Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Οικονομικής Επ./Πρόσκληση της 42ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
13/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Κασσάνδρεια
Ταχ. Κώδικας: 630 77
Πληροφορίες: Γιάνναρου Δ.
Τηλ: 2374350161

Κασσάνδρεια 11-12-2017
Αριθ.Πρωτ. : 26998
Αριθμός Συνεδρίασης: 42/2017

Προς: Μέλη Επιτροπής κ.κ.

 1. Φτίκα Αλκιβιάδη
 2. Σωτηριάδη Δημήτριο
 3. Γραμμένο Δημήτριο
 4. Πούλιο Σπυρίδωνα
 5. Φασούλα Χριστόδουλο
 6. Βαμβακά Κρυσταλλία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), καλείσθε να προσέλθετε στην 42η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 15-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 500.000,00 €- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για το έτος 2017 με τίτλο «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 176/2017).
 2. Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 55.000,00 €- Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για το έτος 2017 με τίτλο «Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας» (αριθ. μελέτης 177/2017).
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.595,00 € με τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Καλλιθέας» (αριθ. μελέτης 178/2017).
 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.595,00 € με τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Αθύτου» (αριθ. μελέτης 179/2017).
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.595,00 € με τίτλο «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύων ύδρευσης και κατασκευή παροχών ύδρευσης οικισμού Κρυοπηγής» (αριθ. μελέτης 180/2017).
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.752,51 € με τίτλο «Μικροεπεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων και παροχών αποχέτευσης οικισμού Ν.Φωκαίας» (αριθ. μελέτης 181/2017).
 7. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη ύδρευσης οικισμού Χανιώτης» (Αριθ.μελ. 78/2017).
 8. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη ύδρευσης Τ.Κ. Παλιουρίου» (Αριθ.μελ. 87/2017).
 9. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη ύδρευσης υψηλής ζώνης οικισμού Καλλιθέας» (Αριθ.μελ. 88/2017).
 10. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου οικισμού Καλάνδρας» (Αριθ.μελ. 90/2017).
 11. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου οικισμού Φούρκας» (Αριθ.μελ. 91/2017).
 12. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη αναβάθμισης δικτύου αποχέτευσης οικισμού Σίβηρης» (Αριθ.μελ. 92/2017).
 13. Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης περιοχής επέκτασης οικισμού Κασσανδρινού» (Αριθ.μελ. 93/2017).
 14. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Απολύμανση-Μυοκτονία εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης» Κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθ. μελέτης 81/2017).
 15. Παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Ν. Φωκαίας-Αθύτου» (Αριθ.μελ. 104/2016).
 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 68.790,00 € με τίτλο «Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού» και β) ποσού 38.000,00 € με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» (μετά την αριθ. 101/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής).
 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 27.000,00 € με τίτλο «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της πρώην ΔΕΛΑΠ» (με καθολικό διάδοχο την Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 55.646,40 € με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές».
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών και μονάδων κεντρικής θέρμανσης».
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € με τίτλο «Πρόγραμμα Συνεργασίας Ενημέρωσης Συμβουλευτικής-Τεχνικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, Επιμόρφωσης και κατάρτισης σε Φορείς-Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα σε θέματα κρατικών αυτοκινήτων».
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες.
 22. Περί εξώδικου συμβιβασμού με Γρηγοριάδου Σοφία για αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της από πτώση δέντρου.
 23. Περί εξώδικου συμβιβασμού με Γκουροβανίδη Κων/νο για αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της από πτώση δέντρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον πρόεδρο προκειμένου για την αναπλήρωσή τους.

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101