Αποφάσεις
ΧΕΠ 243 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ εργοδότη ΧΕΠ: Β/39,Β/41,Α/229
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-9 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 242ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη,ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργαζομένου ΧΕΠ:Α/177,Α/179,Α/180,Α/181,Α/178,Α/183,Α/184,Α/186,Α/187,Α/188,Α/189,Α/190
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Φ 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 241 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ εργαζομένου ΧΕΠ:Α/177,Α/179,Α/180,Α/181,Α/178,Α/183,Α/184,Α/186,Α/187,Α/188,Α/189,Α/190
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Γ 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 241 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 240 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Β/33,Β/28
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Σ 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 240 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 239 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ 3825 ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΧΕΠ:Β/33,Β/28,Β/29,Β/30,Β/37,Β/32,Β/31,Β/35,Β/34,Β/36
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΕΘ-Ξ 11/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 239 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 238ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ 0824 ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΧΕΠ: Α/177,Α/179,Α/180,Α/181,Α/178,Α/183,Α/184,Α/186,Α/187,Α/188,Α/189,Α/190
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Ε 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 238 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 237 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑ 0822 ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΧΕΠ: Α/177,Α/180,Α/181,Α/178,Α/184,Α/186,Α/187,Α/188
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-8 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 237 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 236 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓ/ΝΩΝ ΧΕΠ: Α/144,Α/145,Α/146,Α/147,Α/148,Α/177,Α/179,Α/180,Α/181,Α/178,Α/182,Α/183,Α/218,Α/221,Α/224,Α/226,Α/228
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Γ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 235 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Θ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 234 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Τ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ 233 Τόκοι εκ λοιπών χρεών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Φ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 232 Χρεωλύσια λοιπών χρεών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Π 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 232 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 231Α Τόκοι δανείων εσωτερικού για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Ρ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΕΠ 230Α ΓΙΑ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΕΘ-Μ 10/05/2011 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΕΘ-Π 09/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 7942 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή βλαβών αποχέτευσης Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων Δήμου Κασσάνδρας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΕΘ-Ω 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 8474 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ταχυδρομικά τέλη για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ6ΩΕΘ-Ρ 06/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 162 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός χειριστών και εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά -ΙΜΙ- Οδηγία 2006/123/ΕΚ περί Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-ΧΓ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΕΘ-Δ 05/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 151/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΕΘ-Ψ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 314 315 316 317 318 322

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101