Αποφάσεις
Τακτικές αποδοχές ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΖΣΞΩΕΘ-ΥΝΓ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ6ΩΩΕΘ-Γ3Ο 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96ΑΨΩΕΘ-ΥΣΦ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΨΖΕΩΕΘ-ΦΔ7 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3103 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ3ΩΗΩΕΘ-ΖΙΕ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3102 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΡΜΩΕΘ-ΕΞΖ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΑΗΩΕΘ-Θ36 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ4Υ4ΩΕΘ-ΥΝΩ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3098 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχέςΥπαλλήλων ΙΔΑΧ ( ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΙΓΧΩΕΘ-ΔΒΓ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3097 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ σχολικών μονάδων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ03ΛΩΕΘ-ΟΛ6 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3096 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ11ΩΕΘ-Ι6Ο 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3095 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΑΗΩΕΘ-Η1Π 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3094 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΘ2ΠΩΕΘ-ΚΩΥ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3092 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1Ζ0ΩΕΘ-2Ν3 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3032 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Προμήθεια παροχών ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Κασσάνδρας της Πολιτικής Προστασίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕΛΥΩΕΘ-9Υ1 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) υπηρεσίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ223ΩΕΘ-ΚΝ4 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΖΠΩΕΘ-8ΨΤ 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3009 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)υπηρεσίας Υδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΨ6ΩΕΘ-2ΗΟ 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Προμήθεια παροχών ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Κασσάνδρας υπηρεσίας Καθαριότητας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΜΣΩΕΘ-92Β 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2997 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΕ για Προμήθεια παροχών ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΦΠΛΩΕΘ-ΛΝΨ 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2993 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 338

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101