Αποφάσεις
Έγκριση της υπαριθμ.203/2020 (ΑΔΑ:63ΧΣΟΛΣ4-ΩΚ7) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 2η ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΤΝΩΕΘ-Η2Υ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 200-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της υπαριθμ.204/2020 (ΑΔΑ:ΨΔΣ4ΟΛΣ4-Τ7Ν) απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.Κ, που αφορά την 7η αναμόρφωση Π/Υ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67Ν1ΩΕΘ-Δ84 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 201-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση των αρ.42,43,44,45,46,89 και 163/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας και επανάληψης διαγωνισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Β4ΩΕΘ-ΧΕΨ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 208-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση αντιγράφων τεσσάρων ενόρκων βεβαιώσεων με αριθμούς 13208,13209,13210 και 13211/2020 της συμβολαιογράφου Κασσάνδρας Αναστασίας Τσακανίκα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Ξ8ΩΕΘ-Τ7Μ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 209-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ΙΙ πρακτικού του διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά-απορρυπαντικά-σακούλες κ.α) υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών προσώπων του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ54ΩΕΘ-ΝΔΚ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 207-20 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης Π/Υ 2020 του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Ξ5ΩΕΘ-ΥΝ0 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 199-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο ΣτΕ για την υπόθεση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε3520/2017 αίτηση αναιρέσεως του Δημητρίου Μαμουνή κατά του Δήμου Κασσάνδρας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΘΦΩΕΘ-ΞΘΟ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 213-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η8ΘΩΕΘ-ΥΚΝ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 169-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της με αριθμό 10239/04-9-2020 απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ. κατά της υπ’ αρίθμ. 84/2020 Απόφαση της Ο.Ε».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΣΛΩΕΘ-Δ98 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 196-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας χημικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ79ΧΩΕΘ-Ω2Δ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 197-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περίληψη διακήρυξης : Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 93ΙΣΩΕΘ-ΝΔ5 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 19244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός όρων διακήρυξης για την πράξη: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» (αρ.μελ.134/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΧΔΩΕΘ-2ΚΖ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΜΗΩΕΘ-32Ρ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 195-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2020, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΝΜΩΕΘ-8ΝΤ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 192-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αριθ. 99/35/2019 αγωγή του κ.Λεμονή Τριανταφύλλου κατά του Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΩΚΩΕΘ-ΤΗΒ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 191-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 1308/2020 απόφασης του Τριμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΥΕΩΕΘ-ΧΑΤ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 181-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ7ΔΩΕΘ-ΑΧΩ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 183-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω7ΤΣΩΕΘ-Ω0Μ 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 190-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εισήγησης 6ης αναμόρφωσης Π/Υ/ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ5ΗΩΕΘ-ΒΙ7 04/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 188-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Κασσάνδρας στο ΣτΕ για την υπόθεση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε19/2017 αίτηση αναιρέσεως της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ-Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ κατά του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΡΨΩΕΘ-ΗΜΕ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 187-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 259

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101