Αποφάσεις
Καθορισμός έργων, στόχων & οροσήμων, των οργανικών μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 4940/2022, για το έτος 2024.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΒΣΔΩΕΘ-ΧΑΤ 01/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 580/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Νομικού Συμβούλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ψ0ΦΩΕΘ-607 01/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 13197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μελέτης 81/2024 κι απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ6ΕΚΩΕΘ-0ΕΩ 28/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΚΑΩΕΘ-ΠΚ9 28/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 587/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ κ. KODHELI RAMIS ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 63ΔΖΩΕΘ-ΜΤΣ 27/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής μετά από την αριθμ.72/2024 απόφαση Δ.Σ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε7ΦΩΕΘ-8ΕΔ 27/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12922 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΨΒΩΕΘ-ΕΜ8 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12720 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΔΑΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ89ΩΕΘ-ΝΤ0 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12734 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΤΣΩΕΘ-6Υ2 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12768 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΑΗΩΕΘ-6ΛΤ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 575/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α474/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ν2ΙΩΕΘ-3ΙΜ 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12733 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναβάθμιση-επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΤ2ΩΕΘ-ΜΚ5 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12677 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης κτιρίων,πεζοδρομίων Δήμου Κασσάνδρας μετά από την αριθμ.1294/2023 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Τριμ.Διοικ.Εφετ.Θεσ/νίκης (υπόθεση Ευαγγέλου Κ.Λειβαδιώτη)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΛΛΩΕΘ-5ΡΩ 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12547 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ6ΞΩΕΘ-ΙΤΗ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 9485 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 90ΦΙΩΕΘ-Τ6Τ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 566/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΠΖΝΩΕΘ-ΩΓ5 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 565/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΔΠ0ΩΕΘ-ΩΗΔ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 564/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ45ΩΕΘ-ΝΒΞ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 563/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Ο3ΩΕΘ-ΩΘΡ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 562/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ86ΩΕΘ-9Ψ9 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 561/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101