Αποφάσεις
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ( Διαμαντής Καρανικόλας συμμετοχή στο σεμινάριο με Θέμα ¨Θεσμικό πλαίσιο, πρακτικές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης , διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ρ2ΓΩΕΘ-ΖΔΣ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής(ΣΑΤΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5ΓΞΩΕΘ-1ΒΜ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4314 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΒΨΩΕΘ-Γ92 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 256/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
¨Έργα αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων,οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Δήμου Κασσάνδρας (ΣΑΤΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΛΜΩΕΘ-ΩΨΦ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4306 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
EΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 969ΗΩΕΘ-4ΙΠ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
¨Εργα αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Γ7ΩΕΘ-Υ4Λ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση συστήματος Τηλεελέγχου,Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΕΖΩΕΘ-Η3Ψ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4275 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων της μελέτης πράξης εφαρμογής οικισμού Νέας Φωκαίας Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΤ9ΩΕΘ-Φ5Φ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4267 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 της πρόσκλησης της δράσης "Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΚΣΩΕΘ-ΖΥΚ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4261 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναβάθμιση-επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΛΦΩΕΘ-Θ0Λ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση κατολισθαινόντων τμημάτων οδού Ν.Σκιώνης-Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας (2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 και ιδίοις πόροις)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΔ2ΩΕΘ-Ν9Δ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη έργων προστασίας ακτών Μόλα-Καλύβας και Ποσειδίου από τη διάβρωση-συλλογή δεδομένων,επικαιροποίηση,τεύχη δημοπράτησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΧ4ΩΕΘ-ΜΗΕ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4226 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών «Αμοιβή εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2022» με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΠΣΩΕΘ-Π8Ρ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 250 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση σε ιδιώτη ανεξάρτητων υπηρεσιών που αφορά αμοιβή εξειδικευμένων υπηρεσιών δημοσιογράφου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΚΦΩΕΘ-ΗΣΠ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες οργάνωσης-διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιες σημαίες και Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας(με την αριθμ.216/2023 απόφαση Ο.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 921ΤΩΕΘ-ΨΧ3 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4201 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες οργάνωσης διαχείρισης προγράμματος Γαλάζιες σημαίες και Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΜΖΩΕΘ-7ΤΒ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού » με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Β5ΙΩΕΘ-ΞΧΓ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 249 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ο98ΩΕΘ-693 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α235/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ7ΒΧΩΕΘ-7ΨΟ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προγραμματική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας(2-11-2022)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΖΣΩΕΘ-595 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 4164 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 289

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101