Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Προμήθειες/Περίληψη διακήρυξης «Απολύμανση-Μυοκτονία εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης»