Αποφάσεις
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 61/2022
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΥ2ΩΕΘ-ΡΩ1 02/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 52-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 303/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ25ΩΕΘ-ΚΝ9 02/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 51-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΜ7ΩΕΘ-ΟΨΛ 01/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 70-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 327/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΝΥΩΕΘ-ΧΒΞ 28/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 50-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 332/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΛΘΩΕΘ-22Τ 28/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 49-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 369/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΩΙΩΕΘ-ΣΘΜ 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 48-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 140/2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 634ΠΩΕΘ-33Λ 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 47-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραίτησης από δικόγραφο Ανακοπής 60/2022
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΕΤΡΔΩΕΘ-Ω7Υ 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 46-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ2ΙΩΕΘ-Γ39 26/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 68-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Κασσάνδρας για τα έτη 2025 - 2028
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Μ4ΞΩΕΘ-ΒΑ9 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 67-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Ν.Σ. για την Άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.4905/2023 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδιεκίου Θεσσαλονίκης
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΩΗΩΕΘ-8Υ3 20/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 65-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ι2ΑΩΕΘ-ΗΛΕ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 62-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Κασσάνδρας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΠΤΩΕΘ-ΟΜΠ 15/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 63-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη κατεπείγουσας αποκατάστασης βασικών υποδομών οικισμού ΧΑΝΙΩΤΗΣ για την άρση επικινδυνότητας υφιστάμενων αστοχιών λόγω υδραυλικής υποσκαφής των πρανών παραλιακών τμημάτων (θεομηνία 24-27 Νοεμβρίου 2023)» (Α.Μ.200/2023)
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΒΠΩΕΘ-ΒΗ7 12/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 43-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Εισήγηση για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Κασσάνδρας σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α')
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΞΝ8ΩΕΘ-ΠΘΩ 05/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 57-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων Καθαριότητας -Ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2024.
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΛΛΖΧΩΕΘ-ΠΤ1 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 41-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024.
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ1ΞΩΕΘ-ΛΧΗ 01/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 40-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της υπ’ αρίθμ. 3596/11-01-2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου & λήψεως προσωρινής διαταγής.
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΑ4ΩΕΘ-ΥΓ0 28/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 39-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Γ’ και Δ’ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΛΖΩΕΘ-86Τ 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 24-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικού 1 ης επαναληπτικής Δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου στέγασης των Λυκειακών τάξεων Πευκοχωρίου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΕΘ-Υ6Β 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101