Δελτία Τύπου/Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής ( άρθρο 74 του Ν.3852/2010)
19/09/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ.Αποφ. 515/2014                                                  

                                                                  

Απόσπασμα  από το πρακτικό 25 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής

του Δήμου Κασσάνδρας στις  19/09/2014.   

 

Θέμα:  Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής ( άρθρο 74 του Ν.3852/2010)

 

Στη Κασσανδρεία και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20703/11-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας.

                  

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Θωμάς Κοντός (κωλυομένου του 1ου αναπληρωματικού μέλους) προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της πλειοψηφίας Ιωάννη Κόχειλα και το 1ο αναπληρωματικό μέλος  της μειοψηφίας Κρυσταλλία Βαμβακά, προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους της μειοψηφίας Πρόδρομου Ποτίογλου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ                     

2. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ                      

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ                           

4  ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ

5. ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

7. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ                                                    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δήμητρα Γιάνναρου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Κυρίτσης Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα μέλη της Oικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη μειοψηφία, η οποία πρότεινε στο σώμα το τακτικό μέλος  της Ο.Ε. Χριστόδουλο Φασούλα, ως Αντιπρόεδρο αυτής.

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

  1. την εισήγηση του προέδρου,
  2. την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
  3. την μοναδική υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από το σύνολο της μειοψηφίας,
  4. την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας                            

 

                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής η οποία διενεργήθηκε με φανερή ψηφοφορία και κατά την οποία εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φασούλας Χριστόδουλος  ως Αντιπρόεδρος αυτής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 5-3-2017, ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.   

                                               

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 515/2014    

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές  Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ

 

 

 

                   

 

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101
Μάι 26, 2019 - Κυρ
Κασσανδρεία, Ελλάδα
26°C
5 m/s, Ν
42%
761.31 mmHg
κυρ05/26 δευ05/27 τρι05/28 τετ05/29 πέμ05/30
26/22°C
21/21°C
21/21°C
22/22°C
22/22°C