΕΘ-Γ3Ζ 26/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 58-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 2 3 280

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101