Αποφάσεις
AAY για αναγκαιότητας Εργασίες αποκομιδής ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας.(Συλλογή πράσινων υπολειμμάτων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝ2ΦΩΕΘ-ΚΔΨ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 21027 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ για αποκομιδή ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΓΓΩΕΘ-ΞΝΣ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 21008 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 90ΛΦΩΕΘ-53Μ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20944 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΛ3ΩΕΘ-ΥΓ8 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1260 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του ΒΣΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ5ΥΩΕΘ-ΙΩΧ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1291/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΝ0ΩΕΘ-Α19 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1282/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 1290/2023 για την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της «Μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΩ1ΩΕΘ-292 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α541/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΚΔΩΕΘ-Β7Υ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 20868 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΣΟΩΕΘ-0ΦΘ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1283/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης ΑΝ 25_2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΔΤΩΕΘ-ΕΣΩ 31/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20737 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2023)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΗΛΩΕΘ-ΠΔΟ 27/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20531 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χρονική παράταση προμήθειας «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς επαύξηση οικονομικού περιεχομένου συμβάσεως με απευθείας ανάθεση .
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΣΤΩΕΘ-ΕΩΛ 27/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1257 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μελέτης 135/2023 κι απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΗ8ΩΕΘ-1ΕΓ 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τοποθέτηση υπαλλήλου σε Υπηρεσία και ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧ5ΤΩΕΘ-Ο6Β 24/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1250/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Υπολόγων- Διαχειριστών Λογαριασμών έργου ΠΔΕ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8Δ8ΩΕΘ-ΜΑΛ 24/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1251/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΟΧ2/2023(ΣΧΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7Η7ΩΕΘ-Φ56 24/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20174 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α539/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 698ΤΩΕΘ-ΔΕΓ 24/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1245/2023 για την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «Προμήθειας παροχών ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Κασσάνδρας»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΠΛΩΕΘ-928 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1245 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α538/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 600ΙΩΕΘ-Υ5Μ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α537/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΜΧΩΕΘ-25Ψ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 322

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101