Αποφάσεις
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Ξ6ΤΩΕΘ-Ξ98 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 278 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΩΕΘ-Λ36 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 296 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΧΗΩΕΘ-27Β 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ37ΩΕΘ-ΗΥΞ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 289 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡ7ΛΩΕΘ-92Η 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 288 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 78ΥΧΩΕΘ-21Σ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 287 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Δ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΥΝΩΕΘ-397 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σταθερής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω44ΝΩΕΘ-ΝΔ6 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 292/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6077ΩΕΘ-ΥΒΚ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών προσώπων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΔΦΩΕΘ-0ΚΜ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 17391 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΥΜΟΩΕΘ-ΑΤΘ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 284 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΒ1ΩΕΘ-ΥΜΟ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 283 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού στη περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΚΑΚΩΕΘ-3Τ9 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 282 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΟΜΩΕΘ-ΤΙΗ 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 281 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΦ5ΩΕΘ-Ε0Π 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 280 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6366ΩΕΘ-ΓΩ8 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 279 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 601ΒΩΕΘ-Θ55 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 277 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς Τ.Κ. Κασσανδρινού περιοχή Μόλα - Καλύβα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΣΔΩΕΘ-Α4Ι 26/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 276 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟ86ΩΕΘ-Ξ3Ξ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 271 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιμόρφωσης και μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΟΓΩΕΘ-ΟΑ0 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 269/18980/2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 116

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101