Προσκλήσεις/Προσκλήσεις Δ.Σ./Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 21/12 στις 13:30
15/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κασσάνδρεια 15/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 27448

ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Κασσάνδρας
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Κασσάνδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  1. Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2018.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 160/2017 μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 175/2017 μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
  4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 176/2017 μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
  5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 177/2017 μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας-εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» σε τρίτο με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού και αποδοχή της υπ’ αριθμ 172/2017 μελέτης της προαναφερόμενης υπηρεσίας-εργασίας.
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας-εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» σε τρίτο με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού και αποδοχή της υπ’ αριθμ 174/2017 μελέτης της προαναφερόμενης υπηρεσίας-εργασίας.
 2. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Διαγραφές οφειλών.
  2. Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  3. Λήψη απόφασης για α) την Παροχή εξουσιοδότησης σε νομίμους εκπροσώπους του Δήμου για καταθέσεις – αναλήψεις χρημάτων από τους τηρούμενους στις Τράπεζες Λογαριασμούς του Δήμου και β) τον Ορισμό Υπόλογου Λογαριασμών έργων του Π.Δ.Ε. 2.4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 194/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΔΗΚ
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) (άρθρο 260 Ν 3463/2006).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για τη λήψη χρηματοδότησης από το Δήμο Κασσάνδρας (259 Ν 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 14 άρθρου 10 Ν 4071/2012).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας οικονομικού έτους 2018.
 4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  1. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κασσάνδρας έτους 2016.
  2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, της 4ης δόσης από τους ΚΑΠ, έτους 2017 για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων.
 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
 6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.
 7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ.

Στη συνεδρίαση καλείται και ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

Μοιραστείτε το

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101
Μάι 26, 2019 - Κυρ
Κασσανδρεία, Ελλάδα
26°C
5 m/s, Ν
42%
761.31 mmHg
κυρ05/26 δευ05/27 τρι05/28 τετ05/29 πέμ05/30
26/22°C
21/21°C
21/21°C
22/22°C
22/22°C