Δελτία Τύπου/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18-12
04/08/2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 06-08-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € για τη μίσθωση έντεκα (11) απορριμματοφόρων οχημάτων.

  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ανόρυξη-αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης του υδρευτικού συστήματος Ν.Σκιώνης, Αγίας Παρασκευής,Παλιουρίου».

  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.357,60 € για «Εργασίες αναχαίτισης δασικής πυρκαγιάς-αποκατάστασης αντιπυρικών ζωνών».

  4. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2012.

  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά).

  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για «Προμήθεια γάλακτος των καθαριστριών σχολικών μονάδων και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».

  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για «Προμήθεια παιγνιδιών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».

  8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας πυρόσβεσης».
  9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00 € για «Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων συστημάτων αυτοματισμού σε ΗΜ εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας».

  10. Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια καυσίμων ποσού 40.000,00 € λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101