Αποφάσεις
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές κτιριακών υποδομών οικίσκων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓ1ΟΩΕΘ-ΜΔΙ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 199-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και επέκταση δικτύων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. Μελ. 176/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1Ω1ΩΕΘ-3ΡΧ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 198-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές κτιριακών υποδομών Δημοτικών και σχολικών κτιρίων Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. Μελ. 175/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ3ΜΩΕΘ-ΡΔΠ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 197-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 πολυετούς σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ5ΑΩΕΘ-ΗΗΘ 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 191-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση και συντήρηση βλαβών οδικών δικτύων πλατειών και πάρκων Δήμου Κασσάνδρας» (Αριθμ. Μελ. 160/2017).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΦΟΩΕΘ-3Γ9 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 196-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή παροχών ύδρευσης και επέκταση δικτύων ύδρευσης»-Κατακύρωση του διαγωνισμού (Αρ.μελ.171/2016)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΡ3ΩΕΘ-Ο1Ω 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 185-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΡΕΩΕΘ-Κ5Η 25/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 194-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΕ0ΩΕΘ-ΒΥΚ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 195-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 12.123,98€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ" ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 23/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 78ΞΣΩΕΘ-00Δ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 206-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 24800 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 679/2016 CDPR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΝΤΩΕΘ-ΚΓΧ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 202-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω635ΩΕΘ-ΘΣΥ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 204-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗς "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Ι5ΩΕΘ-Ξ7Λ 24/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 200-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.999,68 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣΗ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Ο5ΩΕΘ-Α32 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 189/18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.999,36 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ -ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7508ΩΕΘ-ΩΕΗ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 188-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 24.744,20€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 729ΩΩΕΘ-Λ00 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 187-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.964,96 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ-ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΟΚΩΕΘ-Τ6Δ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 186-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Δ.Κ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 648ΞΩΕΘ-ΠΨΓ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 178-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ5ΡΩΕΘ-Ι65 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 192-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΣ2ΩΕΘ-ΔΓΝ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 176-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ33ΩΕΘ-ΗΗ8 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 179-18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 236

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλ. 2374 350100
Φαξ 2374 350101