Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΓΨΩΕΘ-20Β 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 380/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Π9ΘΩΕΘ-3Υ1 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 381/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Εκτυπωτικών-Φωτοτυπικών Μηχανημάτων» με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΖΙΩΕΘ-ΘΡΘ 13/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 379 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή σε διαδικτυακή πλατφόρμα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΗ1ΩΕΘ-ΖΛΛ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 378/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά υπολειμμάτων κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών από Κ.Δ.Α.Υ. προς Χ.Υ.Τ.Α
Δήμαρχος ΑΔΑ: 91ΦΝΩΕΘ-ΤΜΓ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 377/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εφαρμογή μέτρων αντιπυρικής προστασίας οικισμών Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΜΒΖΩΕΘ-79Β 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 376/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (3ωρης) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΚ2ΩΕΘ-ΖΟΤ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 372 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΑΤΩΕΘ-ΠΚΞ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 375/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια φωτοτυπικών - εκτυπωτικών μηχανημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ7ΔΩΕΘ-ΠΤ9 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5996 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΧΨΩΕΘ-ΡΞΟ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5492/5-4-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65Π8ΩΕΘ-42Ι 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5501/5-4-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνδρομή σε διαδικτυακή πλατφόρμα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΨΗΩΕΘ-1ΒΩ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 427 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά υπολειμμάτων κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών από ΚΔΑΥ προς ΧΥΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Κ6ΦΩΕΘ-024 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένης οδοποιίας με απευθείας ανάθεση.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω82ΘΩΕΘ-ΩΡΝ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 371/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενίσχυση Σχολικών Μονάδων του Δήμου με προσωπικό καθαριότητας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΡΝΙΩΕΘ-ΣΛ1 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 368/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6887ΩΕΘ-Ξ1Μ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 359/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗ5ΝΩΕΘ-ΔΔΛ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 340/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΦ2ΩΕΘ-Π9Ρ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5574 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΠΟΩΕΘ-Ψ0Ω 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 349/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου μας για το έτος 2021.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΤΟΜΩΕΘ-ΧΞΝ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 1805/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 191

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101