Δελτία Τύπου/ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18-12
17/08/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18-12

Α/Α

ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ

1.

Ε.Η.Δ.

267

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Ενταλμάτων Προπληρωμής συνολικού ποσού 1.409,47 € για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας και απαλλαγή του υπολόγου κ. Κωνσταντινούδη Κλεάνθη.

ΟΜΟΦΩΝΗ

2.

Ε.Η.Δ.

268

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 43,20 € για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή του υπολόγου κ. Δοξάκη Γεωργίου.

ΟΜΟΦΩΝΗ

3.

Ε.Η.Δ.

269

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 30.000,00 € για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή του υπολόγου κ. Δοξάκη Γεωργίου.

ΟΜΟΦΩΝΗ

4.

Ε.Η.Δ.

270

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.577,55 € για «Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής» (B΄τρίμηνο 2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

5.

Ε.Η.Δ.

271

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.700,00 € για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων» (Μάϊος, Ιούνιος,Ιούλιος).

ΟΜΟΦΩΝΗ

6.

Ε.Η.Δ.

272

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00 € για την «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και δεξαμενών Δήμου Κασσάνδρας»

ΟΜΟΦΩΝΗ

7.

Ε.Η.Δ.

273

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας».

ΟΜΟΦΩΝΗ

8.

Ε.Η.Δ.

274

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.500,00 € για «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

ΟΜΟΦΩΝΗ

9.

Ε.Η.Δ.

275

Παραλαβή της εργασίας «Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Δήμου Κασσάνδρας»

ΟΜΟΦΩΝΗ

10.

Ε.Η.Δ.

276

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια αντλιών Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας» (Μελέτη 78/2012)

ΟΜΟΦΩΝΗ

11.1

 

277

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων».

ΟΜΟΦΩΝΗ

12.2

278

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη-Αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης υδρευτικού συστήματος Αγίας Παρασκευής, Παλιουρίου, Νέας Σκιώνης» (παρ. γ του άρθρου 125 του Ν. 3669/2008) και Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00 € (μελέτη 75/2012).

ΟΜΟΦΩΝΗ

13.3

279

Έγκριση της αριθ.199/2012 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Εργασίες αναχαίτισης δασικής πυρκαγιάς -αποκατάστασης αντιπυρικών ζωνών»- Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 33.357,60 €

ΟΜΟΦΩΝΗ

14.4

280

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΗ

15.5

281

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (θαμνοκοπτικά-χλοοκοπτικά)

ΟΜΟΦΩΝΗ

16.6

282

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για «Προμήθεια γάλακτος των καθαριστριών σχολικών μονάδων και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».

ΟΜΟΦΩΝΗ

17.7

283

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για «Προμήθεια παιγνιδιών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».

ΟΜΟΦΩΝΗ

18.8

284

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας πυρόσβεσης»

ΟΜΟΦΩΝΗ

19.9

285

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00 € για «Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων συστημάτων αυτοματισμού σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας»

ΟΜΟΦΩΝΗ

20.10

286

Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια καυσίμων ποσού 40.000,00 € λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

21.11

E.H.Δ

287

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.750,00 € για την εξόφληση 6ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Φούρκας» (μελέτη 303/2008)

ΟΜΟΦΩΝΗ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101