Πίνακες Θεμάτων/Πίνακας Θεμάτων Δ.Σ./Πίνακας Δημοσίευσης της Τακτικής Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου στις 20-09-2017