Αποφάσεις
Εξειδίκευση πίστωσης και ανάθεση σε δικαστικούς επιμελητές για επίδοση χρηματικών καταλόγων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΠ4ΩΕΘ-Χ0Υ 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 215-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ..16/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ) που περιλαμβάνει την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Π/Υ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΞΙΩΕΘ-Ρ84 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 218-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου τεχνικών Έργων στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ι18ΩΕΘ-Υ58 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 216-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Κασσάνδρας έτους 2021.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΣΨΚΩΕΘ-17Φ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 217-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή πληρεξουσιότητας στον νομικό σύμβουλο Νικόλαο Καραμανλή για τον προσδιορισμό προς συζήτηση της ήδη κατατεθείσας αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπαριθμ.1308/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ( υπόθεση Βογιατζή)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 94Ε7ΩΕΘ-ΦΜΓ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 210-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Διαγραφές οφειλών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ32ΩΕΘ-ΙΩΚ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 211-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση υπαγωγής οφειλέτη του Δήμου Κασσάνδρας στη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4646/2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ48ΧΩΕΘ-ΠΛΗ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 206-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.211/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΛ4ΩΕΘ-4ΩΟ 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 213-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίληψη διακήρυξης : Έργα βελτίωσης φωτισμού κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΚ8ΩΕΘ-ΘΛ0 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση της 64/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ που αφορά την ψήφιση της 4ης αναμόρφωσης του Π/Υ 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΘ3ΩΕΘ-5Χ4 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 212-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2021, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΑ2ΩΕΘ-355 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 204-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογισμού, οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΚ0ΩΕΘ-ΔΒ1 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 203-21 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση Ισολογισμού, οικονομικού έτους 2020 Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΒ7ΩΕΘ-ΤΛΠ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 202-21 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.38/2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΔΥΩΕΘ-ΨΘΣ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 208-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία παιδικής χαράς στην Κοινότητα Κασσάνδρειας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΝ5ΩΕΘ-2Φ5 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 205-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – τροποποίηση σύμβασης έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Σίβηρης Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΚΕΩΕΘ-7Ξ0 01/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 207-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσηςΔιαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ.μελ.124/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΖΜΩΕΘ-ΡΩΗ 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 209-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση του έργου «Προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων υποδομών Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΤΨΩΕΘ-ΕΒ1 17/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 195-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άσκηση ανακοπής κατά της με αρ.25/2021 Διαταγή πληρωμής της ΔΟΜΙΚΗ Ο.Ε-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ κατά του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΙΖΩΕΘ-ΛΜΩ 13/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 193-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 169/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση έφεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ7ΥΩΕΘ-5ΒΚ 13/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 192-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 272

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101