Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2023.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΑΔΩΕΘ-ΝΧΧ 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 377-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2022.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΛΒΩΕΘ-8ΨΞ 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 376-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου 14ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ε4ΚΗΩΕΘ-ΚΓΦ 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 370-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγω
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Α5ΩΕΘ-ΠΓΜ 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 360-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.112/2022 απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΗΚ που αφορά την έγκριση του Απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΙΕΩΕΘ-Ψ59 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 359-22 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.111/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ που αφορά την ψήφιση του Ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για το έτος 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ξ9ΡΩΕΘ-ΣΛΓ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 358-22 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού» (αρ. μελ. 99/2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΧΗΩΕΘ-ΜΨ8 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 357-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετακίνηση υπαλλήλου (Λογιστή Α΄) για λογιστική υποστήριξη της ΚΕΔΗΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ6ΔΩΕΘ-ΟΒΑ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 356-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΨΛΩΕΘ-Φ26 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 304-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ4ΞΩΕΘ-ΙΕΕ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 301-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΜΧΩΕΘ-ΟΩΖ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 300-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ» (αρ.μελ.172/2015)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΩΠ3ΩΕΘ-ΒΩΠ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 354-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού έτους 2023 για έργα, που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 95ΛΟΩΕΘ-ΚΤ7 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 352-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης για χρήση τμήματος ακινήτου εμβαδού 394,00 τ.μ. για την δημιουργία παιδικής χαράς εντός οικισμού Κασσάνδρειας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΛΠΩΕΘ-ΡΚΧ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 355-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓ4ΩΕΘ-ΤΥ9 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 351-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του από 10 Δεκεμβρίου 2022 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των Μπουλους Χαρίκλεια κλπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Ι0ΩΕΘ-ΚΕΤ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 348-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 219 Ν. 4412/2016).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΘΠΩΕΘ-ΧΜΖ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 350-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΚΝΩΕΘ-ΩΓ9 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 347-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ-ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΝΙΩΕΘ-ΥΒΥ 19/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 346-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη του Γραφείου Δόμησης του Δήμου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60Π1ΩΕΘ-ΡΘΩ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 343-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101