Αποφάσεις
Έγκριση Ι πρακτικού της τριμελής Επιτροπής με διαπραγμάτευση με τίτλο ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ COVID-19
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΟΔΩΕΘ-ΩΧΝ 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 161-20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση (α) του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας και (β) ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και πινάκων στοχοθεσίας έτους 2020, μετά την από 31-7-2020/Α.Π. 8592+8590 αναπομπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΧΔΩΕΘ-Β2Α 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 154-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή υπόχρεου Γκαζέπη Χρήστου για ΧΕΠ προπληρωμής για ΔΕΔΔΗΕ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Β40ΩΕΘ-ΕΓΓ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 149-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Κασσάνδρας έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓ0ΗΩΕΘ-ΚΧΩ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 155-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση Ισολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΦ4ΩΕΘ-Θ67 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 156-20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάθεση σε δικαστικό Επιμελητή της επίδοσης εγγράφου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΦ9ΩΕΘ-4Γ6 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 152-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης {Υποέργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ}» (Αριθμ. Μελ. 104-2013)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ18ΩΕΘ-90Α 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 159-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης {Υποέργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ}» (Αριθμ. Μελ. 172-2015)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΥΛΩΕΘ-12Β 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 158-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». Κατακύρωση του διαγωνισμού. (αριθ. μελέτης 51/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ74ΩΕΘ-Ξ4Β 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 150-20 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 603ΥΩΕΘ-ΘΩΗ 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 193-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ε95ΟΩΕΘ-ΥΞΕ 28/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 143-20 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π3)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΠ9ΩΕΘ-4Κ2 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 135-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάς-ανακυκλωμένου χώματος στο Δήμο μας από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΝΨΩΕΘ-Τ34 22/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 115-20 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΜ0ΩΕΘ-Ι9Σ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 142-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης παλαιού οικισμού Πευκοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω314ΩΕΘ-Ξ0Χ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14788 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κασσανδρείας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΙΒΩΕΘ-ΗΕΘ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 14787 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Περί άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 80/2020 Διαταγή Πληρωμής της εταιρείας «Δ Ε Λ Τ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΨΟΩΕΘ-89Θ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 132-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου μετά γεωτρήσεως στην Κοινότητα Αφύτου του Δήμου Κασσάνδρας βάσει της υπ’ αρίθμ. 81/2020 (ΑΔΑ:Ω971ΩΕΘ-6ΥΩ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΝΟΩΕΘ-ΙΟΑ 20/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 130-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητα Φούρκας βάσει της υπ’ αρίθμ. 82/2020 (ΑΔΑ:6Λ1ΤΩΕΘ-ΞΗΟ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω89ΠΩΕΘ-ΥΨΔ 20/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 131-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ7ΒΩΕΘ-ΤΗ4 20/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 125-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 257

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101