Αποφάσεις
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΔΠ0ΩΕΘ-ΩΗΔ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 564/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Γ45ΩΕΘ-ΝΒΞ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 563/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Ο3ΩΕΘ-ΩΘΡ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 562/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ86ΩΕΘ-9Ψ9 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 561/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΕΑΩΕΘ-81Δ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 560/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ω76ΩΕΘ-ΗΘ7 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 559/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ38ΧΩΕΘ-9ΟΘ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 558/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΡΙΩΕΘ-94Β 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12364 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή Παροχής Υπηρεσιών μεταφόρτωσης,μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα μετά από την αριθμ.1126/2023 δικαστική απόφαση του Τριμ.Διοικ.Εφετείου Θεσ/νίκης (υπόθεση Βλαχάκη Ευστρ.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΥΨΩΕΘ-Θ3Υ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12362 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ9ΛΩΕΘ-Σ12 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12356 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή μίσθωσης απορριμματοφόρων οχημάτων μετά από την αριθμ.1125/2023 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Τριμ.Διοικ.Εφ.Θεσ/νίκης,Τμήμα Β΄και την αριθμ.52/2024 απόφαση Δ.Σ.(υπόθεση Βλαχάκη Ευστρ.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΚ4ΩΕΘ-ΑΝΝ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ88ΩΕΘ-ΗΓΕ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12353 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 40/24 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 93Ζ5ΩΕΘ-7Λ1 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 39/24 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9392ΩΕΘ-ΟΨΥ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 541 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2024 ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΓΣΩΕΘ-ΤΒ0 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 543 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υποχρεωτική ετήσια εισφορά για διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Κασσάνδρας (ΦΟΔΣΑ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Χ8ΑΩΕΘ-370 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 12248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2024 ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚΓΥΩΕΘ-ΛΘΣ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μελέτης 57/2024 κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κασσάνδρας για την προστασία του περιβάλλοντος».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ4ΣΕΩΕΘ-Κ5Υ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 546 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης 56/2024 κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις νερών ύδρευσης ΔΕ Παλλήνης».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓΛΡΩΕΘ-0ΡΖ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 545 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2024 μελέτηw κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομή του Δήμου Κασσάνδρας στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6930ΩΕΘ-Ξ0Δ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 544 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101