Αποφάσεις
Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας:¨Υποέργο¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιού Οικισμού Πευκοχωρίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛ1ΦΩΕΘ-Π2Π 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 11004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας:Υποέργο¨Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κασσανδρείας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69Β1ΩΕΘ-09Π 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10996 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Νομικού Συμβούλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΚΔΩΕΘ-ΨΘΑ 07/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας αυτοψιών & δειγματοληπτικών κατ’ εφαρμογή του κανονισμού προστασίας ακινήτων κατά την αντιπυρική περίοδο
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΓΞΩΕΘ-7ΑΙ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 484/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΥΥΩΕΘ-ΛΡΙ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 483/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΟΩΖΩΕΘ-ΧΜ8 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10378 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Φ6ΡΩΕΘ-ΤΙΡ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 476/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μελέτη αποσαφήνισης ορίων οικισμού Τ.Κ.Αγίας Παρασκευής
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6Δ7ΩΕΘ-Α92 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιθεώρηση - έλεγχος καθαρισμός και απόφραξη δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων Δήμου Κασσάνδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΧ0ΩΕΘ-ΛΗ1 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10205 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων ( Συντήρηση ερεισμάτων )
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Φ4ΘΩΕΘ-ΛΛΟ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων (Συλλογή πράσινων υπολειμμάτων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΒΩΩΕΘ-ΓΡΤ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας.( Προαίρεση)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΥΛΩΕΘ-ΘΑΨ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων ( Συντήρηση ερεισμάτων και χώρων πρασίνου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΠΨΩΕΘ-Β4Ρ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10153 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων ( Συλλογή πράσινων υπολειμμάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ23ΙΩΕΘ-ΟΜΘ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10147 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες αποκομιδής - ανακύκλωσης απορριμμάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΧΒΑΩΕΘ-ΗΓΡ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Δήμαρχος ΑΔΑ: 91Α0ΩΕΘ-ΔΡΡ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΑ7ΩΕΘ-ΝΥΦ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Την ανάγκη για την κάλυψη της δαπάνης Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής εντός Οικισμού Πολυχρόνου (υπ'αριθμ.93/2018 απόφαση Δ.Σ. και την υπ'αριθμ.235/20218 απόφαση Ο.Ε.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΡΡΥΩΕΘ-Ν95 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10110 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εντολές μετακίνησης για εργασία εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖ4ΓΩΕΘ-ΤΜΤ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 468/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης από πράξη εφαρμογής Οικισμού Πολυχρόνου (αφορά την υπ'αριθμ.294/2016 απόφαση Δ.Σ.).
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ1ΚΗΩΕΘ-Ε7Τ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 10098 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5 6 7 8 9 364

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

63077 Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2374 350100
Φαξ 2374 350101