Αποφάσεις
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Σ7ΒΩΕΘ-0ΨΧ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11673 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. για ετήσια επιθεώρηση από Λιμενική Αρχή
Δήμαρχος ΑΔΑ: 632ΜΩΕΘ-1Φ7 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11648 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-06-2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΠΖΩΕΘ-Β6Ζ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 515/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΖ5ΩΕΘ-ΞΝ3 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 513/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΜΟΩΕΘ-069 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11463 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτη μετά από την αριθμ.2321/2019 δικαστική απόφαση του Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσ/νίκης,Τμήμα Γ΄ και την αριθμ.28/2024 απόφαση Δ.Ε.(ΑΔΑ 9ΚΜ3ΩΕΘ-2ΗΘ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖΙΑΩΕΘ-Ψ3Ν 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11492 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Κ4ΒΩΕΘ-Α6Ω 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΚΔΩΕΘ-ΓΘΖ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11458 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 504/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΔ3ΩΕΘ-Ι0Σ 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 504 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 505/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Ε9ΩΕΘ-Μ36 11/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 505 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α438/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: 981ΠΩΕΘ-ΟΧΕ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11417 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές Νομικών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΨΔΩΕΘ-ΓΝ1 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11420 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 502/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΟ5ΩΕΘ-ΜΔ2 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 502 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 501/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ097ΩΕΘ-ΞΟ6 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 501 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ του αρίθμ. ΚΗΙ 1120
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΠ3ΩΕΘ-ΨΞΦ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΣΑΩΕΘ-ΦΓΗ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11346 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
΄Εξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΤΣΩΕΘ-ΓΚΘ 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου Κασσάνδρας 500/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΒΞΩΕΘ-ΖΞ3 10/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 500 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνων ταμειακής διαχείρισης Δήμου Κασσάνδρας και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κασσάνδρας (ΔΛΤΔΚ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ0ΩΚΩΕΘ-ΥΕΜ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 496/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Κασσάνδρας λοιπών υπαλλήλων απαραίτητων για την τακτοποίηση των εκλογικών τμημάτων, των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΙΜΩΕΘ-7ΜΙ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 492/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101