Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ
13/04/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ                                                                            
Αρ.Πρωτ.  5649

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Κασσάνδρας, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό 786.987,11€ μετά Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 516.673,62 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

β) κατηγορία Έργα ΗΜ με προϋπολογισμό 99.315,37 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό κατάστημα, Κασσάνδρειας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00, μέχρι και την Πέμπτη 11/05/2017 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2374350110, FAX επικοινωνίας 2374350109, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στυλιανίδου Ελισάβετ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κασσάνδρειας, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα(10:00 π.μ.)

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΜΗΝΕΣ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

I. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες Οικοδομικών και ΗΜ που αναφέρονται στο σημείο 1,

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

II. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

III. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19  της αναλυτικής προκήρυξης και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

IV. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

5.   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.694,00   ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με Κωδικό Ενάριθμου 2016ΕΠ00810022. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν 4412/2016.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας.

Κασσάνδρεια 07/04/2017

Ο Δήμαρχος

Κυρίτσης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101