Αποφάσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Σ8ΩΕΘ-ΖΞ2 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 492 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΩΕΘ-ΑΚΤ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 487 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών-οργάνων για τη παιδική χαρά Κασσάνδεριας, σύμφωνα με το εδάφιο ιστ), της παρ.1 του αρθρου 72,του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΟΜΩΕΘ-ΥΥ2 12/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 368-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 169/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΞΣΩΕΘ-4ΡΩ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 372-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» (Αριθμ. μελ. 174/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΛΟΩΕΘ-55Κ 11/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 380-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΙΧΩΕΘ-ΞΛΨ 09/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 190 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης - Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΤΘΩΕΘ-25Ψ 09/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 188 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ» (Αριθμ. μελ. 175/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ28ΩΕΘ-6ΦΚ 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 381-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης-Διαχείρισης Προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (Αριθμ. μελ. 180/2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΝΤΩΕΘ-6Ρ5 03/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 373-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάς παιχνιδιών-οργάνων για τη παιδική χαρά Κασσάνδεριας, σύμφωνα με το εδάφιο ιστ), της παρ.1 του αρθρου 72,του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 97ΚΧΩΕΘ-ΤΓΣ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 368-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ332ΩΕΘ-3ΚΙ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 385-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24966/16-12-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΔΞΩΕΘ-Ψ5Ξ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 367-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24964/16-12-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι3ΛΩΕΘ-ΧΧΞ 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 366-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24963/16-12-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛ66ΩΕΘ-8Λ5 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 365-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24961/16-12-2022»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ61ΛΩΕΘ-ΥΒ9 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 364-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24962/16-12-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΔ3ΩΕΘ-Γ05 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 363-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Παροχή διευκρινήσεων και γνωμοδότηση Δημοτικού Ταμία επί αιτήσεως για διαγραφή οφειλής, με αριθμ.πρωτ.:24959/16-12-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ190ΩΕΘ-05Ο 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 362-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εξειδίκευση πίστωσης και ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π & Δ. για μελέτες Ωρίμανσης Ε.Ε.Λ.-Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΑΡΞΩΕΘ-Γ43 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 371-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο και κάλυψη υπόλοιπου ποσού από ιδίους πόρους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΒΗΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΗΚΒΩΕΘ-3ΨΛ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 384-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης για την αναβάθμιση - επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΔΔΩΕΘ-Η0Λ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 383-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 292

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101