Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη προμήθεια: «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.222/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΗΙΩΕΘ-6ΛΗ 11/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 316-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης : Έργα βελτίωσης διαδημοτικής οδοποιίας Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ7ΥΩΕΘ-0ΥΣ 11/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 245 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.211/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΕΠΩΕΘ-ΡΑΙ 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 331-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μεταφορά πιστώσεων έργου σε επόμενη χρήση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΡΣΩΕΘ-870 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 318-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναβολή συνοπτικού διαγωνισμού «προμήθειας υγρών καυσίμων» που βρίσκεται στο στάδιο διενέργειάς του.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω14ΓΩΕΘ-Μ4Β 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 322-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΞΣΩΕΘ-9ΟΗ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 320-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ95ΩΕΘ-ΥΒΩ 07/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 321-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση εισήγησης 11ης αναμόρφωσης Π/Υ/ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΞΜΩΕΘ-ΩΩΖ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 326-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1448/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης των Στυλιανής Λεύκου και Ελευθερίας Λεύκου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΛΠΩΕΘ-Γ5Γ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 328-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 7959/2020 απόφασης του Διοικ.Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης των Στέφανου Μαντατζή και Μαρίας Σακαλή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 936ΕΩΕΘ-ΜΙ6 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 319-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΛΑΩΕΘ-7ΞΛ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 71 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίληψη διακήρυξης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΖ5ΩΕΘ-4ΑΕ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 70 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση της αριθμ.259/2020 απόφασης τοτ Δ.Σ της ΚΕΔΗΚ που αφορά Λήψη απόφασης για την Έγκριση πίνακα περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΗΩΩΕΘ-Θ3Χ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 325-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.257/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ που αφορά την «Κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Ζ7ΩΕΘ-9ΦΤ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 324-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των αριθμ.256 & 258/2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Π/Υ 2021 και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧ0ΙΩΕΘ-ΓΘ0 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 323-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ου ΑΠΕ- του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (αρ.μελ.63/2017)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΔΥΩΕΘ-Ψ5Δ 05/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 317-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την Έγκριση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΖΛΩΕΘ-ΠΥΘ 04/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 314-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασσάνδρας, έτους 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 638ΘΩΕΘ-73Ζ 04/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 313-20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.224/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90ΧΘΩΕΘ-Ε0Ψ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 312-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδοχή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ» (αρ.μελ.186/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΧΥΩΕΘ-Ζ2Λ 31/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 315-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 263

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101