Αποφάσεις
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια προμηθειών – εργασιών με διαπραγμάτευση (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016) λόγω Covid-19.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 698ΝΩΕΘ-Σ8Β 03/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 54-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ης μερικής ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας , με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Κ) λόγω ματαίωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΤΤΩΕΘ-3Ε3 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 50-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης μερικής ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας , με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΟΔΩΕΘ-ΕΜΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 49-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Π/Υ 2020 της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας , με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Κ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Ψ1ΩΕΘ-ΡΓ4 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 48-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΑ2ΩΕΘ-Η33 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 52-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ 2020 του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΑΡΩΕΘ-29Φ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 51-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ 2020 και αντίστοιχη αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ)2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ9ΑΩΕΘ-44Θ 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 53-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη μέτρων οικονομικής Ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΕΗΩΕΘ-ΔΓ8 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 41-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΤΟΩΕΘ-2ΦΞ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 30-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ» απ’ ευθείας ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ89ΩΕΘ-ΥΒΛ 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 26-20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Ζ2ΩΕΘ-ΥΘ6 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 39-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παροχής γενικών υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ7ΚΩΕΘ-93Χ 12/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 29-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λογιστική τακτοποίηση επι της 1010/2019 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (υπόθεση ΥΔΡΙΛΙ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΞΓΩΕΘ-ΧΦΔ 12/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 32-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙΙΙΩΕΘ-ΓΓ6 12/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 31-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εθνικών και τοπικών εορτών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Ω1ΩΕΘ-Δ9Π 10/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 33-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Δικηγόρου για την υπ' αριθ. ΑΝ4/29.01.2020 αίτησης αναστολής (υπόθεση Μαμουνή)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω27ΡΩΕΘ-7Ω0 09/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 35-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Δικηγόρου για την εκδίκαση αναιρετικής υπόθεσης με αριθμό καταχώρησης Ε3055/2018 (υπόθεση για ΑΕ Μελετών Δ. Μαμουνής & ΣΙΑ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6619ΩΕΘ-ΒΜΛ 09/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 37-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Δικηγόρου για την υπ' αριθ. ΑΝ5/13.02.2020 αίτησης αναστολής (υπόθεση Μαμουνή)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ8ΔΩΕΘ-Γ94 09/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 36-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΥΚΩΕΘ-Κ46 06/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 31-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών στην Αθήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ24ΩΕΘ-Υ4Ο 20/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 25-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 252

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101