Αποφάσεις
Εξειδίκευση πίστωσης για τη «Διοργάνωση Εθνικών και τοπικών εορτών».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΥΒΩΕΘ-Λ0Φ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 224-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Κασσάνδρας έτους 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ3Β8ΩΕΘ-ΛΟΖ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 225-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για αίτημα αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμών της σύμβασης με τίτλο «Εργασίες Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας» λόγω αύξησης των καυσίμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ3ΙΕΩΕΘ-Κ2Τ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 223-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στον Δήμο Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΩ4ΩΕΘ-05Ο 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 222-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (αρ,μελ.160/2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ω1ΓΩΕΘ-ΝΟ0 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 220-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ. μελ. 124/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΙ9ΩΕΘ-Ε5Β 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 216-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕ¬ΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣ¬ΣΑΝΔΡΑΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΓ9ΩΕΘ-ΘΚΙ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 219-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΧΥΩΕΘ-ΗΑΗ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 218-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για αποδοχή αιτημάτων αναπροσαρμογής τιμήματος λογαριασμού σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας και Υπηρεσίες οργάνωσης – Διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας» (αρ. μελ. 124/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΚ3ΩΕΘ-ΩΥΟ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 215-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Κασσάνδρας.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΝ5ΩΕΘ-75Κ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 217-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΠΓΩΕΘ-ΠΩ5 28/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 227-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση σε Δικηγόρους για εκπροσώπηση δημοτικών συμβούλων ενώπιον Ποινικού Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσ/νικης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΡΨ9ΩΕΘ-ΑΦΥ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 214-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του Έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων τμήματος οικισμού Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας» με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΤ7ΩΕΘ-25Δ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 206-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση εκτέλεσης εμπροσθοβαρούς σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής και έργα εξωραϊσμού κεντρικών οδών Πευκοχωρίου» (Αρ. μελ. 186/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΟ1ΩΕΘ-1ΨΕ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 208-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΥΤΟ», (Αριθμ. μελ. 40/2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΝΦΩΕΘ-Σ78 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 207-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετώπου Πολυχρόνου Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1Ρ8ΩΕΘ-ΦΟΥ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 199-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης εξηγήσεων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «EΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ1ΚΩΕΘ-ΨΘΕ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 203-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ96ΩΕΘ-ΥΚΨ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 204-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αρ. Μελ. 69/2022)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΔΛΩΕΘ-42Ψ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 211-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΣ7ΩΕΘ-3ΩΛ 12/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 18912 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 286

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101