Πίνακες Θεμάτων/Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ./Πίνακας Δημοσίευσης της 27ης Συνεδρίασης της Ο.Ε. στις 01-09-2017