Αποφάσεις
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) και θέσεις στάθμευσης στην Κοινότητα Αθύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΣΤΗΩΕΘ-38Ε 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 36-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σημείου τοποθέτησης της τριλογίας έργων του γλύπτη Βασιλείου Παυλή στην έδρα του Δήμου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 99ΔΦΩΕΘ-ΗΞ9 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 19-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εισήγησης για πλάτη οδοστρωμάτων – πεζοδρομίων στον οικισμό Σίβηρης Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Υ94ΩΕΘ-591 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 18-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2021
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΡΘΡΗΩΕΘ-ΓΧ4 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 40-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός χώρου διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και λειτουργείας Χριστουγεννιάτικης αγοράς («ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΕΘ-ΩΡΠ 06/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 38-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΔΔ3ΩΕΘ-8Υ4 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 37-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ρ4Φ6ΩΕΘ-ΒΩΔ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 35-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΖΥ1ΩΕΘ-7Φ4 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 34-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΣΜΩΕΘ-34Ρ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 33-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Κρυοπηγής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Χ1ΡΩΕΘ-Ε9Ξ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 32-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΧΥΩΕΘ-ΠΓΚ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 30-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου σε διαμερίσματα στην Κοινότητα Πολύχρονο
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 62ΥΚΩΕΘ-Υ4Η 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 25-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΚΨΚΩΕΘ-ΤΛΥ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 27-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΛΝ8ΩΕΘ-ΛΟ2 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 24-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης θέσεων στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΝΤΙΩΕΘ-Ι4Β 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 23-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠ19ΩΕΘ-Β6Ι 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 22-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου σε διαμερίσματα στην Κοινότητα Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΡΩΔΩΕΘ-ΓΞΒ 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 21-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας βραχυχρόνιας στάθμευσης στην Κοινότητα Χανιώτης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΤΧΝΩΕΘ-ΛΔΓ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 26-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδουεξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΖΧΒΩΕΘ-ΘΦΘ 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 20-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδουεξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 992ΙΩΕΘ-ΡΛΟ 28/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 17-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101