Αποφάσεις
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΜ4ΩΕΘ-ΖΘΨ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1262 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝ4ΠΩΕΘ-ΝΑΕ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1261 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΖΥ9ΩΕΘ-ΛΙ4 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΕΘΠΩΕΘ-ΖΔΑ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1259 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΑΞΩΕΘ-ΣΞ6 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1258 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΦΦΜΩΕΘ-Γ7Ν 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1257 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΣΤΩΕΘ-3ΧΒ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΦΕΠΩΕΘ-ΨΚΡ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1254 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΝΨΩΕΘ-Ε1Τ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΧΩΣΩΕΘ-71Β 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΕΔΩΕΘ-Α6Ψ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΡ5ΩΕΘ-ΛΦΡ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 92ΖΤΩΕΘ-ΙΛΨ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΩ5ΩΕΘ-26Υ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 957ΨΩΕΘ-Ν5Ρ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8ΟΥΩΕΘ-9ΚΙ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1235 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΣΘΩΕΘ-000 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1241 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΝΕ5ΩΕΘ-Ο03 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Η3ΠΩΕΘ-ΖΨΓ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργοδοτικές Εισφορές
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ζ2ΩΩΕΘ-ΘΩΡ 24/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 1229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 5 6 7 8 9 335

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101