Αποφάσεις
Έγκριση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ9ΠΟΩΕΘ-ΝΦΥ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 15-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 685ΥΩΕΘ-ΛΑΞ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 16-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδου-εξόδου), απαγόρευση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση και ΑμεΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΠΓΥΩΕΘ-ΙΟΜ 23/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 13-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΚΗΦΩΕΘ-0Ν5 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 14-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης πολίτη για εξαίρεση τμήματος αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 99Ι8ΩΕΘ-Ρ1Τ 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7ΖΒΩΕΘ-40Σ 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 10-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΖ0ΣΩΕΘ-Τ60 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 12-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπαριθμ.01/2021 γνωμοδότησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλάνδρας που αφορά την τροποποίηση και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΤΚΕΩΕΘ-ΜΧΞ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου-Πευκοχωρίου στη θέση «Ασπρόχωμα».
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΗΩΕΩΕΘ-Λ1Χ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής για την δημοτική οδό και κοινόχρηστο χώρο στο όριο ΟΤΓ14 και της γραμμής αιγιαλού οικισμού Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67ΤΛΩΕΘ-ΡΩΕ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 07-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨΟΤΩΕΘ-Ε2Δ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 06-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της υπαιθμ.5/2020 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτης για τη μεταφορά του μνημείου Ηρώων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6984ΩΕΘ-ΜΨΞ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠ5ΡΩΕΘ-ΘΡΧ 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 5-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης (εισόδουεξόδου).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΛΗΣΩΕΘ-ΘΡΨ 14/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση σε Σώμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκλογή Αντιπροέδρου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΝΧΠΩΕΘ-ΤΨΚ 14/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2020.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 66ΔΑΩΕΘ-ΦΔ7 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 24-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της αρι.105/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ που αφορά την οριοθέτηση χώρου για την τοποθέτηση φουσκωτών παιχνιδιών, στο πεζοδρόμιο της Κοινότητας Κασσάνδρειας για τη περίοδο της γιορτής των Χριστουγέννων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠ66ΩΕΘ-Ι0Π 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 23-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Β5ΑΩΕΘ-Τ3Β 09/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας ως προς το άρθρο 21-2,21-3
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω29ΚΩΕΘ-ΚΑΩ 09/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 21-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου, και απαγόρευσης στάθμευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΥΥΘΩΕΘ-ΡΑΤ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 20-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101