Αποφάσεις
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2019.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑ07ΩΕΘ-ΙΑΜ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους με δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜΕΣΩΕΘ-5ΦΣ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της ισχύουσας απόφασης περί κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΜΨΓΩΕΘ-ΦΒΧ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Ν.Σκιώνης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΕΘ-637 16/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 6-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στην Άθυτο Χαλκιδικής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ62ΚΩΕΘ-ΟΕΟ 16/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 7-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης, εισόδου-εξόδου και στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΕΞΩΕΘ-ΘΦΠ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός θέσεων στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 65Ο9ΩΕΘ-Θ2Π 10/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 05-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 1251/25-11-2019 (ΑΔΑ: 7Μ1ΘΩΕΘ-ΨΚΗ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού μέλους Επιτροπής Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΛΤ1ΩΕΘ-ΚΝΓ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 174/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση γνωστοποίησης και οριστική διακοπή λειτουργίας καταστημάτων ΥΕ στο Ποσείδι
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΛΣΩΕΘ-4ΝΘ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 01-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός προστίμων για παραβάσεις των κανονισμών ύδρευσης & αποχέτευσης – καθορισμός παραβόλων ύδρευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ν13ΩΕΘ-Η6Γ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 02-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εκσκαφής κρυμμένου θησαυρού.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΒΣΤΩΕΘ-Γ56 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 39-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Μέλους Δημοτικής Επιτροπής Καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθ. 32, του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ν54ΩΕΘ-ΧΓΟ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 38-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Γ7ΝΩΕΘ-ΗΤΛ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 41-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός χώρου διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς («ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ5Ε7ΩΕΘ-4Λ0 28/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 42-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκδοση αδειών στάθμευσης και εισόδου - εξόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Χ14ΩΕΘ-42Η 28/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 40-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΕΔΒΩΕΘ-Ο2Ι 04/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 37-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ω0ΥΩΕΘ-ΟΞΕ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 36-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΧΙΧΩΕΘ-1ΗΦ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 34-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ο3ΓΩΕΘ-ΖΒ3 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 33-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ1ΘΙΩΕΘ-2ΔΣ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 123-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 20

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101