Αποφάσεις
Περί άσκησης προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της με αριθμό 10239/04-9-2020 απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ. κατά της υπ’ αρίθμ. 84/2020 Απόφαση της Ο.Ε».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΣΛΩΕΘ-Δ98 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 196-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας χημικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ79ΧΩΕΘ-Ω2Δ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 197-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης : Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 93ΙΣΩΕΘ-ΝΔ5 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός όρων διακήρυξης για την πράξη: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» (αρ.μελ.134/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΧΔΩΕΘ-2ΚΖ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΜΗΩΕΘ-32Ρ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 195-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2020, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΝΜΩΕΘ-8ΝΤ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 192-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αριθ. 99/35/2019 αγωγή του κ.Λεμονή Τριανταφύλλου κατά του Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΩΚΩΕΘ-ΤΗΒ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 191-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 1308/2020 απόφασης του Τριμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΥΕΩΕΘ-ΧΑΤ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 181-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ7ΔΩΕΘ-ΑΧΩ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 183-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΤΣΩΕΘ-Ω0Μ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 190-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εισήγησης 6ης αναμόρφωσης Π/Υ/ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ5ΗΩΕΘ-ΒΙ7 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 188-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο ΣτΕ για την υπόθεση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε19/2017 αίτηση αναιρέσεως της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ κατά του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΡΨΩΕΘ-ΗΜΕ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 187-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο ΣτΕ για την υπόθεση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε18/2017 αίτηση αναιρέσεως του Δημητρίου Μαμουνή κατά του Δήμου Κασσάνδρας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ3ΒΩΕΘ-ΟΘΨ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 186-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1262/2020 διαταγής πληρωμής της ΕΝΑΚΤ ΑΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΑ2ΩΕΘ-ΛΟ2 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 185-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1268/2020 διαταγής πληρωμής της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΚΔΩΕΘ-8ΛΓ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 184-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπαριθμ.190/2020 (ΑΔΑ:6ΞΘΜΟΛΣ4-4ΚΜ) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 6η αναμόρφωση Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΚΘΩΕΘ-Ν5Φ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 189-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της υπαριθμ.178/2020 (ΑΔΑ:9Ξ0ΗΟΛΣ4-ΟΕΠ) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 5η αναμόρφωση Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΗΠΩΕΘ-Ο4Υ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 182-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΟΕΤΩΕΘ-ΔΨΤ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 153-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΒ9ΩΕΘ-ΒΣ4 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 166-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη πρόσκλησης Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Σίβηρης Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΝΔΩΕΘ-ΞΒΠ 31/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 17606 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 258

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101