Αποφάσεις
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2020.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΔΑΩΕΘ-ΦΔ7 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 24-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της αρι.105/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ που αφορά την οριοθέτηση χώρου για την τοποθέτηση φουσκωτών παιχνιδιών, στο πεζοδρόμιο της Κοινότητας Κασσάνδρειας για τη περίοδο της γιορτής των Χριστουγέννων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠ66ΩΕΘ-Ι0Π 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Β5ΑΩΕΘ-Τ3Β 09/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας ως προς το άρθρο 21-2,21-3
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω29ΚΩΕΘ-ΚΑΩ 09/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 21-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου, και απαγόρευσης στάθμευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΥΥΘΩΕΘ-ΡΑΤ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 20-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών απαγόρευσης εισόδου-εξόδου, και άδειας εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΘ7ΛΩΕΘ-ΕΨΜ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 17-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε καταστήματα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΙΩΓΩΕΘ-0ΥΝ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου, απαγόρευσης στάθμευσης και ΑμεΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΜΚΦΩΕΘ-Γ8Λ 19/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡ70ΩΕΘ-04Ξ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΦ48ΩΕΘ-779 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΩΙ1ΩΕΘ-3ΓΓ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΜΨΩΕΘ-ΡΟΧ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης Gaitanski-Young Roumenh για αποδοχή μελέτης συγκράτησης πρανούς στη θέση «Σταυρονικήτα» στην Κοινότητα Ν. Φωκαίας του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜΔΞΩΕΘ-Γ2Ξ 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης της Razmig Tchakerian για μετατόπιση οδού εκτός σχεδίου στη θέση «Πευκιάς» στην Κοινότητα Καλάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Η5ΖΩΕΘ-159 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 09-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΦΡΖΩΕΘ-5ΓΛ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση αδείας στάθμευσης σε ΑμεΑ στην Κοινότητα Πευκοχωρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΟΒΑΩΕΘ-2ΞΒ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Ο28ΩΕΘ-60Κ 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 1251/25-11-2019 (ΑΔΑ: 7Μ1ΘΩΕΘ-ΨΚΗ) Απόφασης περί ορισμού μέλους Επιτροπής Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΒΩΩΕΘ-Φ3Π 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 276/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδείας δουλείας οδού εκτός οικισμού ιδιοκτησίας Πέγιου Κλεάνθη.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΑΧΕΩΕΘ-ΑΒΕ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Πολυχρόνου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68Δ8ΩΕΘ-6ΘΦ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 20

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101