Αποφάσεις
Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ρ4ΝΩΕΘ-Μ1Δ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 03-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την Έγκριση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓ6ΞΩΕΘ-13Κ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 04-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 49/24-04-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΨΑΩΕΘ-ΦΘ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 659ΛΩΕΘ-ΡΩΔ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 07-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2019 ΝΠΙΔ ΚΕΔΗΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΨΤΩΕΘ-ΒΞΚ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 198-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ΝΠΙΔ ΚΕΔΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΣ6ΧΩΕΘ-ΙΥΨ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 197-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων μετά γεωτρήσεων στην κοινότητα Καλάνδρας βάσει της υπ’ αρίθμ. 218/2019 (ΑΔΑ:6ΝΜΚΩΕΘ-Λ5Ε) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω34ΚΩΕΘ-ΖΓΩ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 168-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση των υπ’ αρίθ. 120/2019, 121/2019 & 129/2019 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΑΘΩΕΘ-5ΞΔ 02/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 158-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2019 ΝΠΙΔ ΚΕΔΗΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΓΕΩΕΘ-3ΗΞ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 197-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6558ΩΕΘ-ΜΙ0 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 198-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΩ5ΩΕΘ-ΖΚΥ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 199-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του από 23-12-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των προσφορών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ» και κατακύρωση της σύμβασης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 993ΦΩΕΘ-9ΗΤ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 195-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των 62/2019 και 63/2019 Αποφάσεων Μον. Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64Π9ΩΕΘ-ΧΔ8 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 139-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση σε σώμα της Οικονομικής Επιτροπής – Εκλογή Αντιπροέδρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 668ΞΩΕΘ-ΠΙΨ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 133-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για το έκτακτο και κατεπείγον των θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΩ3ΩΕΘ-ΘΟΣ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 153-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά πέντε πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού, της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΡΔΩΕΘ-ΡΕΩ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 175/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 364/02.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΞΟΛΣ4-ΧΟ6) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΚ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Χ1ΩΕΘ-ΕΜ3 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 181-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Απολογισμού Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΝΑΩΕΘ-ΔΥΩ 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 182-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή υπόχρεου ΧΕΠ προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΠ7ΩΕΘ-ΖΨ6 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 185-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση υποθέσεων σε Δικηγόρους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ1ΗΩΕΘ-0ΚΙ 17/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 171-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 07/2019 Διαταγή Πληρωμής Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας, της ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΖΛΩΕΘ-2ΞΖ 17/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 176-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 250

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101