Αποφάσεις
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ24ΩΕΘ-Υ4Ο 20/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 25-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του Ισολογισμού – Απολογισμού του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κασσάνδρας” για το έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΓΤΩΕΘ-ΔΝ2 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 189-20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΟ4ΩΕΘ-0ΨΨ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 17-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 98/2019 διαταγής πληρωμής της ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε-ΚΑΠΑ ΜΥ ΕΤΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΡΟΩΕΘ-ΔΚ3 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 24-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (αρ.μελ.174/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΨ5ΩΕΘ-2ΕΔ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 22-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση και ψήφιση Εισηγητικής Έκθεσης τροποποιημένου Π/Υ έτους 2020 και πινάκων στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της ΚΕΔΗΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΘΚΩΕΘ-ΔΙΔ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 19-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Ορισμός υπόλογου για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απαιτήσεις της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ78ΩΕΘ-ΓΦΣ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 23-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ΠΟΥ για Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΟΖΩΕΘ-85Ζ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 21-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΕΒΩΕΘ-667 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 18-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των 98/2019 διαταγή πληρωμής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΞ2ΩΕΘ-8Φ1 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 20-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΦΜΞΩΕΘ-ΧΥ6 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 16-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού –Απολογισμού και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών του οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΙΔ ΚΕΔΗΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΤΞΩΕΘ-Δ2Γ 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 196-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση σε δικαστικό Επιμελητή της επίδοσης εγγράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΣΛΩΕΘ-ΡΜ1 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 15-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση Δικαστικής υπόθεσης σε Δικηγόρο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6Κ2ΩΕΘ-55Ο 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 11-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση Δικαστικής υπόθεσης σε Δικηγόρο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΧΦΩΕΘ-ΖΘΝ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρία ΕΝΑΚΤ, για τις διαταγές πληρωμής 93/2019, 66/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΥ1ΩΕΘ-1ΩΗ 30/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 13-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΓΖΩΕΘ-ΦΜΖ 30/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών-συντήρησης επισκευής οχημάτων του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 208 και 221 Ν. 4412/2016)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΔΤΩΕΘ-ΦΑΞ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 06-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 219 Ν. 4412/2016)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΥΓΩΕΘ-ΡΧΘ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 05-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μετακίνησης αιρετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒ1ΠΩΕΘ-ΑΨΑ 27/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 251

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101