Αποφάσεις
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΔΥΩΕΘ-ΒΗΕ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 298-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ67ΩΕΘ-7ΞΨ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 297-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούντες κατοίκους του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΞΜΩΕΘ-Ψ1Ω 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 283-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ6ΧΩΕΘ-87Β 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 296-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη Πρόσθετης Πράξης επί του 13800/15-3-22 δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π&Δ για έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0Γ2ΩΕΘ-Ζ2Χ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 307-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (Αρ. Μελ. 191/2021).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΥΣΩΕΘ-573 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 313-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.191/2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΗ3ΩΕΘ-5Η8 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 319-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη υδραυλικών έργων οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος Ν.Φωκαίας (περιοχή κατάντη Δημοτικού Γηπέδου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΟΖΩΕΘ-7Υ6 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 314-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων Χανιώτης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9Ψ5ΩΕΘ-ΔΒ9 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 318-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων Καλλιθέας και Αφύτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΥ3ΩΕΘ-Ο31 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 317-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10Β Ν 3861/10
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων Αγίας Παρασκευής, Παλιουρίου και Πευκοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜ25ΩΕΘ-ΩΣΨ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 316-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων Νέας Σκιώνης - Λουτρών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΘΨΩΕΘ-22Β 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 315-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΠ6ΥΩΕΘ-ΟΦΙ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 295-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΧΩΩΕΘ-Ν45 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 294-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΙ8ΩΕΘ-ΥΦΑ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 293-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΝΥΩΕΘ-0ΒΤ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 292-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΨΗΩΕΘ-2Υ5 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 291-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΜ8ΩΕΘ-ΡΓ9 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 289-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναγκαιότητα τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΚΣΩΕΘ-ΜΣΕ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 286-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α: Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κασσάνδρας και Δήμου Ν.Προποντίδας για την υποστήριξη του γραφείου δόμησης του Δήμου Κασσάνδρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΦΝΩΕΘ-Σ7Β 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 285-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6 7 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101