Αποφάσεις
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΝΟΩΕΘ-ΡΝΜ 22/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 263-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Λυκειακών τάξεων Πευκοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ1ΧΩΕΘ-ΦΜΞ 22/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 262-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός παραβόλων-τελών-εγγυήσεων και προστίμων Υπηρεσιών Υδρευσης-Αποχέτευσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΖ4ΩΕΘ-Β3Ω 19/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 255-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για ηλεκτροδότηση Νηπιαγωγείου Κοινότητας Ν.Φωκαίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΙΗΩΕΘ-Ω49 19/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 260-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων επι διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης σε ποινική υπόθεση που αφορά την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΕΘΗΑΩΕΘ-848 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 256-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αίτηση διόρθωσης ερμηνείας της υπαριθμ.14/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΦΞΩΕΘ-Κ2Η 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 265-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύνταξη σχεδίου 5ης αναμόρφωσης Π/Υ 2021 .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΗ3ΩΕΘ-ΚΥΙ 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 264-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»,(αρ.μελ.53/2018).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΤΔΩΕΘ-Η05 16/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 258-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.38/2021).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΥΜΩΕΘ-Σ4Ζ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 251-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση τμηματικής επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΟ1ΩΕΘ-ΨΡΝ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 252-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της αριθμ.22/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ) που περιλαμβάνει την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Π/Υ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΨΤΩΕΘ-ΝΛΔ 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 250-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 90/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ που αφορά την ψήφιση της 5ης αναμόρφωσης και 5ης μερικής ανατροπής του Π/Υ 2021».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΞΘΩΕΘ-ΣΥ2 29/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 253-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαγραφές οφειλών».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΠΠΩΕΘ-03Π 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 247-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης και ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση χρηματικού καταλόγου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΡΛΩΕΘ-ΡΑΝ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 248-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά Α.Ε. και των νομίμων εκπροσώπων αυτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΔΗΩΕΘ-ΛΓΛ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 242-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση επίδοσης της υπαριθμ.865/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης σε δικαστικό επιμελητή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΒ7ΩΕΘ-6ΙΡ 25/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 246-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά την δικάσιμο της 1-11-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ENERGA)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΑΔΩΕΘ-6Ι4 25/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 245-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης επί εφέσεως κατά της 186/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (υπόθεση Λεμονή Τριαντάφυλλου) κατά τη δικάσιμο της 1-11-2021»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ1ΜΩΕΘ-75Ψ 25/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 244-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της σύμβασης ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ,ΟΓΚΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤ1ΚΩΕΘ-ΡΡΣ 21/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 241-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.211/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΒΨΩΕΘ-3Α9 20/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 240-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 274

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101