Αποφάσεις
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ {Υποέργο: αγροτικοί δρόμοι Ν.Φωκαίας}» (Αριθμ. Μελ. 78-2014)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦ6ΨΩΕΘ-60Σ 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 75-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης επιβατικών οχημάτων της ΚΕΔΗΚ στο Δήμο για τους σκοπούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ5ΟΩΕΘ-4ΜΡ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 69-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση των 303/2018 & 314/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί όρων δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίων για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΖΒΩΕΘ-ΚΜΖ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 66-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λυκειακών Τάξεων του Λυκείου Κασσάνδρειας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΧΣΩΕΘ-ΤΜ1 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 65-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 21/2019 διαταγής πληρωμής του Παπανικολάου Ευαγγέλου του Δημητρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΟΧΩΕΘ-5ΣΦ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 73-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΠΒΩΕΘ-Π69 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 62-20 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ99ΥΩΕΘ-8ΜΤ 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 72-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπαριθμ.94/2020 (ΑΔΑ:ΩΣΕΠΟΛΣ4-Γ3Μ) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 3η αναμόρφωση Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΚΣΩΕΘ-1Ψ4 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 68-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπαριθμ.88/2020 (ΑΔΑ:ΡΡ4ΕΟΛΣ4-ΝΟ0) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 2η αναμόρφωση Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΠΡΩΕΘ-Φ6Ω 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 67-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΟΝΩΕΘ-6ΩΓ 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 64-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. Μελ. 53-2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ45ΩΕΘ-Χ0Ι 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 72-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση σύμβασης « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» βάσει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΑΝΩΕΘ-5ΝΜ 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 59-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΟΗΩΕΘ-ΟΛΓ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 7169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίληψη διακήρυξης :ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Α. Υποέργο: Αγροτικοί οδοί Δ.Κ Νέας Φώκαιας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΡΠΩΕΘ-Ω64 30/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 7028 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ4ΜΩΕΘ-ΣΚΒ 29/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6967 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (αρ.μελ.51/2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΒ1ΩΕΘ-ΒΡΤ 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 55-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Υποέργο: αγροτικοί δρόμοι Δ.Κ.Ν.Φωκαίας)-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (αρ.μελ.78/2014)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΓΨΩΕΘ-ΧΙΜ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 56-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τo έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ.μελ.53/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 634ΨΩΕΘ-ΞΧΧ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 57-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ0ΣΩΕΘ-ΧΙΓ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 6484 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή δωρεάς ενός Drone
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9Υ4ΩΕΘ-8ΚΑ 16/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 60-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 253

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101