Αποφάσεις
Παροχή διευκρινήσεων για διαγραφή προσαυξήσεων εταιρείας βάσει του άρθρου 174 παρ.1,2,3 του Ν.3463/06
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 974ΤΩΕΘ-ΕΤ0 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 163-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή διευκρινήσεων για επιστροφή χρηματικού ποσού , ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν.3852/2010όπως προστέθηκε απο το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (άρθρο 26 παρ.1 Ν.5056/2023)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΥ0ΩΕΘ-4ΜΦ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 162-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κασσάνδρας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΣΕΩΕΘ-ΡΑΠ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 161-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή διευκρινήσεων για επιστροφή χρηματικού ποσού σε συμμόρφωση της υπαριθμ.αποφ.607/2024 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΨ1ΩΕΘ-ΖΡΟ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 143-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή διευκρινήσεων για επιστροφή χρηματικού ποσού 15.000 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΘΖΩΕΘ-ΖΚΞ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 142-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ικανοτήτων παρακολούθησης, πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων» (Αρ. μελέτης 29/2024)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΝΚΩΕΘ-7ΗΥ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 130-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξιδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Εθνικών και Τοπικών Εορτών
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΕΝ4ΜΩΕΘ-Ε6Υ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 152-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΦΩΩΕΘ-Τ0Π 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 150-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) οχημάτων για την πρόσβαση σε υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης σε οικόπεδο στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΑΧΩΕΘ-14Ξ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 139-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου) σε αγροτεμάχιο στην Δημοτική Κοινότητα Πολυχρόνου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΓΤΩΕΘ-Φ21 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 140-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού με τίτλο« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αρ.Μελ. 178 Α /2023)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω9ΥΩΕΘ-ΗΥΤ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 144-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 53-2018)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΖΩΩΕΘ-ΓΗΞ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 138-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». (Αριθμ. Μελ. 172-2016)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΨΗΩΕΘ-1ΚΠ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 137-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 28-2020)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΓΟΩΕΘ-ΑΩΖ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 136-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». (Αριθμ. Μελ. 3-2018)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ8ΜΩΕΘ-Σ12 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 134-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ». (Αριθμ. Μελ. 158-2016)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1Χ0ΩΕΘ-ΙΦΦ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 133-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (Αριθμ. Μελ. 107-2015)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Τ6ΣΩΕΘ-ΜΚΙ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 132-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ”. (Αριθμ. Μελ. 62-2017)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΞΗΩΕΘ-ΑΚΝ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 135-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εξέταση αιτήσεως με αριθμό πρωτ.2358/2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ξ57ΩΕΘ-ΜΒ0 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 115-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού στην Α.Ε. με ΑΦΜ 094107165, ως αχρεωστήτως εισπραχθεν σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ4ΜΤΩΕΘ-Ξ1Β 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 114-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101