Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»