Αποφάσεις
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗ5ΝΩΕΘ-ΔΔΛ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 340/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΦ2ΩΕΘ-Π9Ρ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5574 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΠΟΩΕΘ-Ψ0Ω 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 349/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και αιρετών του Δήμου μας για το έτος 2021.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΤΟΜΩΕΘ-ΧΞΝ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 1805/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΠΣΩΕΘ-ΗΗΘ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 189/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας "Αντικατάσταση και αναβάθμιση δομημένης καλωδίωσης Διοικητηρίου Κασσάνδρας" αρ.348/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝ0ΗΩΕΘ-ΔΝΙ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 339/2021για την απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΚ4ΩΕΘ-ΙΩΨ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΩΕΘ-ΤΤΚ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 333/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση και αναβάθμιση δομημένης καλωδίωσης Διοικητηρίου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΑ0ΩΕΘ-ΧΙΜ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 412 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΝΑΩΕΘ-ΕΕΚ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙΤ9ΩΕΘ-ΖΙ8 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 310/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ειδών σημαιοστολισμού» με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΕΣΩΕΘ-ΜΕ2 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 302 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α 405/2021
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΖΤΩΕΘ-9ΓΔ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4953 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΗΨΨΩΕΘ-ΧΛΧ 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 291/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητική & Οικονομική υποστήριξη του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας (ΑΟΔΚ)”
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΨΜΩΕΘ-ΛΜΓ 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 301/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕ9ΝΩΕΘ-ΨΩΦ 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 4894 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μείωση λογαριασμών ύδρευσης- αποχέτευσης κατανάλωσης 2019 βάσει του άρθρου 19 παρ.3 του Κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω37ΟΩΕΘ-ΣΕ4 24/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 853/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 204 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙΡΨΩΕΘ-ΛΘΜ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 273 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΤΘΩΕΘ-84Α 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 289 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένου Οργανικών Μονάδων, ορισμός Αναπληρωτή και εξουσιοδότηση αυτών. (Α΄ τροποποίηση της 493/05-06-2020/ΨΡΖΚΩΕΘ-ΕΓ7)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Τ5ΦΩΕΘ-4Ν9 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 251/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 191

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101