Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΧΥΩΕΘ-ΠΓΚ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 30-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου σε διαμερίσματα στην Κοινότητα Πολύχρονο
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 62ΥΚΩΕΘ-Υ4Η 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 25-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΚΨΚΩΕΘ-ΤΛΥ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 27-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΕΘ-ΛΟ2 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 24-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης θέσεων στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΝΤΙΩΕΘ-Ι4Β 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 23-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠ19ΩΕΘ-Β6Ι 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 22-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου σε διαμερίσματα στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΡΩΔΩΕΘ-ΓΞΒ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 21-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας βραχυχρόνιας στάθμευσης στην Κοινότητα Χανιώτης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΤΧΝΩΕΘ-ΛΔΓ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 26-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδουεξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΖΧΒΩΕΘ-ΘΦΘ 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 20-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδουεξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 992ΙΩΕΘ-ΡΛΟ 28/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 17-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ9ΠΟΩΕΘ-ΝΦΥ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 15-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 685ΥΩΕΘ-ΛΑΞ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 16-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΓΥΩΕΘ-ΙΟΜ 23/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 13-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΚΗΦΩΕΘ-0Ν5 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 14-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης πολίτη για εξαίρεση τμήματος αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 99Ι8ΩΕΘ-Ρ1Τ 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7ΖΒΩΕΘ-40Σ 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 10-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΖ0ΣΩΕΘ-Τ60 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπαριθμ.01/2021 γνωμοδότησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλάνδρας που αφορά την τροποποίηση και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΤΚΕΩΕΘ-ΜΧΞ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου-Πευκοχωρίου στη θέση «Ασπρόχωμα».
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΗΩΕΩΕΘ-Λ1Χ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής για την δημοτική οδό και κοινόχρηστο χώρο στο όριο ΟΤΓ14 και της γραμμής αιγιαλού οικισμού Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67ΤΛΩΕΘ-ΡΩΕ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 07-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 21

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101