Αποφάσεις
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΗ1ΧΩΕΘ-ΘΩ5 04/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 24-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση επι του νέου κανονισμού Υδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΤΡΙΩΕΘ-ΤΝΣ 01/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 23-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαμόρφωση ράμπας για ΑΜΕΑ και τοποθέτηση σήμανσης στην κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑΧΛΩΕΘ-8Ο6 30/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 22-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση αδειών στάθμευσης, στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδειες εισόδου-εξόδου και άδειες φορτοεκφόρτωσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΨ7ΝΩΕΘ-Ζ1Τ 11/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 16-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από Αναπληρωματικό, λόγω ανεξαρτητοποίησης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΠΕΩΩΕΘ-1ΜΠ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 806/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης κατοίκων ιδιόκτητων διαμερισμάτων στη Ν.Φωκαία (οικοδομή δίπλα στο ρέμα).
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΣ58ΩΕΘ-Θ2Δ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68Σ5ΩΕΘ-ΑΣ5 16/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης, στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδειες εισόδου-εξόδου και άδειες φορτοεκφόρτωσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Β1ΛΩΕΘ-ΨΣΑ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 11-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ, έτους 2019.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑ07ΩΕΘ-ΙΑΜ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους με δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜΕΣΩΕΘ-5ΦΣ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 15-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της ισχύουσας απόφασης περί κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΜΨΓΩΕΘ-ΦΒΧ 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Ν.Σκιώνης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΕΘ-637 16/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 6-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στην Άθυτο Χαλκιδικής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ62ΚΩΕΘ-ΟΕΟ 16/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 7-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης, εισόδου-εξόδου και στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΕΞΩΕΘ-ΘΦΠ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 8-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός θέσεων στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 65Ο9ΩΕΘ-Θ2Π 10/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 05-20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 1251/25-11-2019 (ΑΔΑ: 7Μ1ΘΩΕΘ-ΨΚΗ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού μέλους Επιτροπής Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΛΤ1ΩΕΘ-ΚΝΓ 27/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 174/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση γνωστοποίησης και οριστική διακοπή λειτουργίας καταστημάτων ΥΕ στο Ποσείδι
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΛΣΩΕΘ-4ΝΘ 29/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 01-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Καθορισμός προστίμων για παραβάσεις των κανονισμών ύδρευσης & αποχέτευσης – καθορισμός παραβόλων ύδρευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ν13ΩΕΘ-Η6Γ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 02-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εκσκαφής κρυμμένου θησαυρού.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΒΣΤΩΕΘ-Γ56 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 39-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Μέλους Δημοτικής Επιτροπής Καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθ. 32, του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ν54ΩΕΘ-ΧΓΟ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 38-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 21

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101