Αποφάσεις
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α536/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΩΛΩΕΘ-ΝΡΛ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α535/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6327ΩΕΘ-0Ν2 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α534/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Γ84ΩΕΘ-ΞΙΘ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α533/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΟΘΟΩΕΘ-ΕΝΨ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΛΟΓΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΡΜΩΕΘ-Β6Ω 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20148 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας “Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ ”
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ43ΔΩΕΘ-ΨΣ8 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΠΥΩΕΘ-ΨΤ6 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 20088 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση Μέλους και ορισμός των 3/5 των μελών και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΕΘΒΩΕΘ-9ΛΩ 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1236 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
: Αντικατάσταση Μέλους και ορισμός των 3/5 των μελών και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΒΓΩΕΘ-36Η 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση προμήθειας «υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων (ΚΕΔΗΚ) Δήμου Κασσάνδρας» με απευθείας ανάθεση
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΝΤΩΕΘ-Ζ90 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1223 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της υπ’ αρ. 158/2023 μελέτης κι απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, περισυλλογής κι εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων της ΔΕ Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 93ΞΞΩΕΘ-Α9Σ 17/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΓ6ΩΕΘ-ΔΣΩ 16/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19619 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧ08ΩΕΘ-3ΗΜ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1203/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΙΥΩΕΘ-ΘΜΑ 11/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Θ2ΣΩΕΘ-4ΟΑ 10/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19371 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ0ΩΩΕΘ-ΒΣΝ 10/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19377 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου για εργασία εκτός έδρας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΓΡΩΕΘ-Δ5Μ 10/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1195/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Δ9ΞΩΕΘ-ΙΝΝ 10/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 897 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 1185/2023 περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια μηχανημάτων μηχανογράφησης Η/Υ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΣΘΑΩΕΘ-7Ω2 06/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 1185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α528/2023
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61ΟΙΩΕΘ-ΜΜΦ 06/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 19238 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 322

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101