Αποφάσεις
Έγκριση 3ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Πολυχρόνου Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧ3ΑΩΕΘ-3ΔΕ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 277-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσα σταθεροποίηση πρανών παραλιακών τμημάτων οικισμού Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας για την άρση επικινδυνότητας κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΒ9ΩΕΘ-4ΥΓ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 276-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1 ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»(αρ.μελ.211/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΦΘΩΕΘ-52Γ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 305-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών και 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ»(αρ.μελ.186/2020).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΟ2ΩΕΘ-Τ3Υ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 279-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ εργασιών και 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»(αρ.μελ.180/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΠΛΩΕΘ-8Ε3 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 280-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω54ΘΩΕΘ-Ν6Δ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 306-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ε.Ε.Λ.ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» (αρ.μελ.73/2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 942ΥΩΕΘ-7ΑΜ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 274-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση παράτασης συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», (Αριθμ. μελ. 233/2020)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΖΜΩΕΘ-Υ59 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 273-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Διόρθωσης 1ης αναμόρφωσης του Π/Υ 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κασσάνδρας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΡΓΩΕΘ-Ν36 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 287-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης εξηγήσεων οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ41ΥΩΕΘ-Ι5Β 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 272-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1 ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ5ΡΩΕΘ-8ΕΡ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 275-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η3ΕΩΕΘ-ΝΜ8 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 278-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.20/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας» (ΑΟΔΚ) που περιλαμβάνει την 5η αναμόρφωση Π/Υ 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΦΕΩΕΘ-ΖΟΥ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 284-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00-6116.001 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΒΒΩΕΘ-5ΕΨ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 271-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2021 των Σχολικών Επιτροπών .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΗΩΣΩΕΘ-4ΝΩ 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 269-22 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναστολή καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθρο 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23-07-2021), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΦΑΩΕΘ-Ψ8Ψ 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 1188/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή αξιοποίησης ακινήτου με την Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος για την ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτου, στη θέση Κεραμαριά, στην εκτός σχεδίου Περιοχή του οικισμού Πευκοχωρίου Δήμου Κασσάνδρας. (αριθμ. Μελ 174/2021)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣΟΘΩΕΘ-ΠΨΕ 02/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 131-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση για παράσταση σε ποινικό Δικαστήριο σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63 Α/24-3-2022)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑ2ΖΩΕΘ-ΒΓΕ 31/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 270-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση για χρονική παράταση της σύμβασης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΛΥΩΕΘ-5Σ6 28/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 253-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΣΛΩΕΘ-054 25/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 267-22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 293

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101