Αποφάσεις
Περίληψη διακήρυξης: Κατασκευή Λυκείου-Γυμνασίου Κασσανδρείας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Β6ΛΩΕΘ-ΛΗΟ 14/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 21423 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Καθορισμός όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (αριθ. μελέτης 114/2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΤΗΩΕΘ-ΑΓΞ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 368-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ». (Αριθμός μελέτης 52-2015)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΧΠΩΕΘ-9ΕΡ 13/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 367-18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αριθ. μελέτης 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 699ΕΩΕΘ-ΩΥ1 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 365-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αριθ. μελέτης 175/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΧ3ΩΕΘ-3Ε6 03/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 364-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ ΕΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΖΟΩΕΘ-ΟΙΤ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 361-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΤΖΩΕΘ-ΟΞΧ 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 362-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΚΛΩΕΘ-ΨΧ3 30/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 363-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί εξώδικου συμβιβασμού με τον κ. Μπρέσκα Ελένη για οφειλόμενη αμοιβή ως μελετητού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9442ΩΕΘ-ΙΔ1 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 342-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού» - Κατακύρωση του διαγωνισμού (αρ.μελ.58/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ4ΜΩΕΘ-Ω5Ζ 29/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 357-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (αρ.μελ. 177/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Β2ΩΕΘ-8ΩΚ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 344-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αριθ. μελέτης 176/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΦΤΩΕΘ-ΨΥΦ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 343-18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων, Τ.Κ. Καλάνδρας και Τ.Κ. Καλλιθέας» σε ιδιώτες μελετητές (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.Δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3582/2010.(αρ.μελ.108/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΖΖΩΕΘ-ΜΡΑ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 354-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Κασσάνδρας, Δ.Κ. Ν.Φωκαίας,» σε ιδιώτες μελετητές (κατεπείγουσα ανάγκη άρθρο 72,παρ.1 περ.Δ’ και άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3582/2010.(αρ.μελ.97/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠ9ΒΩΕΘ-Α6Χ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 353-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης στερέωσης του πρανούς του λόφου του Βυζαντινού Πύργου και του μετοχιακού συγκροτήματος του Αγίου Παύλου στη Ν. Φώκαια» (αρ.μελ.101/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Δ6ΩΕΘ-Δ6Ο 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 352-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραλαβή της μελέτης «Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών παραλίας Φούρκας-Τοπογραφική μελέτη» (αριθ. μελ. 104/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΝΩΩΕΘ-ΗΜ5 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 350-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παραλαβή της λιμενικής μελέτης για την «Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών παραλίας Φούρκας» (Α.Μ 104/17).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Η2ΩΕΘ-Χ0Φ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 351-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εισήγηση για την ακύρωση της 1157/2018 απόφασης Δημάρχου και της 336/2018 απόφασης Ο.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ9ΑΩΕΘ-7Τ3 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 349-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισήγηση για την ακύρωση της 1136/2018 απόφασης Δημάρχου και της 335/2018 απόφασης Ο.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΒΗΩΕΘ-63Μ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 348-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί εξώδικου συμβιβασμού με τον κ. Μπέλλο Φώτη για τη ζημία που υπέστη η οικία του από εισροή υδάτων στην Τ.Κ.Πολυχρόνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΠ3ΩΕΘ-8ΤΤ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 341-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 241

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101