Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
13/04/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Αρ.Πρωτ. 5650                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Κασσάνδρας, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» με προϋπολο­γισμό 78.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Λιμενικά έργα με προϋπολογισμό 63.024,51€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγω­νισμού (Διακή­ρυ­ξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλ­λοντος (Δημοτικό κατάστημα, Κασσάνδρειας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00, μέχρι την Πέμπτη 18/05/2017.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2374350110, FAX επικοινωνίας 2374350109, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στυλιανίδου Ελισάβετ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κασσάνδρειας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.     

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερο­μηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο­ποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερο­μη­νία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

      Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις ήτοι:

Α1 και άνω τάξης καθώς και Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Λιμενικά.

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και                                  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

II. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

III. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19  της αναλυτικής προκήρυξης και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

IV. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.266,13€ ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.  Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν 4412/2016.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας.

 

Κασσάνδρεια 07/04/2017

Ο Δήμαρχος

Κυρίτσης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101