Αποφάσεις
Επιβολή κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΕΔΒΩΕΘ-Ο2Ι 04/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 37-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ω0ΥΩΕΘ-ΟΞΕ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 36-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΧΙΧΩΕΘ-1ΗΦ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 34-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ο3ΓΩΕΘ-ΖΒ3 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 33-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ1ΘΙΩΕΘ-2ΔΣ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 123-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 9Γ0ΒΩΕΘ-Κ28 05/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 31-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
επανεξέταση της αριθμ.22/2019 απόφασης της ΕΠΖ για οριστική αφαίρεση αδείας Κ.Υ.Ε.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω0Ρ3ΩΕΘ-ΚΥ0 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 30-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΙΑΟΩΕΘ-37Λ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 29-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω34ΣΩΕΘ-Ω3Λ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 26-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης της πολεοδομικής μελέτης στην Σίβηρη για τα τμήματα των οδών 98 και 100.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΑΛ8ΩΕΘ-8ΕΕ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 27-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 667ΩΩΕΘ-1Ξ4 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 28-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Εξέταση αιτήσεως Βρατσικίδη Κωνσταντίνου»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΗΣΡΩΕΘ-Κ9Η 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 24-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οριστική αφαίρεση άδειας ΚΥΕ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6ΙΔΩΕΘ-014 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 22-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ6ΗΩΕΘ-ΛΧΦ 14/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 23-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας δικτύου πεζοδρόμων του οικισμού Αφύτου
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΖ41ΩΕΘ-ΗΜΕ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 25 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση αδειών εισόδου-εξόδου και απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΠ1ΩΕΘ-Σ1Δ 25/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 21-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού Καθορισμού κοινόχρηστων χώρων - χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΨ2ΨΩΕΘ-ΠΩΙ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 20-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση ωραρίου αδειών χρήσης Μουσικών Οργάνων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΒΜΩΕΘ-36Ψ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 19-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στη Τ.Κ. Κρυοπηγής.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΣΦ2ΩΕΘ-ΣΘΟ 15/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 18-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κοπή και κλάδευση δένδρων στην περιοχή του οικισμού Σίβηρης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΡΒΨΩΕΘ-ΨΚ3 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 7-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 20

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101