Αποφάσεις
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπα υλικά
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΒΕΩΕΘ-ΠΦΗ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9525 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπλαση Οικισμού Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας(2021ΕΠ00800005)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΩΕΘ-7Η5 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9520 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών και αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων οικισμού Κασσανδρείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΠ4ΩΕΘ-Κ9Ζ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9512 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ9ΘΞΩΕΘ-7Λ1 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9510 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Ο4ΩΕΘ-ΓΟΡ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9509 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ317ΩΕΘ-7ΟΦ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9508 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα-σαπόυνι) (Συνεχιζόμενο)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΕΛΩΩΕΘ-ΒΟ1 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9507 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα - σαπούνι).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΖΟ5ΩΕΘ-35Χ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9506 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΣ5ΩΕΘ-Β2Σ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9505 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΑΩΩΩΕΘ-Σ2Θ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9504 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖΥ8ΩΕΘ-62Γ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9502 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6546ΩΕΘ-ΚΞΤ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9500 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Χ2ΘΩΕΘ-Θ9Υ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9501 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ9Ρ5ΩΕΘ-843 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9485 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ2ΠΡΩΕΘ-ΡΡΜ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9491 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων Πολιτικής Προστασίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΓΜΝΩΕΘ-Φ48 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9474 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Πολιτικής Προστασίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΩΣΘΩΕΘ-3Ψ6 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9465 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΖΣ6ΩΕΘ-1ΒΧ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά).
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΤΤΩΕΘ-Τ98 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ω67ΩΕΘ-ΟΜ6 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 9453 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 359

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101