Αποφάσεις
Χορήγηση αδειών απαγόρευσης εισόδου-εξόδου, και άδειας εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΘ7ΛΩΕΘ-ΕΨΜ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 17-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε καταστήματα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΙΩΓΩΕΘ-0ΥΝ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 18-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου, απαγόρευσης στάθμευσης και ΑμεΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΜΚΦΩΕΘ-Γ8Λ 19/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 15-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡ70ΩΕΘ-04Ξ 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 14-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΦ48ΩΕΘ-779 14/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 13-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΩΙ1ΩΕΘ-3ΓΓ 09/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΜΨΩΕΘ-ΡΟΧ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης Gaitanski-Young Roumenh για αποδοχή μελέτης συγκράτησης πρανούς στη θέση «Σταυρονικήτα» στην Κοινότητα Ν. Φωκαίας του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΜΔΞΩΕΘ-Γ2Ξ 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αίτησης της Razmig Tchakerian για μετατόπιση οδού εκτός σχεδίου στη θέση «Πευκιάς» στην Κοινότητα Καλάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Η5ΖΩΕΘ-159 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 09-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΦΡΖΩΕΘ-5ΓΛ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση αδείας στάθμευσης σε ΑμεΑ στην Κοινότητα Πευκοχωρίου.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9ΟΒΑΩΕΘ-2ΞΒ 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 06-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Ο28ΩΕΘ-60Κ 31/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 1251/25-11-2019 (ΑΔΑ: 7Μ1ΘΩΕΘ-ΨΚΗ) Απόφασης περί ορισμού μέλους Επιτροπής Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΒΩΩΕΘ-Φ3Π 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 276/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδείας δουλείας οδού εκτός οικισμού ιδιοκτησίας Πέγιου Κλεάνθη.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΑΧΕΩΕΘ-ΑΒΕ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Κοινότητας Πολυχρόνου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68Δ8ΩΕΘ-6ΘΦ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών στάθμευσης, στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδειες εισόδου-εξόδου και άδειες φορτοεκφόρτωσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΑΗΚΩΕΘ-0ΓΤ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 02-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω3ΤΣΩΕΘ-ΡΚΦ 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 25-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οικισμού Καλλιθέας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68ΓΓΩΕΘ-4ΣΜ 07/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 21-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οικισμού Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67ΡΒΩΕΘ-72Τ 07/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 20-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιβολή κυρώσεων σε κατάστημα ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΗ1ΧΩΕΘ-ΘΩ5 04/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 24-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 22

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101