Δελτία Τύπου/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
17/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΘ-Β41
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Αρ.Πρωτ. 27354

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κασσάνδρας διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων Δήμου Κασσάνδρας » , προϋπολογισμού 172.000,00 € με το ΦΠΑ.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 139.837,40 € χωρίς
ΦΠΑ .
Η προς δημοπράτηση εργασία αφορά τις εργασίες επισκευής- συντήρησης
καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε
εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων
ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06(ΦΕΚ
Α΄114/06) καθώς και των Π.Δ. 28/80 .
Γλώσσα ελληνική .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% ,
επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. , των υπηρεσιών και
ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης .
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 02/01/2013 ημέρα Τετάρτη
με ώρα λήξης αυτής την 10.00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας , στα γραφεία του Δήμου
Κασσάνδρας , Κασσάνδρεια Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 77 .
Αποστολή διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται .
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται , μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών , από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Κασσάνδρας (Δημαρχείο Κασσάνδρας) με την καταβολή του ποσού των 15 €
και κατά τις εργάσιμες ημέρες από της 8.30 π.μ. έως της 14.30 μ.μ.

Κασσάνδρεια 11/12/2012
Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Παπαγιάννης Βασίλειος

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101