Αποφάσεις
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Γ0ΒΩΕΘ-Κ28 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 31-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
επανεξέταση της αριθμ.22/2019 απόφασης της ΕΠΖ για οριστική αφαίρεση αδείας Κ.Υ.Ε.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω0Ρ3ΩΕΘ-ΚΥ0 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 30-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΙΑΟΩΕΘ-37Λ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 29-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω34ΣΩΕΘ-Ω3Λ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 26-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης της πολεοδομικής μελέτης στην Σίβηρη για τα τμήματα των οδών 98 και 100.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑΛ8ΩΕΘ-8ΕΕ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 27-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 667ΩΩΕΘ-1Ξ4 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 28-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Εξέταση αιτήσεως Βρατσικίδη Κωνσταντίνου»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΗΣΡΩΕΘ-Κ9Η 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 24-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οριστική αφαίρεση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6ΙΔΩΕΘ-014 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 22-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ6ΗΩΕΘ-ΛΧΦ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 23-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας δικτύου πεζοδρόμων του οικισμού Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΖ41ΩΕΘ-ΗΜΕ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 25 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΠ1ΩΕΘ-Σ1Δ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 21-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού Καθορισμού κοινόχρηστων χώρων - χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ2ΨΩΕΘ-ΠΩΙ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 20-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΒΜΩΕΘ-36Ψ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 19-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΣΦ2ΩΕΘ-ΣΘΟ 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 18-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή του οικισμού Σίβηρης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡΒΨΩΕΘ-ΨΚ3 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 7-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μίσθωσης δημ.χώρου για στέγαση (λυόμενης κατασκευής) καταστήματος πώλησης ψιλικών στην Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 65Ζ3ΩΕΘ-ΖΛΕ 29/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 16-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΞΡ7ΩΕΘ-6ΗΕ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 14-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 787ΙΩΕΘ-ΩΨΟ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 11-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Δ.Κ. Πευκοχωρίου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΒΨ0ΩΕΘ-ΞΑΛ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 10-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση με δημοπρασία.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ2ΖΩΕΘ-ΩΥΖ 08/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 15-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 2 3 4 5 20

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101