Αποφάσεις
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000 € για προμήθεια ελαστικών για το Μηχάνημα έργου με αριθμό ΜΕ 101031 (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 73/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ρ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 295,20 € για έξοδα δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης του Δήμου Κασσάνδρας, για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ»(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 72/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Ξ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 246,00 € για έξοδα δημοσίευσης της αριθ. 10/2011 απόφασης Δημάρχου Κασσάνδρας, με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων”, στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 71/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-Σ 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 364,08 € για έξοδα δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης του Δήμου Κασσάνδρας για πρόσληψη εποχικού προσωπικού, στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 70/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-5 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 292,74 € για έξοδα δημοσίευσης αποφάσεων του Δ.Σ. στην Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 69/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΕΘ-4 29/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 68/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Ω 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 67/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Ζ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων λοιπών Υπηρεσιών.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 66/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Ι 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων Δημοτικής Αστυνομίας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 65/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Φ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 64/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Τ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας Πρασίνου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 63/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Ν 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 62/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Ρ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων για την Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης. (ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 61/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Σ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 60/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Θ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων των υπηρεσιών Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 59/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-5 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 58/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΕΘ-Υ 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 57/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΕΘ-4 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων Γενικών Υπηρεσιών.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 56/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΕΘ-Ρ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 54/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓΜΩΕΘ-Κ 27/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Κασσάνδρας.(ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ. 48/11)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΕΘ-Υ 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 289 290 291 292 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101