Αποφάσεις
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΓΓΩΕΘ-ΓΒΣ 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 135-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.53/2018)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΘΘΩΕΘ-ΝΝ7 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 133-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚ5ΕΩΕΘ-3ΛΗ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 131-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Πολυχρόνου Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΠΓΩΕΘ-ΠΛΝ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 130-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ακύρωση της υπαριθμ.108/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και εκ νέου ανάθεση επίδοσης αγωγής σε δικαστικό επιμελητή».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΝΝΩΕΘ-Γ61 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 137-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Γραφείου Δόμησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΘΜΩΕΘ-41Ο 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 140-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Κοινοτικού Γραφείου Καλάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 979ΛΩΕΘ-ΝΛΝ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 139-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισήγηση για την τροποποίηση της σύμβασης «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η53ΩΕΘ-01Κ 10/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 134-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση αγροτεμαχίων μετά αδειοδοτημένων γεωτρήσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω020ΩΕΘ-ΤΨΠ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 138-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων, πλατειών και πάρκων Δ. Κασσάνδρας» (αρ.μελ.160/2017)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΜΕΩΕΘ-ΖΥΤ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 132-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης Π/Υ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΣ1ΩΕΘ-1ΔΗ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 143-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εισήγηση σχεδίου Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΗΞΩΕΘ-ΚΧΑ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 142-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της αριθμ.24/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ που αφορά την 2η αναμόρφωσης και 3η μερική ανατροπή του Π/Υ 2021.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω10ΜΩΕΘ-ΙΑ9 04/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 129-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ..08/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ) που περιλαμβάνει την 2η αναμόρφωσης Π/Υ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΨΧΩΕΘ-ΜΘ3 03/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 128-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ» (αρ.μελ.186/2021).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 637ΗΩΕΘ-Α1Β 25/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 111-21 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για προτεραιότητα αιτήσεων χρηματοδότησης Δήμου Κασσάνδρας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 996ΩΩΕΘ-ΗΣ3 25/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 127-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κασσάνδρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ289ΩΕΘ-ΝΧΑ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 125-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κασσάνδρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΥΚΩΕΘ-72Ψ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 126-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κασσάνδρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΠΕΩΕΘ-4ΘΡ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 120-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κασσάνδρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ02 του Προγράμματος «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΚΗΩΕΘ-ΒΧΗ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 118-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 269

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101