Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο Επισκευές κτιριακών υποδομών Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας