Αποφάσεις
Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΔΨΩΕΘ-6ΣΓ 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 294-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΩ8ΩΕΘ-729 09/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 290-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα- Μελέτη για τη «Νομιμοποίηση κατασκευών παραλιακής ζώνης Ν.Φωκαίας» (αριθ. μελ. 152/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΓΧΩΕΘ-Ω99 07/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 291-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Παροχή υπηρεσίας υβριδικού ταχυδρομείου για επεξεργασία στοιχείων εκτύπωση-εμφακέλωση ειδοποιητηρίων-ταχυδρομικά τέλη» - Κατακύρωση του διαγωνισμού (αρ.μελ.49/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΙΓΩΕΘ-ΩΛΗ 06/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 292-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός τιμής ζώνης για χρέωση Τ.Α.Π.στα αδόμητα οικόπεδα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΣΓΩΕΘ-Γ0Ε 06/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 289-18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης (παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ3ΔΩΕΘ-ΘΚΚ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 282-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.038,85 € με τίτλο «Λογιστική τακτοποίηση από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης, παραβάσεις ΚΟΚ, αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού, λιμενικά πρόστιμα, πολεοδομικά πρόστιμα.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6346ΩΕΘ-2ΘΓ 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 269-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 148/2016).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΗΖΩΕΘ-ΞΟΡ 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 281-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης (παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ22ΩΕΘ-Ζ7Τ 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 268-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης (παρ.1β. άρθρο 4 Π.Δ. 113/2010).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Α9ΩΕΘ-4ΜΤ 26/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 270-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 162/2018 Διαταγής πληρωμής Μ.Π.Χ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΔΖΩΕΘ-ΗΜΕ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 260-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 689/2018 απόφασης Δημάρχου Κασσάνδρας για ορισμό του Νομικού Συμβούλου για εκπροσώπηση του Δήμου επι των προσφυγών κατά της 518/23-02-2018 και κατά 1057/31-01-2018 Αποφάσεων γενικού Γραμματέα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΕΘ-ΠΝΡ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 258-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.460,00 € με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών από φθαρμένα οδοστρώματα (Ανδρονικίδου Ελένη & Ανδρονικίδου Δήμητρα-Σανιδάς Χρήστος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Ι1ΩΕΘ-Σ1Υ 25/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 254/18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδομα Ληξιάρχου ΙΔΑΧ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΡΣΩΕΘ-ΖΛΓ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 267-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για Αποδόσεις κρατήσεων και λοιπών φόρων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΘΥΩΕΘ-Ξ3Υ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 266-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης αδρανών υλικών» (αρ.μελ.68/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Δ0ΩΕΘ-7ΧΠ 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 252-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός του Ν.Σ. κ. Καραμανλή Ν. για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚ9ΕΩΕΘ-Κ7Φ 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 259-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης φυκιών και λοιπών φερτών υλικών από την παράκτια ζώνη Δ.Ε.Παλλήνης» (αρ.μελ.67/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 606ΜΩΕΘ-Μ4Ψ 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 250-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 410,00 € με τίτλο «Λογιστική τακτοποίηση λόγω παρακράτησης από ΔΟΥ οφειλής που αφορά παράβαση ΚΟΚ του υπαριθμ. ΚΗΙ 9439 οχήματος του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΥΔΔΩΕΘ-ΡΜΑ 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 251-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης φυκιών και λοιπών φερτών υλικών από την παράκτια ζώνη Δ.Ε.Παλλήνης» (αρ.μελ.67/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΡΔΩΕΘ-ΩΙΔ 20/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 250-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 238

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101